Перечень учебников

Учебники онлайн

ВСТУП

Ефективний розвиток національної економіки вирішальним чином залежить від дослідження і вивчення сутності та механізмів функціонування таких категорій як "гроші" та "кредит". На їх використанні ґрунтується більшість інструментів ринкового господарювання: ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини, банківська діяльність, система економічного стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, фондовий і валютний ринки, страхування тощо. З урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства. Стабільність грошово-кредитної системи України в умовах ринку - це ключова проблема. Порушення її стійкості гальмує розвиток економіки держави.

Курс “Гроші та кредит” належить до циклу фундаментальних економічних дисциплін і пов’язан з іншими економічними курсами: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Фінанси”.

Навчальний посібник «Гроші та кредит» розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра. Враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

При написанні посібника були використані матеріали авторів: Демківського А.В, Щетиніна А.І., Савлука М.І., викладені у навчальних посібниках та підручниках.

Мета і завдання науково-методичного комплексу сформувати у читачів систему базових знань щодо теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту і банків.

Тематичний план дисципліни «Гроші та кредит» складається з чотирьох модулів, кожний з яких об’єднує у собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Перший модуль присвячено з’ясуванню суті і ролі грошей у сучасних умовах, детальному огляду структури грошового ринку України. Належну увагу приділено формуванню грошових систем.

Другий модуль висвітлює проблеми інфляції в Україні, розкриває принципи організації валютного ринку, становлення та розвиток валютних систем, показує формування попиту та пропозиції на грошовому ринку. Значну вагу приділено грошово-кредитній політиці.

Третій модуль висвітлює особливості формування кредитних відносин в Україні в умовах ринкової організації виробництва.

Четвертий модуль висвітлює питання фінансового посередництва на грошовому ринку, розкриває історію становлення міжнародних фінансово-кредитних установ та форми їх співробітництва з Україною.

Кожен проблемний розділ містить план семінарських занять, тематику індивідуального навчально-дослідного завдання, перелік запитань для самоконтролю, тестові запитання та розрахункові завдання для самостійного опрацювання та закріплення матеріалу
Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com