Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

Конституція України. Основний закон України.? К.: Преса України, 1997.? 80 с.

2. Господарський кодекс України: Офіційне видання. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.– 224 с.

3. Цивільний кодекс України: Офіційне видання.- К.: Атіка, 2003.– 416 с.

4. Закон України „Про банки і банківську діяльність”. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

5. Закон України „Про Національний банк України”. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

6. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» // УК-Орієнтир.? 2001.? 25 квіт. ? С. 11 ? 23.

7. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

8. Банківські операції: Підручник. – 2-те вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; [За ред. докт. екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

9. Бажан А.І. Грошово-кредитна політика // Банківська справа. - 2002.-№1.

10. Белінська Я.В. Практичні аспекти управління валютними ризиками // Актуальні проблеми економіки, 2002. - №11 – С. 17-25

11. Береславбка О. вальвація гривні: вплив на інфляційні процеси в Україні та рівень доларизації економіки // Вісник НБУ. – 2006. - №6. –С.20-24.

12. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.: Тов. "Знання", КОО, 1999. – 308 с.

13. Гроші та кредит: Підручник [М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.]; /За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 604 с.

14. Демківський А. В. Гроші та кредит. Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2005. – 528с.

15. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова, А. В. Печникова и др.; Под ред. Проф., Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 622 с.

16. Іванов В.М. Гроші та кредит. - К.: МАУП, 1999. - 230стр.

17. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальн. посіб. – 4-те вид., перероб. І доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 199 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

18. Лига: ЗАКОН http://www.liga.kiev.ua

19. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Гроші та кредит” / Кол. авторів під кер. М.І. Мируна, К,: КНЕУ, 2002. – 124 с.

20. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. докт. екон. наук, проф. А. М. Мороза та канд. екон. наук., доц. М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

21. Нормативные акты Украины http://www.nau.kiev.ua.

22. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 529 с.

23. Рєзкіна Н. Можливість виникнення валютних ризиків в Україні в контексті руху фінансових потоків // Фінансовий ринок України, 2004. - №6,7 – С. 3-6

24. Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісник НБУ. - 1999.- №1.

25. Сервер Верховной Рады Украины http://www.rada.kiev.ua .

26. Співак Л., Каракулева І. Порівняльна характеристика банків та небанківських фінансових інститутів в Україні // Вісник НБУ. – 2006.- №7. – С. 46-48.

27. Хилинский Ю. Закон о ценных бумагах: перевоплощений // Законодательство. – 2006. - №41 (1195). – С.5-11.

28. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. К. КНЕУ, 2001, - 194с.

29. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 2001. – 301 с.

30. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 432 с.

31. Яременко О. Р. Деньги и кредит. Конспект лекций. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002. – 64 с

< Назад

Содержание
 
© uchebnik-online.com