Перечень учебников

Учебники онлайн

Тести для перевірки знань

1. Дві концепції походження грошей:

А) проста та повна;

Б) дискреційна та недискреційна;

В) раціоналістична та еволюційна;

Г) повноцінна та неповноцінна.2. Неповноцінні гроші - це:

А) гроші, які знецінюються;

Б) гроші, що виготовлені не з коштовних металів;

В) грошові знаки, які не розмінюються на коштовний метал;

Г) гроші, що емітуються для фінансування витрат державного бюджету.3. В основу своєї теорії К. Маркс поклав тезу про те, що гроші – це продукт товарного виробництва та виділив наступні форми вартості грошей, а саме:

А) просту та загальну;

Б) повну, загальну та просту;

В) грошову та повну.

Г) просту, загальну, повну та грошову;

4. Така властивість грошей, як портативність - це:

А) здатність грошей ділитися на частини і мати кратні номінали;

Б) здатність грошей якомога триваліше зберігати однакову купівельну силу;

В) здатність грошей одного й того ж номіналу незалежно від форми мати однакову вартість;

Г) здатність грошей легко переміщуватися.5. Повноцінні гроші поділяються на:

А) товарні та металеві;

Б) кредитні та паперові;

В) паперові та товарні;

Г) металеві та паперові.6. Білонна монета – це монета, яка:

А) карбується не з дорогоцінного металу;

Б) карбується з дорогоцінного металу;

В) карбується у формі злитків;

Г) не випускається в обіг.7. Неповноцінні гроші поділяються на:

А) кредитні та товарні;

Б) кредитні та паперові;

В) паперові та металеві;

Г) товарні та металеві.8. Вексель - це:

А) встановленої форми грошовий документ, який містить безумовний наказ власника рахунку про виплату вказаної суми;

Б) вексель банка, що виписаний під придбані в своє розпорядження векселі приватних осіб;

В) боргове зобов’язання встановленого зразку, що дає незаперечне право на одержання зазначеної в ньому суми грошей у термін;

Г) специфічна грошова форма, у якій грошова суть істотно послаблена, відхиляється від загальноприйнятих, стандартних форм.

9. Кредитна банківська платіжна картка надає:

А) можливість розпоряджатися карточним рахунком у межах залишку засобів на ньому;

Б) право фізичному лицю-власнику розпоряджатися карточним рахунком юридичної особи;

В) можливість фізичному ліцю-держателю розпоряджатися власним карточним рахунком;

Г) можливість робити операції по дебету карточного рахунку в межах установленого банком-емітентом ліміту кредиту.10. Сутність функція грошей міра вартості полягає у тому, що:

А) гроші є посередником в обміні товарів;

Б) гроші виступають засобом виміру вартості всіх інших товарів;

В) гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються в скарб;

Г) гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов?язань між суб?єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.11. Основні функції грошей - це:

А) міра вартості ,засіб обігу та світові гроші

Б) засіб накопичення, засіб платежу;

В) міра вартості та засіб платежу.

Г) засіб обігу, міра вартості, засіб платежу та світові гроші;

12. Прямий товарообмін – це:

А) ліквідність;

Б) бартер;

В) аукціон;

Г) біржова торгівля;13. Депозитні гроші - це :

А) нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою для покриття своїх витрат і наділяються нею примусовим курсом;

Б) вид кредитних грошей, що створюються на основі банківських вкладів і системи спеціальних розрахунків, які здійснюються між банками шляхом переносу сум з одного рахунка на інший;

В) гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості благородного металу;

Г) гроші особливого типу, що не розмінні на золото, а в обіг випускаються Центральним банком як банкноти.14. Чим відрізняються кредитні гроші від паперових грошей?

А) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу платежу, випускаються банком та не мають примусового курсу, а паперові гроші виникають з функції грошей як засобу обігу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом;

Б) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу обігу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом, а паперові гроші виникають з функції грошей як засобу платежу, випускаються банком та не мають примусового курсу;

В) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу платежу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом, а паперові гроші виникають з функції грошей як засобу обігу, випускаються банком та не мають примусового курсу;

Г) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу обігу, випускаються банком та не мають примусового курсу, а паперові гроші виникають з функції грошей як засобу платежу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом.15. Функції світових грошей - це:

А) гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов?язань між суб?єктами економічних відносин;

Б) гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються в скарб;

В) гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обігу і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами;

Г) гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.16. Масштаб цін – це:

А) величина грошової одиниці даної країни;

Б) покупка товарів та послуг в кредит;

В) покупка чи продаж товарів чи послуг;< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com