Перечень учебников

Учебники онлайн

Тести для перевірки знань

1. Попит на гроші представляє собою:

А) трансакційний попит і попит на гроші, як на активи

Б) запас грошей, який хочуть мати у своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент

В) обсяг особистого та виробничого споживання

Г) сукупність готівки і грошей на поточних рахунках, які необхідні для оплати послуг і товарів2. Одним із факторів, визначаючих сукупний попит є:

А) швидкість обігу грошей

Б) рівень інфляції

В) рівень ВВП3. Трансакційний попит визначається:

А) обсягом особистого споживання;

Б) обсягом виробничого споживання;

В) частиною грошей, яку індивід розміщує в активи5. Пропозиція грошей це:

А) певний запас грошей, який хочуть мати у своєму розпорядженні економічні субєкти;

Б) певний запас грошей, який економічні субєкти за кращих умов можуть пустити в обіг6. Фіскально-бюджетна політика представляє собою:

А) заходи щодо зменшення бюджетного дефіциту шляхом регулювання відсоткової ставки податку

Б) сукупність методів у сфері грошового обігу і кредитних відносин

В) заходи щодо забезпечення зростання довіри населення до органів державного управління

Г) сукупність методів у сфері оподаткування і державних витрат7. Політика грошово-кредитної рестрикції передбачає:

А) здійснення операцій на відкритому ринку

Б) забезпечення доступності кредитних ресурсів для суб’єктів економічної діяльності

В) зосередження інструментів грошово-кредитної політики на забезпеченні внутрішньої сталості грошей

Г) сукупність методів у сфері грошового обігу і кредитних відносин8. Створення і розвиток незалежної банківської системи, забезпечення вільної конкуренції та ціноутворення, зменшення податкового тиску на економіку, стримування інфляції передбачено:

А) марксистською теорією грошей

Б) монетарною політикою

В) кейнсіансько-неокласичним синтезом

Г) концепцією М. Фрідмена та А. Шварца9. Згідно з монетарною теорією пояснення інфляції, головною умовою її існування визначають:

А) збільшення грошової маси

Б) збільшення сукупного попиту

В) зменшення пропозиції на грошовому ринку

Г) зменшення грошової маси10. Політика, за якою уряд свідомо маніпулює податками та державними витратами, це:

А) політика грошово-кредитної рестрикції ("дорогі гроші");

Б) політика грошово-кредитної експансії ("дешеві гроші");

В) фіскальна дискреційна;

Г) фіскальна недискреційна.< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com