Перечень учебников

Учебники онлайн

Тести для перевірки знань

1. Термін довгострокового кредиту складає:

А) до одного року;

Б) до п’яти років;

В) понад п’ять років;

Г) до трьох років.2. Комерційний кредит можна охарактеризувати як:

А) кредит, надаваний у товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за продані товари;

Б) кредит, що надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України, на придбання споживчих товарів

тривалого користування й послуг;

В) кредит, наданий під заставу нерухомого майна;

Г) це коли позичальником є держава, а кредиторами – юридичні та фізичні особини.3. Межі кредиту визначаються таким рівнем розвитку кредитних відносин, в якому процес реалізації кредиту:

А) врівноважує попит і пропозицію.

Б) робить пропозицію вищім за попит;

В) робить попит та пропозицію рівним нулю;

Г) робить попит вищім за пропозицію;4. Лізинговий кредит - це:

А) кредитні відносини між юридичними особами, які виникають у випадку оренди майна;

Б) кредит, наданий під заставу нерухомого майна;

В) кредит, що надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України, на придбання споживчих товарів тривалого користування й послуг;

Г) коли позичальником є держава, а кредиторами – юридичні та фізичні особини.5. Об’єктом банківського кредиту виступає:

А) грошовий капітал;

Б) споживчі товари тривалого користування та послуги;

В) рухоме та нерухоме майно, що може бути віднесено до основних фондів: машини, устаткування, транспортні засоби;

Г) земельні ділянки, підприємства, будинки, дачі.6. Оперативний лізинг - це:

А) лізинг майна з повною виплатою вартості майна;

Б) лізинг, в якому лізингові платежі не покривають вартість майна;

В) лізинг, що укладається організаціями різних країн;

Г) лізинг з багатоканальним фінансуванням і використовується для реалізації дорогих пректів.7. Відсоток за кредит - це:

А) плата, що одержує кредитор від позичальника за користування позичковими коштами;

Б) ціна грошової позики, що визначається як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми позики без урахування зміни рівня цін під тиском інфляційного процесу;

В) різниці між процентною ставкою за наданий банком кредит і ставкою, яку сплачує банк за куплені ресурси;

Г) порівняння між собою товарних еквівалентів з урахуванням інфляційного впливу.8. Процентні ставки, які протягом тривалого періоду не змінюються - це:

А) плаваючі процентні ставки;

Б) номінальні процентні ставки;

В) реальні процентні ставки;

Г) фіксовані процентні ставки.9. Наслідком державного кредиту є:

А) зростання державний борг;

Б) стабільне економічне становище;

В) незмінність економічного становища;

Г) зменшення державної скарбниці.10. Дві форми кредиту:

А) простата повна;

Б) відкрита та закрита;

В) товарна та грошова;

Г) ринкова та неринкова.11. Різниця між процентною ставкою за наданий банком кредит і ставкою, яку сплачує банк за куплені ресурси називається:

А) маржа;

Б) депозитна відсоткова ставка;

В) норма відсотку;

Г) облікова відсоткова ставка.12. Овердрафт - це:

А) спосіб, при якому роздрібний торговець може просто одержати товарно-матеріальні цінності без зобов'язання;

Б) договір оренди машин і встаткування;

В) короткостроковий кредит, що перевищує залишок коштів на поточному рахунку клієнта в межах застереженого заздалегідь ліміту;

Г) один зі способів забезпечення зобов'язання нерухомим майном.13. Вид кредиту, у якому держава виступає позчальником, а кредиторами - фізичні та юридичні особи називається:

А) споживчий;

Б) державний;

В) комерційний;

Г) міжнародний.14. Форма кредиту, за якою надаються позики банкими, міжнародними фінансово-кредитними установами, розміщуються заощаджень у банківські депозити та інше називається:

А) товарна;

Б) грошова.15. Функція кредиту, яка полягає у можливості створення за рахунок кредиту додаткових засобів платежу, в наслідок вмілого використання кредиту у рамках цієї функції, уряд отримує ефективний інструмент регулювання економіки.

А)емісійна; Б) контрольна;

В) перерозподільча

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com