Перечень учебников

Учебники онлайн

Тести для перевірки знань

Серед функцій банківської системи можна назвати наступні:

а) емісія грошей, кредитування, акумуляція вільних грошових коштів

б) трансформаційна, фіскальна, емісія національних грошових знаків

в)трансформаційна, забезпечення стабільності банківської діяльності, створення грошей

г) видача кредитів, облік векселів, купівля-продаж цінних паперів, грошові доручення2. До небанківських фінансових посередників перш за все належать:

а) договірні та інвестиційні фінансово-кредитні установи

б) комерційні банки

в) фондові біржі та ринок цінних паперів3. Банківська система – це:

а) законодавчо визначений структурний сектор економіки, діяльність якого спрямована на реалізацію грошово-кредитної політики

б) фінансовий інститут, сутність якого полягає в акумуляції вільних грошових коштів з метою накопичення та подальшого обігу

в) сектор економічної діяльності, який передбачає валютні та облікові операції на грошовому ринку з метою отримання прибутку

г) сукупність фінансових посередників, які здійснюють кредитні та фінансові операції і функціонально пов’язані в самостійну економічну структуру4. Якщо банк має велчину активу від 50 млн. грн. до 100 млн. грн., то він відноситься до:

а)малих банків;

б)середніх;

в)великих;

г)найбільших.5. Назвіть банки в Україні, які мають державну форму власності:

а)Аваль та Райфайзен;

б)Ощад та Сбербанк;

в)Ощад та Ексімбанк;

г)Приват та Укрсоцбанк.6. До переваг фінансового посередництва можна віднести:

а) можливість концентрації капіталів, більш вільне їх переливання і на цій основі оптимізація інвестиційного процесу

б) розширення масштабів комерційної діяльності шляхом створення нових фірм і придбання контролю над ними

в) можливості для кредитора оперативно розмістити вільні кошти в дохідні активи, а для позичальника – оперативно мобілізувати додаткові кошти

г) диверсифікація виробництва, зниження ризику при виході на ринок7. Різновид інвестиційних фінансово-кредитних установ, що випускають і продають власні цінні папери – це:

а) інвестиційні фонди

б) фінансові компанії

в) факторингові компанії

г) кредитні спілки8. Тимчасові банківські об’єднання, що виникли на договірній основі для спільної реалізації кредитних, гарантійних та інших банківських операцій та послуг – це:

а) холдінгові компанії

б) кредитні спілки

в) банківський картель

г) консорціуми9. Різновид фінансово-кредитних установ, що купують дебіторську заборгованість клієнтів, пов’язану з постачанням товарів або наданням послуг – це:

а) лізингові компанії

б) інвестиційні компанії

в) факторингові компанії

г) кредитні спілки10. За оцінками експертів, сьогодні в Україні діє … страхових компаній:

а) 360;

б) 237;

в) 268;

г) більш 400

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com