Перечень учебников

Учебники онлайн

4.2. Види грошових систем та їх еволюція

Грошові системи можна класифікувати за кількома критеріями (табл. 4.1) [14].

Поділ грошових систем за ознакою ринкового та неринкового типу важливий для визначення місця грошової системи в господарському механізмі. Для ринкових систем характерною ознакою стає переважання економічних важелів та інструментів регулювання грошового обігу, а в неринкових системах переважають адміністративні неринкові методи регулювання грошового обігу. Ще недавно такий механізм діяв і в нашій країні.Відкриті грошові системи означають мінімальне втручання держави в регулювання валютних відносин у середині країни. Її головні ознаки – повна конвертованість валюти, ринковий механізм формування валютного курсу.

Протилежні ознаки властиві закритим грошовим системам – значні валютні обмеження, адміністративне регулювання валютного ринку, штучне формування валютного курсу.

Саморегульовані – це системи, які базуються на обслуговуванні грошового обігу повноцінними монетами і розмінними банкнотами.

Регульована грошова система базується на обігових паперових і металевих грошових знаках, які не володіють власною внутрішньою вартістю.

Становлення України як незалежної, суверенної держави у 1991 р. обумовило необхідність створення власної грошової системи, яка забезпечувала б можливість українським владним структурам самостійно керувати грошовим оборотом та грошовим ринком в інтересах розвитку національної економіки

Провідні складові елементи грошової системи України наведені в табл. 4.2 [14].

Організаційно-правові засади створення грошової системи України були закладені в Законі України "Про банк і банківську діяльність", ухваленому Верховною Радою України 20 березня 1991 р.

Цим законом Національному банку України надавалося монопольне право здійснювати емісію грошей на території України та організовувати їх обіг, забезпечувати стабільність грошей, проводити єдину грошово-кредитну політику тощо. Це означало, що ніякі інші органи нашої країни, а тим більше інших країн, не мали права втручатися в цю сферу.

Відтак оборот грошей на нашій території ставав підвладним виключно органам української держави

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com