Перечень учебников

Учебники онлайн

Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.

Основні заходи:

перехід від системи масової освіти до безперервної індивідуалізованої освіти, орієнтованою на підготовку творчих соціально відповідальних професіоналів, що працюватимуть в інноваційній соціально орієнтованій економіці;

гармонізація загальної національної системи освіти до європейських стандартів,

стимулювання підвищення кваліфікації освітянських кадрів, залучення до викладання висококваліфікованих фахівців – науковців і практиків;

підвищення атестаційно-кваліфікаційних і акредитаційних вимог до ВНЗ та програм вищої освіти;

перехід на рівневі програми підготовки фахівців з урахуванням кредитно-модульних принципів побудови освітніх програм, упровадження загальноєвропейського додатку до диплома про вищу освіту;

створення системи незалежної суспільно-професійної акредитації програм навчання, розповсюдження практики суспільно-професійної сертифікації випускників освітніх програм, входження в міжнародні асоціації по акредитації освітніх програм і установ;

створення системи суспільних рейтингів освітніх установ, програм безперервної професійної освіти;

формування умов для академічної мобільності студентів та можливості отримання диплому за декількома спеціальностями;

сприяння створенню органів самоврядування (опікунських, наглядових і управляючих рад);

стимулювання міжнародних обмінів студентами і викладачами;

підготовка науково-технічної еліти в експериментальних “інкубаторах” на базі передових ВНЗ з фундаментальних природничих і технічних наук;

концентрація в місцях експерименту кращого кадрового, методичного, фінансового, інформаційного, матеріально-технічного ресурсів держави та покладання на суб’єкти експерименту функцій щодо забезпечення безперервного ланцюжку підготовки від початкової до вищої школи і далі – щодо перепідготовки і підвищення кваліфікації, безперервного навчання протягом життя, а також функцій щодо накопичення доступної передової бази знань і поступового поширення ресурсних здобутків і методичного досвіду на інші суб’єкти системи освіти;

стимулювання створення навчально-науково-виробничих комплексів на базі передових вищих навчальних закладів за участю науково-дослідних установ та підприємств, що продукуватимуть висококваліфіковані наукові, інженерні, викладацькі кадри для економіки знань на основі організації безперервного ланцюжку підготовки від початкової до вищої школи і далі – перепідготовки і підвищення кваліфікації за принципом безперервного навчання протягом життя;

розбудова мережі освітніх установ відповідно до завдань інноваційного розвитку, зокрема формування регіональних університетів, національних дослідницьких університетів;

формування мережі науково-освітніх центрів світового рівня, інтегруючих передові наукові дослідження і освітні програми;

розширення участі вищих учбових закладів у виконанні науково-прикладних робіт на замовлення державних замовників;

розробка та реалізація Державної цільової науково-технічної та соціальної програми “Наука в університетах” на 2012-2020 роки;

створення програм прикладного бакалавріата, що забезпечують сучасну кваліфікацію фахівців масових професій, які користуються найбільшим попитом у роботодавців

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com