Перечень учебников

Учебники онлайн

2.7. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛЕнергетичний секторСильні сторониМожливості

• Вигідне географічне розташування для транзиту енергоресурсів та наявність розгалуженої системи нафто – газопроводів разом з підземними сховищами газу;

• Наявність транзитного потенціалу електроенергетики;

• Значний потенціал енергогенеруючих потужностей, зокрема ядерної енергетики;

• Великі резерви потужностей нафтопереробки;

• Наявність значних покладів вугілля, урану, цирконію;

• Широкі можливості впровадження альтернативних джерел енергії: біоенергетики, вітрової енергетики;

• Наявність потенціалу розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості;

• Оснащеність ТЕС і котельних газоочисним обладнанням;

• Впровадження екологічно ефективних технологій спалювання;

• Часткове гасіння і рекультивація териконів та відвалів шахт і вуглезбагачувальних фабрик. Використання на метано-небезпечних шахтах технологій їх дегазації і часткового використання шахтного метану;

• Започаткування екологізації основних процесів видобутку, переробки і транспортування газу, нафти і нафтопродуктів;

• Наявність достатніх нафтопереробних потужностей для забезпечення внутрішнього ринку продуктами нафтопереробки. • Збільшення обсягів транзиту природного газу, нафти, електроенергії;

• Збільшення обсягів виробництва та експорту електроенергії;

• Збільшення обсягів виробництва та експорту біопалива;

• Диверсифікація джерел імпортних поставок енергоресурсів;

• Внутрішня диверсифікація структури первинних і вторинних енергоресурсів в енергетичному балансі;

• Приріст іноземних інвестицій за механізмами Кіотського протоколу для модернізації об’єктів промисловості та енергетики;

• Впровадження інноваційних технологій в енергетиці;

• Перехід до енерго- та ресурсозберігаючого типу економічного зростання;

• Можливість розширення забезпечення потреб держави в біологічних видах палива (біодизель, біоетанол);

• Розширення впровадження новітніх високоефективних технологій пило- і газоочистки та спалювання органічних енергоносіїв;

• Екологізація енергетики і основних енергетичних підприємств, в тому числі і в рамках Кіотського протоколу;

• Впровадження новітніх високоефективних технологій гасіння і рекультивація териконів, відкачування та очищення шахтних вод, дегазації шахт і повного використання шахтного метану;

• Екологізація основних процесів видобутку і збагачення вугілля, рекультивація породних відвалів і териконів, дегазація шахт та використання шахтного метану;

• Потенційна можливість фінансування та впровадження новітніх високоефективних технологій розвідки та видобутку нафти і газу, переробки нафти та транспортування нафтопродуктів;

• Нарощення нафтопереробного виробництва.

Слабкі сторониЗагрози

• Висока енергетична залежність. Власні енергоресурси покривають потреби у межах 53 %. Енергоємність ВВП в Україні більша за середню для країн ОЕСР майже у 3 рази і становить 0,74 кг умовного палива на дол. США;

• Залежність від одного постачальника імпортних енергоресурсів;

• Низький рівень використання альтернативних видів енергетичних ресурсів;

• Структурні та цінові диспропорції енергетичного балансу: значна частка природного газу в енергоспоживанні;

• Перехресні субсидії між окремими категоріями споживачів та галузями паливно-енергетичного комплексу;

• Адміністративне регулювання цін;

• Низька здатність до швидкої технологічної модернізації;

• Зношеність основних фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу, а відтак значні технологічні втрати енергоресурсів у процесі виробництва і транспортування;

• Значна частка енергоємних галузей: металургія, хімічна промисловість;

• Монополізація регіональних енергетичних ринків;

• Застарілість, зношеність і неефективність газоочисного обладнання;

• Відсутність сірко- та азотоочистки і сучасних блоків з ЦК на ТЕС;

• Невирішеність проблем надійного зберігання радіоактивних відходів атомних електростанцій та радіаційної безпеки зруйнованого IV блоку ЧАЕС;

• Застарілість технологій видобутку і збагачення вугілля, рекультивації породних відвалів і териконів та відбору і використання шахтного метану;

• Недостатнє використання новітніх екологічно безпечних технологій розвідки та видобутку нафти і газу (особливо на шельфі), переробки нафти та транспортування нафтопродуктів. • Значні коливання цін на світових ринках енергоресурсів;

• Вразливість енергетичних ринків щодо перебоїв в енергопостачанні;

• Розвиток обхідних маршрутів транспортування енергоресурсів на євразійському просторі;

• Непрозора приватизація, експансія та монополізація внутрішніх ринків енергоресурсів іноземними транснаціональними енергетичними компаніями;

• Збільшення кількості природних катаклізмів та відповідних втрат для енергетичної інфраструктури країни;

• Висока зношеність енергетичної інфраструктури;

• Недостатнє використання високоефективних екологічно безпечних технологій та обладнання, що може призвести до подальшого забруднення і деградації природного середовища, збільшення соціальної напруги і зростання економічних збитків у галузях, залежних від стану довкілля.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com