Перечень учебников

Учебники онлайн

Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.

Основні заходи:

реалізація положень Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року;

запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

збільшення переліку об’єктів державної екологічної експертизи, проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища, а також посилення контролю за дотриманням екологічних норм суб’єктами господарювання та населенням;

запровадження для забруднювача стимулів щодо зниження рівня негативного впливу на навколишнє природне середовище та повної відповідальності користувача за стан наданих йому у користування природних ресурсів, а також зменшення впливу його діяльності (бездіяльності) на стан цього середовища;

розбудова державної системи інформування населення про стан довкілля та забезпечення ефективної участі громадськості в обговоренні матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;

стабілізація та поліпшення стану навколишнього природного середовища до рівня, безпечного для життєдіяльності населення з урахуванням європейських стандартів;

удосконалення системи інтегрованого екологічного управління шляхом включення екологічної складової до програм розвитку різних секторів економіки, зокрема, транспорту, енергетики, сільського господарства, туризму, містобудування;

стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій;

стимулювання безвідхідних виробництв та переробки відходів та побутового сміття;

стимулювання процесу модернізації виробництва, з метою зниження енергоємності і матеріаломісткості, а також скорочення і вторинне використання відходів;

розробка і впровадження нових ефективних технологій виробництва електричної і теплової енергій, пов’язаних з екологічно безпечною утилізацією відходів цих виробництв;

впровадження системи екологічної сертифікації продукції, робіт та послуг, що виробляються та споживаються, стимулювання використання екологічного маркування та інших форм екологічної інформації з метою належного інформування споживачів продукції, робіт та послуг;

поліпшення системи моніторингу за станом охорони навколишнього природного середовища із залученням системи цільових показників, екологічних індикаторів;

формування правил здійснення екологічного аудиту, вимог до розробки технологій, створенні умов для широкого впровадження екологічного менеджменту, підвищення інформаційної доступності промислових підприємств в частині їх дії на довкілля і заходів, що здійснюються, по зниженню негативної дії;

запровадження та проведення стратегічної екологічної оцінки;

оптимізація кількості та змісту цільових програм у сфері охорони навколишнього природного середовища, підвищення їх ефективності;

стимулювання інвестування та налагодження державно-приватного партнерства в розбудові природоохоронної інфраструктури

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com