Перечень учебников

Учебники онлайн

8.4. Компетенція та функції фінансових органів регіональної влади в галузі фінансів

Відповідно до адміністративно-територіального поділу країни до складу фінансових органів регіональної влади входять Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, Головні фінансові управління обласної, Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації, фінансові управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ у м. Севастополі державної адміністрації. Фінансові органи регіональної влади мають подвійне підпорядкування. З одного боку, вони є структурними підрозділами держадміністрацій та підзвітні голові відповідної адміністрації. В той же час кожен орган регіональної фінансової влади функціонально є підзвітним безпосередньо Міністерству фінансів України або його регіональному підрозділу відповідного рівняВсі фінансові органи регіональної влади є юридичними особами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету (Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим – за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим). Кошторис витрат на утримання, чисельність працівників та штатний розпис фінансового органу регіональної влади затверджується головою відповідної держадміністрації (в автономній Республіці Крим – Головою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим). Основні функції фінансових органів регіональної влади схематично представлені на рис. Фінансові органи регіональної влади у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, роз-порядженнями голови відповідної місцевої держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими у межах його компетенції, а також положеннями про відповідний фінансовий орган.

Основні завдання та компетенція Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим

Основні завдання, компетенція та права Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим визначені у відповідному положенні про Міністерство, яке затверджено постановою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим № 166 від 11.06.2002 р. У даному документі закріплені такі основні завдання Міністерства:

- розробка основних напрямків бюджетної політики Автономної Республіки Крим, забезпечення державної фінансової політки України в автономній Республіці Крим;

- здійснення спільно з з іншими органами виконавчої влади аналізу економічної та фінансової ситуації в Криму, а також перспектив її розвитку;

- управління бюджетним процесом в Автономній Республіці Крим;

- забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим;

- забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та здійснення, в межах своєї компетенції, контролю за ї використанням;

- удосконалення методів фінансового тат бюджетного планування, фінансування, а також контролю за ефективним використанням бюджетних коштів;

- забезпечення контролю за операціями з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, забезпечення надходження коштів від здавання відходів та лому дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння бюджетними установами;

- розробка нових й удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин в межах повноважень з іноземними інвесторами, міжнародними фінансовими організаціями, з підприємствами, організаціями усіх форм власності, з Державним бюджетом України, з місцевими бюджетами.

Відповідно до поставлених задач Міністерство:

1) розробляє проект бюджету Автономної Республіки Крим на підставі плану економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим та відповідно до Бюджетного кодексу України, основними напрямками бюджетної політики та в Автономній Республіці Крим та іншими нормативно-правовими актами України та Автономної Республіки Крим; визначає порядок та терміни надання республіканськими органами виконавчої влади бюджетних запитів та матеріалів для підготовки проекту бюджету Автономної Республіки Крим;

2) приймає участь у розробці зведеного балансу фінансових ресурсів Автономної Республіки Крим;

3) аналізує прогнозні показники по бюджетам міст та районів, на підставі пропозицій органів виконавчої влади готує відповідні пропозиції Міністерству фінансів України щодо удосконалення розрахунків міжбюджетних трансфертів;

4) розробляє пропозиції щодо удосконалення взаємовідносин бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів з Держбюджетом України та направляє до Міністерства фінансів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;

5) Організовує згідно встановленого порядку виконання бюджету Автономної Республіки Крим по доходах та видатках, відповідно до затверджених у бюджеті призначеннями здійснює фінансування видатків у межах наявних фінансових ресурсів. Разом з іншими органами виконавчої влади забезпечує надходження доходів до бюджет у та вживає заходів щодо ефективного та цільового витрачання бюджетних коштів;

6) удосконалює методи складання бюджету Автономної Республіки Крим, порядок бюджетного фінансування, забезпечує методичне керівництво у цій сфері;

7) в межах своєї компетенції складає звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим та зведеного бюджету Автономної Республіки Крим;

8) приймає участь у розробці прогнозних показників економічного і соціального розвитку на поточний період та на перспективу; у розробці та здійсненні заходів з фінансового оздоровлення та структурної перебудови економіки; у підготовці пропозицій з удосконалення податкової політики та впливу на ефективність соціально-економічного розвитку республіки;

9) забезпечує у межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів; виконанням актів законодавства України та нормативно-правових актів Автономної республіки Крим;

10) здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету Автономної Республіки Крим; аналізує на основі бухгалтерських та статистичних звітів, аналітичних та прогнозних розрахунків виконання бюджету республіки та місцевих бюджетів по доходах та видатках;

11) організовує та проводить перевірки дотримання вимог діючого законодавства установами бюджетної сфери та суб’єктами господарювання із здійснення діяльності з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням;

12) відповідно із затвердженими у бюджеті видатками здійснює фінансування програм у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального захисту населення та інших соціально-економічних програм, а також республіканських органів влади та управління;

13) приймає участь у розробці нових механізмів та форм господарювання, аналізує тенденції та фінансові аспекти їх застосування, взаємозв’язки з бюджетом та готує відповідні пропозиції з вказаних питань Раді Міністрів Автономної Республіки Крим;

14) приймає участь у формуванні та реалізації республіканської інвестиційної політики;

15) здійснює експертизу кошторисів, планів асигнувань та штатних розкладів міністерств та відомств Автономної Республіки Крим, райдержадміністрацій, а також здійснює контроль за дотриманням законодавства, що регулює питання державної служби, оплати праці;

16) вивчає, аналізує та вживає заходів щодо удосконалення діяльності фінансових органів в Автономній Республіці Крим;

17) готує пропозиції з удосконалення діючої системи оподаткування, податкової політики, зовнішньоекономічної діяльності, методів фінансового та бюджетного планування, фінансування бюджетних установ;

18) відповідно до діючого законодавства здійснює внески до статутних фондів суб’єктів підприємницької діяльності;

19) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим має такі права:

- отримувати від міністерств, комітетів та відомств, а також місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, бюджетні запити та інші матеріали для складання проекту бюджету Автономної Республіки Крим та прогнозних показників по зведеному бюджету республіки та аналізу виконання бюджету республіки та бюджетів міст та районів;

- отримувати у встановленому порядку матеріали щодо надходження та використання цільових бюджетних фондів, кошториси та звіти щодо їх виконання;

- отримувати від республіканських та місцевих органів виконавчої влади , підприємств, установ та організацій всіх форм власності дані, необхідні для забезпечення контролю за раціональним та цільовим використанням коштів, що виділяються з бюджету Автономної Республіки Крим;

- отримувати від банківських та інших фінансових установ довідки про операції та стан розрахунків по поточних бюджетних рахунках підприємств, установ та організацій всіх форм власності, які використовують кошти бюджету Автономної Республіки Крим;

- проводити у межах наданих повноважень в міністерствах, комітетах, установах та організаціях, що отримують бюджетні кошти, перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів з отримання та використання бюджетних коштів, а також отримувати пояснення, довідки та відомості з питань, що виникають у ході перевірки;

- приймати рішення у межах своєї компетенції про призупинення фінансування у разі встановлення бюджетного правопорушення, а також при нецільовому використання бюджетних коштів;

- отримувати короткострокові позички у фінансово-кредитних установах для покриття тимчасових касових розривів за рішенням Верховної Ради Автономної республіки Крим відповідно до чинного законодавства;

- видавати, в межах своєї компетенції, на основі чинного законодавства накази, інструкції, розпорядження, інструктивні листи, організовувати та контролювати їх виконання;

- здійснювати інші повноваження, які надані міністерству згідно діючого законодавства.

Рішення Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, які прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для виконання місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоуправління, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності та громадянами.

Міністерство очолює міністр, який призначається та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. Міністр має чотирьох заступників. розподіл обов’язків між заступниками міністра здійснюється за рішенням міністра. Для узгодження рішень, що приймаються, які належать до компетенції Мінфіну, створюється колегія у складі міністра фінансів (голова колегії), заступників міністра за посадою, керівників структурних підрозділів, а також керівників комітетів та відомств Республіки. Чисельність та персональний склад колегії Мінфіну затверджує Рада Міністрів Автономної Республіки Крим.

Основні завдання та компетенція Головного фінансового управління обласної (Київської міської та фінансового управління Севастопольської міської) державної адміністрації

На обласному рівну основні завдання, компетенція та права місцевих фінансових органів визначені у Типовому положенні про Головне фінансове управління обласної (Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської) державної адміністрації.

Основними завданнями Головного фінансового управління обласної (Київської міської та фінансового управління Севастопольської міської) держадміністрації є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

- складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання на розгляд відповідної місцевої держадміністрації;

- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на відповідних територіях;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства стосовно використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;

- здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету на відповідній території, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Відповідно до покладених на нього завдань Головне фінансове управління обласної (Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської) державної адміністрації:

1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляд проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4) приймає рішення стосовно включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідної місцевої держадміністрації;

5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів області (міста), аналізує соціально-економічні показники розвитку області (міста) та враховує їх під час складання проекту обласного (міського) бю-джету;

6) організовує роботу, пов'язану зі складанням проекту обласного (міського) бюджету, за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, районними держадміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад матеріалів для підготовки проектів обласного (міського) бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення і бюджетами районів у містах або для виконання спільних проектів; складає проект обласного (міського) бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

7) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8) здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;

9) організовує виконання обласного (міського) бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації забезпечує надходження доходів до обласного (міського) бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

10) зводить показники бюджетів, що входять до бюджету області (міста), та подає їх у встановлені терміни до Мінфіну;

11) забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

12) складає розпис доходів і видатків обласного (міського) бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки обласного (міського) бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення та бюджетами районів у містах;

13) здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

14) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного (міського) бюджету;

15) розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства;

16) інформує керівництво обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації про стан виконання обласного (міського) бюджету за кожний звітній період і подає їй річний та квартальний звіт про виконання обласного (міського) бюджету;

17) розглядає звернення та готує пропозиції щодо прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

18) проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до відповідних бюджетів, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також: пільг;

19) проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей економіки території, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

20) бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу відповідної території;

21) вивчає разом з установами Національного банку питання грошового обігу в області, а також: бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;

22) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами й організаціями, що фінансуються з обласного (міського) бюджету;

23) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури відповідних місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих держадміністрацій та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

24) аналізує діяльність фінансових управлінь (відділів) районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій та фінансових підрозділів виконавчих органів рад міст обласного значення і подає пропозиції щодо її вдосконалення;

25) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

Головне фінансове управління має право:

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, територіальних органів Державного казначейства, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту обласного бюджету та аналізу його виконання;

- в установленому порядку та в межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України, та вживати заходів стосовно розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, що передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за умови погодження з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної місцевої держадміністрації, районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної податкової служби, органами державної контрольно-ревізійної служби та територіальними органами Державного казначейства.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням із Мінфіном.

Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Мінфіном.

Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

- затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки працівників управління;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;

- затверджує розпис доходів і видатків обласного (міського) бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;

- забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

- погоджує призначення на посаду та звільняє з посади начальника фінансового управління (відділу) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління за посадою, а також інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

Склад колегії затверджується головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління.

Основні завдання та компетенція фінансового управління районної, районної у м. Києві та фінансового відділу районної у м. Севастополі державної адміністрації

Основні завдання, компетенція та права фінансових органів регіональної влади районного рівня також визначаються відповідним Типовим положенням. Вони ідентичні завданням, компетенції та правам Головного фінансового управління обласної держадміністрації, та розповсюджуються на межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району).

Управління (відділ) очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням відповідно із заступником голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та з начальником Головного фінансового управління обласної, Київської та фінансового управління Севастопольської міської держадміністрації. Начальник фінансового управління районної держадміністрації в Автономній Республіці Крим призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з Міністром фінансів Автономної Республіки Крим.

Начальник управління (відділу) має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою відповідно районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації.

До складу фінансових органів регіональної влади, крім фінансових управлінь (відділів) місцевих виконавчих органів, відносять також місцеві органи Державного казначейства України, Державної податкової служби, Головного контрольно-ревізійного управління, на які покладено спеціальні повноваження.

Так, система регіональних органів Державного казначейства України представлена Головними управліннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Для виконання покладених на Головні управління завдань у районах, містах, районах у містах можуть утворюватися управління (відділення), що є відокремленими структурними підрозділами Головного управління, без статусу юридичної особи.

Основним завданням Головного управління Державного казначейства України, відповідно до Типового положення, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України № 332 від 04.04.2006 р., є:

забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає:

розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями;

у межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів.

Відповідно до покладених на нього завдань Головне управління:

1) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України;

2) управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку;

3) відкриває, веде та закриває рахунки в органах Головного управління;

4) провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, прийнятим державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

5) повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень;

6) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

7) здійснює розподіл коштів між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

8) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у встановленому законодавством порядку;

9) у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов'язані із:

здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;

дотриманням методології бюджетного процесу з питань складання відповідних бюджетів, кошторисів та планів використання бюджетних коштів;

відповідністю кошторисів та планів використання бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;

дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються Головним управлінням;

дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконання кошторисів бюджетних установ;

здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;

10) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

11) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром фінансів за поданням голови Державного казначейства України.

Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Головному управлінні утворюється колегія у складі начальника, його заступників, окремих керівників структурних підрозділів, управлінь (відділень) у містах, районах, районах у містах. До складу колегії можуть залучатися представники інших органів державної влади, громадських організацій, науковці (за їх згодою). Персональний склад колегії затверджує голова Державного казначейства України за поданням начальника Головного управління. Рішення колегії впроваджуються у життя наказами Головного управління.

Штатний розпис та кошторис Головного управління затверджує голова Державного казначейства України.

Компетенція органів Державної податкової служби визначена Законом України «Про державну податкову службу України» [www.rada.gov.ua]. До регіональних органів державної податкової служби належать: державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах. Залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов можуть утворюватись міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції.

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція.

Завданнями органів державної податкової служби є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством;

внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Відповідно до поставлених завдань регіональні органи Державної податкової служби здійснюють такі функції:

1) виконання та організація роботи, пов’язаної із:

здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядок розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

обліком платників податків, інших платежів;

виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

2) роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

3) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

4) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

5) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

6) виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань.

Особливістю діяльності регіональних податкових органів є те, що вони здійснюють її у координації з іншими фінансовими органами, органами внутрішніх справ, служби безпеки, прокуратури, державною митною, контрольно-ревізійною службами, установами банків, а також з іншими контролюючими органами.

Якщо діяльність регіональних органів Державної податкової служби спрямована в основному на забезпечення формування доходної частини бюджетів всіх рівнів та здійснення відповідних заходів, то забезпечення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в організаціях, установах та на підприємствах, які отримують кошти з державного бюджету, покладається на органи Державної контрольно-ревізійної служби України.

На регіональному рівні Державна контрольно-ревізійна служба представлена контрольно-ревізійними управліннями в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійними підрозділами (відділами, групами) в районах, містах і районах у містах.

Регіональні органи Державної контрольно-ревізійної служби здійснюють такі функції:

1) організують роботу контрольно-ревізійних підрозділів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі по проведенню державного фінансового контролю, узагальнюють наслідки державного фінансового контролю і у випадках, передбачених законодавством, повідомляють про них органам законодавчої та виконавчої влади;

2) проводять у підконтрольних установах ревізії фінансово-господарської діяльності, використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

3) здійснюють державний фінансовий аудит виконання державних (бюджетних) програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших суб'єктів господарювання, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно;

4) здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених під час проведення державного фінансового контролю;

5) розробляють нормативно-правові акти та методичні документи з питань своєї діяльності;

6) Здійснюють інші функції відповідно до наданих повноважень.

Крім розглянутих вище, певні функції щодо управління фінансами на регіональному рівні виконують регіональні підрозділи Національного банку України, органи Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування та деяких інших органів

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com