Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

Закон України „Про концепцію державної регіональної економічної політики (проект)” №57. – 2135/4 від 8 липня 1998р. – 20с.

2. Долішній М.І, Гранін А. Соціоекологічна функція регіональної економіки //Вісник НАН України. – 2000. - №3. –с 26-29.

3. Долішній М.І, Злупко С.М. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти//Регіональна економіка. – 1997. - №3. –с.5-22.

4. Долішній М.І, Караванський О.В. Кадрові основи й механізм реалізації регіональної концепції в Україні//Регіональна економіка. Львів. – 1998. - №3. –с.110-113.

5. Дорогунцов С., Горська О. Трансформація структури економіки: теорія і практика // Економіка України. – 1998. - №1. – с.4-12.

6. Дьомін О. Політика регіонального розвитку в умовах поглиблення ринкових реформ в Україні. - //Економіка України. – 2003. - №6. – с.6-13.

7. Заєць Т.А. Регіональна політика ринку праці та зайнятості населення: механізм формування і реалізації //Регіональна економіка. – 1997. - №3. –с.83-89.

8. Зайцева Л., Польська І. Тенденції соціального розвитку регіонів України. Економіка України. – 2003. - №5. – с.67-73.

9. Іщук СІ. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). - К.: ЄУФС, МіБ, 2002-216с.

10. Колосовський Н.Н. Теория экономического районирования. – М.:Мысль, 1969. – 336с.

11. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови та ресурси України Навч. посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 175с.

12. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України: Навч. посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 420с.

13. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя). – К.: „Книга”, 1997. – 455с.

14. Луцишин П.В. Єврорегіон Буг. Обласний суспільно-географічний комплекс. Теорія, методика, практика. –К.: ІСДМО, 1996 – 205с.

15. Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. У 3-х частинах. Львів: 1998. – 366с.

16. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод, посібник /С.І.Дорогунцов, Ю.І.Питюренко, Я.Б.Олійник та ін. К.: КНЕУ, 2000. 364с.

17. Розміщення продуктивних сил. Навч. посібник / М.О.Ковтонюк, М.О. Петрика та ін.; за ред. Є.П.Качана. – К.: Вища школа, 2002, - 375с.

18. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. – 150с.

19. Симоненко В.К. Регионы Украины. – К.: Наукова думка, 1997. – 184с.

20. Соціально – економічні і екологічні проблеми розвитку адміністративних районів України. У 3-х частин. – Львів, 1997. – 697с.

21. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. - К.: Вікар, 2001.-377с.

22. Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки): Монографія. - К.: КНЕУ, 2000.-154с.

23. Суховірський Б.І., Москаленко А. Вільні економічні зони: теорія і практика //Бізнес-інформ. – 1998. - №9. – с.67-69.

24. Суховірський Б.І., Москаленко А. Передумови створення єврорегіону „Десна”//Бізнес-інформ. – 1998. - №9. – с.70-73.

25. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил /С.І.Дорогунцов, Б.М. Данилишин, Л.Г. Чернюк та ін. – К.: РВПС України НАН України, 1998. – Т.1 – 163с.

26. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил /С.І.Дорогунцов, Б.М. Данилишин, Л.Г. Чернюк та ін. – К.: РВПС України НАН України, 1998. – Т.2 – 163с.

27. Щербіна Н.М., Попова І.В. Розміщення продуктивних сил України. Навч. –метод. посібник. –Донецьк: ДонДУЕТ ім.. М.Туган-Барановського, 2002. – 189с.

28. Статистичний щорічник України за 2002 рік. –К.: „Консультант”, 2003. – 603с.

< Назад

Содержание
 
© uchebnik-online.com