Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Castells, Manuel. The Information Age: Economy, Society, Culture. Vol. 1: The Rise of the Network Society. – WileyBlackwell; 2nd Edition, 2000. – 594 р.

2. Dicken P. Global shift: transforming the world economy. – New York, 1998. – 496 р.

3. Estrada M.A.R., Yap S.F. The openness growth monitoring model (OGM-Model) // Journal of Policy Modeling. – 2006. – Vol. 28. – Pp. 235-246.

4. Global Information Technology Report [Електронний ресурс]: World Economic Forum. – Режим доступу: http://www.insead.edu/ v1/gitr/wef/main/analysis/ processhistoricaltrends.cfm.

5. Globalization Index Rankings 2007 [Електронний ресурс]: Foreign Policy. – Режим доступу: http://www.foreignpolicy.com/story/ cms.php?story_id=4030&page=0.

6. OECD Handbook on Economic Globalization Indicators [Електронний ресурс]: OECD, 2005. – Режим доступу: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ display.asp? CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5LGWFBB4JKQ6.

7. OECD science, technology and industry scoreboard 2007 [Електронний ресурс]: OECD, 2007. – Режим доступу: http://caliban.sourceoecd.org/pdf/sti2007 /922007081e1-h-11.pdf.

8. Shafaeddin S.M. Who is the the master? Who is the servant? Market or government? Alternative approach: Towards a coordination system [Електронний ресурс]: UNCTAD. – August 2004. – № 175. – Режим доступу: http://www.unctad.org /Templates/Download.asp? docid=5693&lang=1&intItemID=2101.

9. Stiglitz J. Globalization and its discontents. – Penguin, 2002. – 288 p.

10. The General Agreement on Trade in Services (GATS): objectives, coverage and disciplines [Електронний ресурс]: World Trade Organization. – Режим доступу: http://www.wto.org/english /tratop_e/ serv_e /gatsqa_e.htm.

11. The Networked Readiness Index 2006–2007 rankings [Електронний ресурс]: World Economic Forum. – Режим доступу: http://www.weforum.org /pdf/gitr/rankings2007.pdf.

12. Аналіз засідання 38 сесії Комісії ООН з права міжнародної торгівлі. 2001 [Електронний ресурс]: Фонд «Інформаційне суспільство України». – Режим доступу: http://www.isu.org.ua/catalog-26/i_id-4/library.html.

13. Беков Р. С. Пространственно-временная динамика экономики России / Р. С. Беков. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2003. – 268 с.

14. Василенко В. М. Оцінка впливу глобалізації на економічне зростання в Україні / В. М. Василенко, Т. О. Даниліна : науч. тр. ДонНТУ: (Сер.: экономическая). – 2004. – № 69. – С. 35–43.

15. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики / А. Г. Гранберг. – М. : ГУВШЭ, 2000. – 258 с.

16. Гриценко А. А. Развитие форм обмена, стоимости и денег / А.А. Гриценко. – К. : Основа, 2005. – 192 с.

17. Даниленко О. Л. Механізм регулювання взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків / О. Л. Даниленко : Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – (Економічна серія). – 2008. – №802. – С. 6-11.

18. Даниленко О. Л. Трансформація економічного змісту понять внутрішнього та зовнішнього ринків за умов глобалізації та інформатизації суспільства / О. Л. Даниленко : Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – (Економічна сер.). – 2006. – № 743. – С. 16–19.

19. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.

20. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 852-IV : Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – ст. 276.

21. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851-IV : Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – ст. 275.

22. Інформаційне суспільство. Шлях України. – К.: Фонд «Інформаційне суспільство України», 2004. – 289 с.

23. Кадочников П. Анализ импортозамещения в России после кризиса 1998 года / П. Кадочников. – М. : ИЭПП, 2006. – 148 с.

24. Киреев А.П. Международная экономика / А. П. Киреев. – В 2–х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства : учеб. пособ. для вузов. – М. : Междунар. отношения, 2002. – 416 с.

25. Кочетов Э.Г. Глобалистика: Теория, методология и практика: Учеб. для вузов / Э. Г. Кочетов. – М. : Изд-во Норма, 2002. – 672 с.

26. Основні показники економічного і соціального стану України за 2001–2008 роки [Електронний ресурс]: Нац. Банк України. – Режим доступу: http://www.bank. gov.ua/Macro/index.htm.

27. Пепа Т.В. Регіональна динаміка і трансформація економічного простору України / Т. В. Пепа. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 440 с.

28. Платіжний баланс і зовнішній борг України за 2007 рік. – Нац. банк України, 2008. – 92 с.

29. Постанова КМУ від 12 квітня 2006 р. № 496 «Про затвердження Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006–2010 роки» : Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 15. – Ст. 1105. – С. 98.

30. Социально-экономические проблемы информационного общества : под ред. Л. Г. Мельника. – Сумы : ИТД «Университет. книга», 2005. – 430 с.

31. Україна: Cтратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006 : монографія / за ред. О. С. Власюка. – К. : НІСД, 2006. – 576 с.

32. Шнипко О. Постіндустріальна глобалізація: сутність, чинники, тенденції та суперечності розвитку : Економіст. – 2005. – № 4. – С. 76–79

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com