Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Торговля. Деньги. Менталитет / А.А. Мазараки. – К. : Книга, 2006. – С. 30.

2. Некипелов А.Д. Становление и функционирование экономических институтов / А.Д. Некипелов. – М. : Экономистъ, 2006. – С. 234.

3. Про значення активізації кінцевого попиту див.: Скрипниченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку / М.І. Скрипниченко. – К. : Фенікс, 2004. – С. 192–193.

4. Інноваційна стратегія українських реформ / [А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко]. – К. : Знання України, 2002. – С. 70–71.

5. Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України / І.В. Крючкова. – К. : Наук. думка, 2004. – С. 146–149.

6. The Ukraine Competitiveness Report 2008 // www.weforum.org

7. Гальчинський А. Нинішня фінансова криза – початок кінця. Далі – новий початок? / А. Гальчинський // Дзеркало тижня. – 2008. – 18 жовт. – С. 6.

8. Навести лад на ринку підакцизних товарів // Уряд. кур’єр. – 2008. – 28 жовт. – С. 7.

9. Геєць В.М. Монетарні складові стратегії економічного розвитку / В.М. Геєць // Монетар. політика в умовах екон. зростання. Матеріали наук.-практ. конф. – К. : НБУ, 2004. – С. 26.

10. Статистичний щорічник України за 2002 рік. – К. : Консультант, 2002. – С. 32; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2008. – С. 24.

11. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007. – С. 26, 282; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2008. – С. 24.

12. Національні рахунки України за 2005 рік. Статистичний збірник. – К. : Держ. ком. статистики України, 2007. – С.61–63; Національні рахунки України // www.ukrstat.gov.ua

13. Національні рахунки України // www.ukrstat.gov.ua

14. Національні рахунки України за 2005 рік. Статистичний збірник. – К. : Держ. ком. статистики України, 2007. – С. 39–77; Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007. – С. 29–30; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2008. – С. 27–29.

15. Лупей Н. Внутренняя торговля в годы реформ / Н. Лупей // Экономист. – 2007. – № 3. – С. 60.

16. Василевский Э. Структурные сдвиги, динамика и эффективность роста экономики США до 2020 г. / Э. Василевский // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2006. – № 9. – С. 84.

17. Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання / за ред. І.В. Крючкової. – К. : Експрес, 2007. – С. 238; Плышевский Б. О промышленной политике / Б. Плышевский // Экономист. – 2004. – № 9. – С. 12–13; Ясин Е. Государство и экономика на этапе модернизации / Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2006. – № 4. – С. 15–16.

18. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007. – С. 29–30; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2008. – С. 27–29.

19. Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання / за ред. І.В. Крючкової. – К. : Експрес, 2007. – С. 122.

20. Нешитой А. Потребительский рынок в период реформ / А. Нешитой // Экономист. – 2006. – № 10. – С. 25.

21. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007. – С. 23, 268, 280; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2007. – С. 152-153.

22. Статистичний щорічник України за 2000 рік. – К. : Техніка, 2001. – С. 31, 125; Статистичний щорічник України за 2002 рік. – К. : Техніка, 2003. – С. 32; Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007. – С. 26, 69, 106, 268; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2008. – С. 24, 53, 151.

23. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / за ред. І.В. Крючкової. – К. : Основа, 2007. – С. 428–429.

24. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на 2008–2012 роки // www.zakon.rada.fov.ua

25. Діяльність малих підприємств. 2006 рік. Статистичний збірник. – К. : Держ. ком. статистики України, 2007. – С. 130.

26. Пустовойт О. Основні протиріччя моделі обігу споживчих товарів та окремі альтернативи її трансформації / О. Пустовойт // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2004. – № 6. – С. 113.

27. Николаев И. Спекулятивная экономика / И. Николаев, Е. Марушкина // Об-во и экономика. – 2007. – № 2–3. – С. 53.

28. Однак слід зазначити, що у мікроекономічній теорії питання щодо доцільності товарних інтервенцій держави на ринку є дискусійним (див., наприклад: Гальперин В.М. Микроэкономика: Т. 1 / В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов. – СПб. : Экон. шк., 2004. – С. 222–223).

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com