Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Апопій В. В. Соціальна функція торгівлі / В. В. Апопій // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 4.

2. Бурак П. Региональные программы социального развития в условиях формирования рынка / П. Бурак // РЭЖ. – 1996. – № 4.

3. Власюк О. Iнноваційний стрибок неможливий без створення попиту на хай-тек / О. Власюк // День. – 2004. – 24 трав. – № 91.

4. Дані Державного комітету статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua

5. Жуковська В.М. Соціальна відповідальність як напрям реалізації корпоративної стратегії розвитку : зб. наук. пр. / В.М. Жуковська, Н.В. Сичова. – Рівне. – 2008. – Вип. 1 (14).

6. Згуровський М. Точка біфуркації для України / М. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2007. – 22–28 груд. (№ 49).

7. Хикс Дж. Теория экономической истории : пер. с англ. / Джон Хикс ; общ .ред. и вступ. ст. Р.М. Нуреева. – М. : НП «Журн. «Вопросы экономики», 2003. – 224 с.

8. Концепція гуманітарного розвитку (проект) : матеріали Всеукр. форуму інтелігенції ; К., 27.03.2008 р. – http://www.weforum.org

9. Портер М. Конкуренция : пер. с англ. / М. Портер. – М. : Вильямс, 2003. – С. 55, 65, 162.

10. Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / [Я.А. Жаліло, С.І. Архієреєв, Я.Б. Базилюк та ін.]. – К. : НІСД, 2006. – 120 с.

11. Рябошапка Т. А. Проблеми та перспективи конкурентоспроможності та інноваційного розвитку вітчизняної легкої промисловості / Т. А. Рябошапка // Пробл. науки. – 2007. – № 2.

12. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держ. ком. статистики України. – К. : Консультант, 2007. – 552 с.

13. Сидоренко О. США, Швейцарія та Данія очолили рейтинг ВЕФ за індексом глобальної конкурентоспроможності / О. Сидоренко // Дзеркало тижня. – 2007. – 11–18 листоп. (№ 42).

14. Шовкалюк В. Проблеми формування нормативно-правового середовища – базису для розвитку інноваційної діяльності. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали бізнес-форуму ; К., 17 квіт. 2008 р. / відп. ред. Н. В. Притульська. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 68 с

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com