Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Концепція економічної безпеки України. – К. : Ін-т економічного прогнозування / Кер. проекту В.М. Геєць. – К. : Лотос, 1999. – 56 с.

2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізм забезпечення). – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.

3. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 309 с.

4. Финансово-экономическая безопасность медико-производственного комплекса // Экономика здравоохранения. – 1999. – № 4. – С. 55–59.

5. Бланк І.О. Управление финансовой безопасностью предприятия. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с. (Сер. «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 10).

6. Статистичний щорічник України за 2006 р. – К. : Консультант, 2007 – 366 с.

7. Косевцов В.О., Бенько І.Ф. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів. – К. : НІСД, 1996. – 57 с.

8. Ластовченко І.В. Фінансові показники як основа механізму регулювання економіки // Фінанси України. – 1998. – №3. – С. 73–79.

9. Словарь иностранных слов. – М. : Русский язык. – 1989. – 296 с.

10. Стефанюк І.Б. Методика аналізу і оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємницькими структурами // наук. пр. НДФІ. – 1999. – № 8. – 87 с.

11. Фокіна Н.П. Економічна безпека підприємства – найважливіша складова фінансової стійкості // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №8. – С. 114–116.

12. Фінансовий менеджмент. – М. : Перспектива, 1993. – 308 с.

13. Докієнко Л.М. Модельний інструментарій оцінки типу фінансової стійкості підприємства // зб. наук. пр. – Острог : Вид-во «Національний університет «Острозька академія», 2007. – С. 173–184.

14. Соловьева А. Проблемы формирования системы финансово-экономической безопасности в России // www.sbcinfo.ru/articles/10th-

15. Кравець Є. Національна безпека України: до концепції законодавства // Вісник Академії наук України. – 1994. – №1. – С. 83–90.

16. htt//www/ukrstat.gov.ua

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com