Перечень учебников

Учебники онлайн

РЕЗЮМЕ

Гриценко А.А., Даниленко О.Л. Механізм взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків. Розкрито зміст та форми взаємодії внутрішнього і зовнішнього ринків, співвідношення попиту, пропозиції та ціни з урахуванням факторів, пов’язаних з відкритістю економіки та глобалізацією, показано механізм регулювання дисбалансів у взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків.Лагутін В.Д. Ефективний внутрішній ринок як пріоритет соціально-економічного розвитку України. Розглянуто теоретичні засади сутності і природи ефективного внутрішнього ринку як пріоритету розвитку вітчизняної економіки. Досліджено основні складові суперечності між виробництвом і споживанням в сучасному національному господарстві України. Наголошується на необхідності переорієнтації національного виробництва на пріоритетне обслуговування внутрішнього попиту. Значна увага приділена умовам становлення ефективно функціонуючої внутрішньої торгівлі (роздрібної і оптової). Запропоновано ряд пропозицій щодо ефективного захисту внутрішнього ринку в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі.Ромат Є.В. Глобалізація світового ринку та тенденції розвитку ринку реклами в Україні. Проаналізовано основні напрями розвитку світового ринку реклами в системі інших маркетингово-комунікаційних послуг. Досліджується зв’язок між глобалізаційними тенденціями глобального ринку реклами та трансформацією ринка реклами в Україні. Результати аналізу вказують як на позитивні, так і негативні наслідку цього впливу.Федулова Л.І. Світові тенденції інноваційно-технологічного розвитку торгівлі та їх особливості в Україні. Визначено світові тенденції розвитку торгівлі з урахуванням інноваційного фактора розвитку. Розкрито сутність та охарактеризовано стан споживчого ринку, спричинений хвилями інновацій. Встановлено особливості інноваційно-технологічного розвитку торгівлі в Україні.Лігоненко Л.О. Стратегічні напрями розвитку роздрібної торгівлі України. Розглянуто сучасний стан, проблеми та диспропорції розвитку роздрібної торгівлі України, а також світові тенденції розвитку галузі. Здійснено критичну оцінку наявної ситуації, визначені пріоритети подальшого розвитку української роздрібної торгівлі.Голошубова Н.О. Стратегічні напрями структурно-територіальної організації оптової торгівлі. Проаналізовано стан структурно-територіальної організації оптової торгівлі, зроблено висновки щодо деформацій у складі оптових посередників, неефективного використання ними функцій, невідповідності розвитку складської мережі сучасним вимогам. Визначено основні стратегічні напрямки реформування оптової ланки, розвитку її складської мережі. Надано рекомендації щодо удосконалення інформаційного забезпечення процесу управління оптовою торгівлею в умовах глобальної конкуренції.Дідківська Л.І. Пріоритети конкурентної політики держави у внутрішній торгівлі України. Розглянуто питання суперечливого впливу економічної глобалізації на розвиток конкурентних відносин у торговельній діяльності. З’ясовано позитивні та негативні наслідки глобалізації, охарактеризовано зміни у розвитку конкуренції у сфері торгівлі. На основі аналізу стану конкурентного середовища та закономірностей його розвитку визначено стратегічну мету, обґрунтовано пріоритети конкурентної політики держави у сфері торгівлі в умовах ринкової трансформації та світової глобалізації. Створення рівних умов конкуренції визначено як головне завдання, домінанта державної політики. Розглянуто способи формування та захисту мотиваційних можливостей конкурентного середовища у цьому секторі вітчизняної економіки.Бай С.І., Жуковська В.М. Потенціал розвитку підприємств торгівлі та стратегія менеджменту. Обґрунтовано передумови трансформаційних змін в Україні, що безпосередньо впливають на зростання соціально-економічного та інноваційного потенціалу торговельних підприємств в умовах глобалізації. Сформульовано пріоритетні напрями в стратегії розвитку підприємств торгівлі.Ткаченко Т.І., Бойко М.Г. Пріоритетні моделі розвитку туризму в умовах глобалізаційних викликів. Проаналізовано успішні моделі розвитку туризму, визначено передумови та умови їх імплементації в оеалії вітчизнаяного туристичного бізнесу. Запропоновано авторське трактування поняття «модель розвитку туризму». Визначено та змодельовано вплив факторів макросередовища на розвитк туризму. Обгрунтовано пріоритетні моделі розвтку ьуризму в Україні.Шульгіна Л.М. Маркетинг співпраці туристичної галузі. Обґрунтовано системний підхід до реалізації концепції маркетингу співпраці на підприємстві туристичної галузі, який забезпечить узгодженість між стратегічним та імплементаційним рівнями системи. Детально описано процеси на технологічно-виконавському та інженерно-технологічному рівнях системи. Доведено позитивний вплив системного підходу на процес реалізації цілей підприємств-учасників системи маркетингу співпраці.Кіндзерський Ю.В., Паламарчук Г.М. Поєднання фінансового та промислового капіталу: світові тенденції та завдання для України. Висвітлено основні переваги, форми, механізми та світовий досвід поєднання фінансового та промислового капіталу з точки зору підвищення конкурентоспроможності національних економік. Проаналізовано організаційні та інституціональні обмеження й перешкоди щодо активізації процесів такого поєднання в Україні, обґрунтовано рекомендації з їх усунення для державної політики.

Корнєєв В.В. Стійкість фінансових ринків в умовах відкритої економіки. Розглянуто можливості та інструменти забезпечення стійкості розвитку фінансових ринків; проаналізовано механізм і форми фінансових спекуляцій. Визначено позиціювання фінансового ринку України у світовій фінансовій архітектурі, акцентована небезпека «перегріву» економіки України та її залежність від спекулятивних ризиків дестабілізації фінансової системи України.Яненкова І.Г. Організаційний ресурс корпорацій у системі забезпечення конкурентоспроможності економіки. Теоретично обґрунтовано роль та значення організаційного ресурсу корпорацій в забезпеченні конкурентоспроможності. Проаналізовано можливості та умови об’єднання організаційних можливостей корпоративних структур і держави для посилення впливу на інноваційний розвиток економіки.< Назад

Содержание


 
© uchebnik-online.com