Перечень учебников

Учебники онлайн

Тема: Особистість і політика. Політичне лідерство

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про:

• ознаки та функції політичного лідера;

• типологію політичних лідерів;

• фактори існування політичної еліти;

• характерні риси та критерії ефективності діяльності політичних еліт.План1. Ознаки та функції політичного лідера. Типологія політичних лідерів.

2. Фактори існування політичної еліти.

3. Характерні риси та критерії ефективності діяльності політичних еліт.Методичні рекомендаціїПри підготовці відповіді на перше питання буде зручно розподілити його на дві взаємопов’язані частини, якісний розгляд яких дозволить створити цілісне уявлення про сутність політичного лідерства.

У першу чергу необхідно звернути увагу на такі характеристики, як:

- суб’єктивні та об’єктивні ознаки політичного лідера, які відрізняють його від інших лідерств;

- функції політичного лідера, які визначають його місце та роль в політичній системі суспільства.

Однак потрібно пам’ятати, що, крім загальних характеристик існують і певні розбіжності, які визначають специфіку політичного лідерства різних історичних періодів та країн і виступають основою його численних типологізацій. Оскільки не існує єдиної типологізації політичного лідерства, доцільно звернути увагу на найбільш важливі критерії, за якими визначають різні типи політичних лідерів, такі як:

- тип авторитету;

- способи зміни дійсності, яким надають перевагу лідери;

- характер впливу;

- стиль керівництва;

- форма впливу;

- імідж лідера.

Студент не повинен забувати, що “чисті” типи лідерів фактично не зустрічаються і такий поділ є дещо формальним. Усі типології побудовані лише на переважанні в поведінці лідерів певних якостей, що дозволяє віднести їх до певного типу.

Докладно перше питання можна вивчити за підручниками:

1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – С. 185-191.

При підготовці другого питання студент повинен усвідомлювати, що будь-яке явище як у природі, так і у суспільно-політичному житті має свої специфічні причини виникнення та існування.

Таким чином фактори існування політичної еліти як явища суспільно-політичного життя повинні пояснювати причини її виникнення, визначати необхідність її існування взагалі та саме у такій формі зокрема.

Студент повинен обов’язково вказати такі головні фактори як:

- соціально-психологічні особливості людей, їх бажання приймати участь у політиці;

- політична пасивність широких мас населення;

- закон розподілу праці, який вимагає професійно займатися управлінням, вимагає відповідної спеціалізації;

- високе соціальне значення управлінської праці і її відповідне стимулювання;

- широкі можливості використання управлінської діяльності для отримання привілеїв;

- відсутність практичних механізмів всеосяжного контролю за політичними керівниками.

Готуючи відповідь на питання, студент не повинен обмежуватись лише перерахуванням вище означених факторів, дуже важливо прокоментувати їх, визначити характер і міру їх впливу на існування політичної еліти.

Докладно третє питання можна вивчити за підручниками:

1. Политология для всех: Введение в политическую науку. – Ч.І. /Под ред. проф. Пушкина В.Е. – Днепропетровск, 2002. – С.167.

2. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.168-171.

Останнє питання є логічним продовженням попереднього, оскільки у ньому передбачається визначення характерних рис політичної еліти, сформованої під впливом факторів суспільно-політичного життя. Студенту необхідно звернути увагу на визначення та характеристику таких основних моментів як:

- кількісний склад політичної еліти відносно широких народних мас;

- особливості соціального статусу політичної еліти;

- характер участі еліти у здійсненні влади та її обсяг;

- індивідуальні психологічні властивості людей, що входять до складу політичної еліти.

Саме характерні риси визначають функції політичної еліти у суспільстві та ті критерії, які дозволяють судити про ефективність її діяльності. Студент повинен чітко розуміти, що діяльність політичної еліти справляє вплив на всі сфери життєдіяльності суспільства і переважання позитивних чи негативних тенденцій у його розвитку виступає головним критерієм ефективності діяльності політичної еліти.

Докладно четверте питання можна вивчити за підручниками:

1. Политология для всех: Введение в политическую науку. – Ч.І. /Под ред. проф. Пушкина В.Е. – Днепропетровск, 2002. – С.164.

2. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.168-171.

Питання для обговорення1. У чому полягає зміст поняття “політичний лідер”?

2. Які функції виконують політичні лідери?

3. Як класифікуються політичні лідери?

4. Які фактори є визначальними для розуміння змісту політичного лідерства?

5. У чому полягає зміст поняття “політична еліта”?

6. Які фактори впливають на існування у суспільстві політичних еліт?

7. Які риси характеризують сучасні політичні еліти?

8. За якими критеріями можливо визначити ефективність діяльності тої чи іншої політичної еліти?

Ключові терміни та поняття Аполітичний лідер Еліта Політичне лідерство Політична еліта Лідерство Контреліта Політичний лідер Політичний елітизм Популізм Елітократія Популіст Теорія еліт

Питання для повторення

1. У чому сутність сучасних теорій політичного лідерства?

2. Розкрийте сутність позитивного і негативного впливу лідерства на політичний процес.

3. Дайте загальну характеристику харизматичного лідера.

4. Які вимоги висуває суспільство до політичного лідера.

5. Кого Ви вважаєте реальними політичними лідерами в історії українського суспільства?

6. Розкрийте роль лідера в сучасній Україні.

7. Проаналізуйте сутність понять: політична еліта, суспільна еліта, правляча еліта, контреліта.

8. Яка роль еліти в перехідний період історії?

9. Охарактеризуйте політичну еліту сучасної України.Тематика доповідей та рефератів

1. Генеза класичних поглядів на політичне лідерство.

2. Соціальні вимоги до політичного лідера.

3. Роль політичного лідера в історії.

4. Природа і соціальна сутність політичного лідерства.

5. Політичні лідери сучасної України.

6. Сутність політичного елітаризму та генеза цього поняття.

7. Концепція “національної аристократії” В. Липинського.

8. Системи рекрутування еліти.

9. Політична еліта і демократія: дилема поєднання.Бібліографічний списокОбов’язкова література: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11.

Додаткова література: 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 95; 98; 99.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com