Перечень учебников

Учебники онлайн

Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв

До природоохоронних заходів належать усі види господарської діяльності, спрямовані на зниження й ліквідацію негативного антропогенного впливу на довкілля, збереження, поліпшення і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу країни, регіонів.

Економічне обґрунтування природоохоронних заходів здійснюється через зіставлення їхніх економічних результатів з необхідними для їх упровадження витратами за допомогою показників загального економічного ефекту від цих заходів.

Повні економічні результати (Рповні) від впровадження природоохоронних заходів – величина комплексна, що визначається за формулою:Рповні = Рвиробничі + Рсоціальні + Рекологічні,де Рвиробничі – результати, які досягаються у сфері матеріального виробництва;

Рсоціальні – передбачають підвищення екологічного комфорту проживання населення та збільшення національного багатства;

Рекологічні – зумовлюються зменшенням негативного впливу на довкілля і виявляються в обмеженні надходження забруднюючих речовин у біосферу, збільшенні кількості та поліпшенню якості придатних ресурсів.

Для розрахунку виробничих результатів у разі впровадження природоохоронних заходів використовують показники чистого (Еч) і повного економічного ефекту (Еп).

Чистий економічний ефект природоохоронних заходів визначається з метою техніко-економічного обґрунтування вибору найкращих екологічних варіантів, які різняться між собою за впливом на навколишнє середовище, а також за впливом на виробничі результати галузей, які здійснюють ці заходи. Визначення чистого економічного ефекту природоохоронних заходів ґрунтується на порівнянні витрат на їх здійснення з досягнутим завдяки цим заходам економічним результатом:Е ч = Результати - Витрати

Показники витрат і результатів застосування заходів у галузі охорони природи визначаються відповідно до першого року після завершення нормативного терміну освоєння виробничих потужностей природоохоронних об'єктів. Витрати, результати і ефект розраховуються у річному вимірі. У випадку, коли витрати і результати не збігаються за часом, вибір варіантів виконується з урахуванням часового фактора.

Витрати на здійснення природоохоронних заходів при визначенні їхнього економічного ефекту складаються за рахунок сукупних експлуатаційних витрат і капіталовкладень, приведених до річної розмірності з урахуванням часового фактора.

Економічний результат (Р) природозахисних заходів виражається у величині відвернених річних економічних збитків від забруднення довкілля (П) та річного приросту прибутку від поліпшення виробничих результатів діяльності підприємства (?Д):

Р = П + ?Д

Величина відвернених економічних збитків від забруднення довкілля (П) дорівнює різниці між розрахунковими величинами збитків, які мали місце до здійснення природоохоронних заходів (Зф), і залишкових збитків після проведення цих заходів (Зм):

П = Зф - Зм

Якщо періоди будівництва (реконструкції), а також проектні строки експлуатації природоохоронних споруд у порівняльних варіантах природоохоронних заходів приблизно однакові (різниця не перевищує трьох років), а витрати і результати протягом експлуатації суттєво не змінюються, то варіанти природоохоронних заходів можна порівнювати за значенням чистого економічного ефекту.

Варіанти природоохоронних заходів і об'єктів, які різняться за періодом будівництва (реконструкції) або проектними строками експлуатації, а також за значенням витрат і результатів, що змінюються протягом часу експлуатації об'єктів, порівнюють за значенням сумарного економічного ефекту за період їх експлуатації з урахуванням фактора часу

< Назад

Содержание


 
© uchebnik-online.com