Перечень учебников

Учебники онлайн

Предмет, методи та завдання вивчення екології для економістів

Предмет вивчення екології . Екологія – це наука, яка вивчає відношення організмів (особин, популяцій, біоценозів і т.п.) між собою та з оточуючою їх неорганічною природою; загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня; середовище мешкання живих істот.

Стосовно предметів вивчення екологія поділяється на екологію мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин, людини, сільськогосподарську, прикладну, інженерну та загальну екологію – теоретичну й узагальнюючу дисципліну.

За підходами до предмета вивчення виділяють аналітичну та динамічну екологію.

Методи дослідження екології. Загальним методом дослідження екології, як й інших наук, є матеріалістична діалектика з її законами розвитку і взаємодії, єдності та боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у нову якість, ? заперечення заперечення. Поряд з тим екологія у своїх дослідженнях використовує також широкий арсенал методів – як традиційних, так і нових. Серед них :

? статистичний метод, який дозволяє отримання, обробку та аналіз первинних статистичних матеріалів;

? балансовий метод , що дає можливість зіставляти наявність природних ресурсів з їхнім використанням;

? порівняльний метод - котрий передбачає вивчення об’єктів через порівняння з іншими об’єктами тощо.

В останні десятиріччя у вивченні екологічних проблем біосфери велике значення надається аерокосмічним методам дослідження

Значну роль у дослідженні навколишнього середовища відіграє картографічний метод дослідження, який дозволяє застосовувати географічну карту для опису, аналізу і пізнання явищ.

Завдання екології:

1. дослідження особливостей організації життя, в тому числі у зв’язку з антропогенним впливом, що є результатом людської діяльності, на природні системи;

2. виявлення специфіки впливу видозміненого антропогенною діяльністю середовища на саму людину;

3. створення наукової основи раціональної експлуатації природних, зокрема біологічних ресурсів;

4. прогнозування змін природи під впливом діяльності людини;

5. збереження середовища існування людини.

Завданнями екології для економістів є ознайомлення зі специфікою впливу економіки в цілому та окремих її галузей на навколишнє природне середовище, засвоєння господарського механізму управління процесом природокористування та охорони довкілля; вивчення специфіки економічних методів управління процесом природокористування та вміння їх практичного застосування

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com