Перечень учебников

Учебники онлайн

Загальні закономірності рпс та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер

Загальні закономірності відображають сталі зв’язки між усіма елементами продуктивних сил певного економічного простору, а тому є необхідним теоретико-методологічним підґрунтям для вирішення практичних завдань. Всебічне вивчення закономірностей розміщення і розвитку продуктивних сил дозволяє відтворювати й раціонально використовувати природно-ресурсний потенціал регіонів, оптимально розміщувати підприємства різних галузей економіки, виробничу та соціальну інфраструктуру.

Формування основ ринкової економіки в Україні відбувається з урахуванням таких класичних, загальновизнаних закономірностей:

? відповідності розміщення виробництва характеру і рівню розвитку продуктивних сил;

? територіального поділу суспільної праці;

? економії затрат праці на подолання просторового розриву між елементами виробництва;

? територіальної концентрації і комплексності виробництва,

? формування агломерацій населених пунктів.

Крім зазначених, до закономірностей розміщення продуктивних сил — в контексті нових методологічних основ їх формування — відносять:

? соціальну спрямованість та усталеність розвитку продуктивних сил,

? відповідність їх розміщення вимогам національної економічної безпеки,

? забезпечення планомірності, керованості процесів розміщення продуктивних сил,

? їх орієнтації на досягнення високої економічної ефективності господарської діяльності та конкурентоспроможності виготовленої продукції

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com