Перечень учебников

Учебники онлайн

3.1.Суть політичної системи суспільства

Рівень розвиненості суспільства будь-якої країни визначається розвитком її політичної системи, чіткістю її структури та функціонування.

Політична система суспільства є складовою підсистемою більш широкої системи «суспільство» та використовується як механізм формування і функціонування влади в суспільстві.

У розвинутому суспільстві як цілісній системі на ґрунті економічних, соціальних, правових, культурних та інших відносин діють відповідно підсистеми (сфери) – економічна, соціальна, політична, культурна, інформаційна, ідеологічна тощо. Кожна з них є самостійною (з властивими лише для неї якостями), впливає на інші, і в свою чергу, зазнає істотного впливу з їхнього боку.

Суспільство в процесі розвитку прагне до впорядкованості. І цього прагне кожна сфера його життєдіяльності.

Політична сфера через упорядкування політичного життя організується у політичну систему.

Структурними системами політичної організації суспільства є держава, партії, профспілкові, молодіжні та кооперативні організації. Зараз до політичної організації суспільства відносять усі громадські організації і трудові колективи.

Політична система розглядається як цілісна упорядкована система відносин, ідей, цілей, методів та інститутів, пов’язаних із політикою, її розробкою та практичним здійсненням.

Основне призначення політичної системи – забезпечення цілісності та єдності дій людей і їх спільнот у політиці.

Політична система є діалектичною єдністю чотирьох сторін:

1) інституційної сторони (держава, політичні партії, соціально-економічні та інші організації, що створюють у сукупності політичну організацію суспільства);

2) регулятивної сторони (право, політичні норми, традиції, деякі норми моралі);

3) функціональної сторони (методи політичної діяльності, що становлять основу політичного режиму);

4) ідеологічної сторони (політична свідомість, передовсім панівна в даному суспільстві ідеологія).

Політична система суспільства – це сукупність державних і недержавних інститутів, які здійснюють владу, управління суспільством, регулюють взаємовідносини між громадянами, соціальними та етнічними групами, забезпечують стабільність суспільства, відповідний порядок у ньому.

Політична система конкретного суспільства визначається:

? класовою природою, соціальним устроєм;

? формою управління (парламентською, президентською, змішаною);

? типом держави (монархія, республіка);

? характером політичного режиму (демократичного, авторитарного, тоталітарного);

? типом соціально-політичних відносин (стабільних або нестабільних, гостроконфліктних або консесуальних і т.п.);

? політико-правовим статусом держави (конституційна, з розвинутими або нерозвинутими правовими структурами);

? характером політико-ідеологічних та культурних відносин у суспільстві (стосовно відкритих або закритих, з паралельними тіньовими, маргінальними структурами або без них);

? історичною та національною традицією укладу політичного життя (політично активним або пасивним населенням, з кровно-родинними зв’язками або без них і т.п.).

Створення політичної системи розпочинається з поділу суспільства на класи та виникнення держави. З розвитком суспільства та зростанням ролі держави політична система стає все більш складною і розгалуженою.

Політична система або підсистема тісно взаємодіє з іншими підсистемами суспільства і відрізняється від них певними специфічними тільки для неї ознаками. Якщо істотною ознакою економічної підсистеми є власність; правової – правові норми; духовної – формування цінностей, відтворення особистості адекватної цим цінностям, то істотна ознака політичної системи полягає у формуванні та здійсненні політичної державної влади. Саме владні відносини характеризують політичну систему. А тому політична система є центральною проблемою політології.

Особливості політичної системи полягають у тому, що вона:

? володіє монополією на владу в масштабах усього суспільства;

? визначає стратегію суспільного розвитку загалом та економічну, соціальну, культурну і зовнішню політику зокрема;

? репрезентує інтереси панівних соціальних груп або всього суспільства на рівні політичної влади;

? забезпечує політичне та адміністративно-державне управління суспільними процесами;

? сприяє стабілізації або призводить до дестабілізації суспільного життя;

? формує правову систему, функціонує в її рамках або виходить за межі правового поля.

Поняття «політична система» одні політологи ототожнюють з політичною сферою, з політичним режимом цієї системи, інші – з політичною організацією, треті – значно розширюють обсяг і зміст цього поняття.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com