Перечень учебников

Учебники онлайн

ВИСНОВКИ

1. У системі грошово-кредитних відносин провідну роль відіграють банки. В умовах ринкової економіки банки поділяються на центральні і комерційні (ділові). Центральний банк є першим рівнем банківської системи країни, а комерційні — другим.
2. Комерційні банки класифікуються за різними ознаками і критеріями. Вони виконують різноманітні операції, які поділяються на традиційні і нетрадиційні. До перших належать кредитування, розрахунки, залучення вкладів тощо. До дру- гих — різноманітні послуги (лізингові, факторингові, консультативні тощо). Традиційні операції бувають активними й па- сивними.
В Україні комерційні банки активно почали створюватися після проголошення незалежності (з 1992 р.). Реєстрацію новостворених комерційних банків здійснює Національний банк України.
3. Пасивні операції комерційних банків полягають у формуванні власної і залученої ресурсної бази, на підставі і за рахунок якої здійснюються активні операції.
4. Серед активних операцій провідними є кредитні та інвестиційні. Кредитування банківських клієнтів здійснюється відповідно до певних принципів та умов. Інвестиційні операції слугують для створення вторинних банківських резервів, диверсифікації активів та отримання доходів. Кредитні й інвестиційні операції тісно пов’язані між собою. Їм притаманні ризики, для запобігання й оптимізації яких банки використовують певний інструментарій.
5. Важливу роль у банківській діяльності відіграють розра-хунково-касові операції. Міжгосподарські безготівкові розрахунки здійснюються з використанням певних форм і способів. Розрахунки готівкою мають регламентацію і підпорядковані певним прави-лам.
6. Банки надають своїм клієнтам широке коло послуг, які гру-пуються відповідно до певних критеріїв. Найбільш поширеними є гарантійні, консультативні й трастові послуги.
7. Для успішної діяльності банків велике значення має їх стабільність. Вона означає постійну здатність банку відповіда- ти за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкретному середовищі. Забезпечити стабільність можна за допомогою дотримання системи економічних параметрів, що встановлені центральним банком, і підтримання оптимального рівня прибутковос-ті.
8. Банківська система України майже за 10 років пройшла певний шлях розвитку. Досягнуті значні здобутки, але є й проблеми і великі невикористані резерви. Головною проблемою є втрата певною групою банків платоспроможності. Багатьом банкам притаманна фінансова слабкість

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com