Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтро-лю

1. Що таке грошова система, чим вона відрізняється від таких понять, як грошовий оборот, грошові відносини?
2. Чому грошова система визначається загальнодержавними закона-ми?
3. Перелічіть складові грошової системи і коротко охарактеризуйте кожну з них.
4. Як поділяються грошові системи залежно від форми функціонування грошей?
5. Які ви знаєте форми металевих грошових систем?
6. Як відрізняються різновиди біметалізму?
7. Про що йдеться в законі Коперника—Грешема?
8. Назвіть форми золотого монометалізму.
9. Що означає поняття «класична» форма золотого монометалізму?
10. Як підтримувалася рівновага на грошовому ринку за умов золотомо-нетного стандарту?
11. Назвіть основні системи забезпечення банкнотної емісії за умов золо-томонетного стандарту.
12. Дайте характеристику «новим» формам золотого стандарту.
13. Що означає та на яких засадах функціонує паперова грошова систе-ма?
14. Чому після Першої світової війни жодна країна не повернулася до класичної форми золотого монометалізму?
15. Дайте характеристику системи кредитних грошей. Чим вона відрізня-ється від системи паперових грошей?
16. Яка з грошових систем проіснувала довше — золотий монометалізм чи біметалізм і чому?
17. Які види золотомонетного стандарту Ви знаєте? Дайте коротку характе-ристику кожному з них.
18. Як запроваджувалася в оборот нова національна валюта України? У чому полягали труднощі її впровадження в оборот?
19. Що таке грошово-кредитна політика? Яке її місце в економічній політиці держави? Як вона пов’язана з грошовою системою?
20. Що є спільного і відмінного між грошово-кредитною політикою і фі-скально-бюджетною політикою щодо їх впливу на розвиток економіки?
21. У чому полягають відмінності між методами прямого та опосередко-ваного регулювання грошового обороту?
22. Що таке стратегічні, проміжні і тактичні цілі грошово-кредитної по-літики? Як вони пов’язані між собою?
23. Охарактеризуйте всі інструменти грошово-кредитної політики, які використовує НБУ.
24. Що таке монетизація бюджетного дефіциту і як вона впливає на про-позицію грошей?
25. Як визначається показник монетизації ВВП і яке його економічне значення?
26. Чому в 1992—1996 рр. в Україні відбулася обвальна демонетизація ВВП? Які наслідки цього явища Ви знаєте?
27. Чи можлива ремонетизація економіки України шляхом прискореного зростання пропозиції грошей банками? Обґрунтуйте свою відповідь

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com