Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтро-лю

У чому полягає економічне призначення центрального банку?
2. Яким чином центральний банк бере участь у формуванні безготівко-вої грошової маси?
3. Які чинники визначають співвідношення обов’язкових і надлишкових резервів комерційних банків?
4. Які чинники визначають співвідношення готівкової грошової маси і безготівкової?
5. У чому полягає особливість статусу центрального банку?
6. Які аргументи можна привести «за» і «проти» незалежності центра-льного банку у визначенні та реалізації грошово-кредитної політики?
7. У чому проявляються істотні зміни, яких зазнала емісійна функція центрального банку у ХХ ст.?
8. Призначення кредитів центрального банку.
9. Охарактеризуйте основні способи рефінансування центральним бан-ком комерційних банків.
10. Які методи фінансування дефіциту державного бюджету використо-вують уряди країн? Які наслідки має їх використання для економіки?
11. Чи є для центральних банків розвинених країн звичайними операції з купівлі державних цінних паперів на первинному ринку? Обґрунтуйте свою відповідь.
12. Чи в усіх країнах світу центральний банк є єдиним органом нагляду за діяльністю комерційних банків? Які аргументи можна привести «за» і «проти» здійснення центральним банком нагляду за діяльністю комерційних банків?
13. Чим відрізняються превентивні заходи впливу, які застосовують ре-гулятивно-наглядові органи до комерційних банків від протекційних?
14. Причини виникнення емісійних банків.
15. Причини і шляхи створення центральних банків.
16. Які банки виникли раніше — комерційні чи центральні? Обґрунтуйте свою відповідь.
17. Охарактеризуйте відносини НБУ з органами державної влади.
18. Що спільного і чим суттєво відрізняються операції комерційних банків від операцій центральних банків?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com