Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтролю

1. Що таке грошовий ринок? Чому його називають умовним рин-ком?
2. Чим відрізняються операції купівлі-продажу на грошовому і на то-варному ринках?
3. Що є інструментом купівлі-продажу на грошовому та на товарному ринках? Які види інструментів використовуються на грошовому ринку?
4. Що таке боргові і неборгові інструменти грошового ринку?
5. Чим ціна на грошовому ринку відрізняється від ціни на товарному ринку?
6. Що є спільного між грошовим і товарним ринками?
7. Хто є суб’єктами грошового ринку? Між ким забезпечують зв’язки на грошовому ринку фінансові посередники?
8. Назвіть основні групи фінансових посередників?
9. Чим характерні потоки грошей у секторі прямого фінансування грошового ринку?
10. Чим характерні потоки грошей у секторі опосередкованого фінансу-вання?
11. Чи можуть банки працювати в секторі прямого фінансування гро-шового ринку?
12. Чим відрізняється грошовий ринок від ринку грошей, а ринок грошей — від ринку капіталів?
13. Що таке попит на гроші? Це явище залишку чи потоку і чому? Чим відрізняється попит на гроші від попиту на товари?
14. Чим відрізняється попит на гроші від попиту на доходи? Чи обов’язково збільшувати доходи, щоб задовольнити новий попит на гро-ші?
15. Що таке альтернативні грошам дохідні активи?
16. Що таке альтернативна вартість зберігання грошей? Від чого вона залежить? Яка її роль у формуванні попиту на гроші.
17. Як пов’язаний попит на гроші зі швидкістю обігу грошей?
18. На які цілі, на Вашу думку, економічні суб’єкти накопичують запас грошей? Які три мотиви накопичення грошей визнаються в економічній лі-тературі?
19. Чим відрізняються погляди Дж. М. Кейнса і М. Фрідмана щодо мотивів накопичення грошей?
20. Як залежить попит на гроші від середнього рівня цін, фізичного обсягу валового продукту та норми процента?
21. Які ще чинники впливають на попит на гроші, крім трьох традицій-них?
22. Накресліть графік кривої попиту на гроші в системі координат та її зміщення у випадку збільшення обсягу номінального валового продукту.
23. Назвіть три особливості формування попиту на гроші в Україні в сучасний період.
24. У чому полягає сутність пропозиції грошей? Чому пропозиція грошей вважається екзогенним явищем?
25. Як впливає грошова емісія банків на пропозицію грошей?
26. Які чинники можуть змінити рівень грошово-кредитного мульти- плікатора як фактора впливу на пропозицію грошей?
27. Як впливає процес тінізації економіки на пропозицію грошей? Пояс-ніть механізм цього впливу.
28. Накресліть графік кривої пропозиції грошей за умови, що центральний банк має намір зафіксувати масу грошей в обороті.
29. Накресліть графічну модель ринку грошей і поясніть механізм впливу на точку рівноваги зміни в пропозиції грошей

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com