Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтролю

1. Чим поняття «валюта» відрізняється від поняття «гроші»?
2. Чи правомірно валюту ототожнювати з грошима у функції світових грошей? Обґрунтуйте свою відповідь.
3. Які види валют Ви можете назвати? За яким критерієм визначено кожний з видів валют, названий Вами?
4. Поясніть поняття «валютні відносини» і назвіть їх учасників (суб’єктів). Чи обмежуються валютні відносини тільки зовнішньоекономічними відноси-нами?
5. Що таке конвертованість валюти, які види конвертованості валюти Ви знаєте?
6. Яке економічне значення має вільна конвертованість валюти? У чому вона проявляється?
7. Чи потрібні якісь економічні передумови для вільної конвертованості ва-люти чи для її введення достатньо прийняти відповідний законодавчий акт?
8. Що таке валютний курс, які види валютних курсів Ви знаєте?
9. Що таке паритет купівельних спроможностей валют і чи має він зв’язок з курсом?
10. Які чинники впливають на величину валютного курсу та викликають його коливання?
11. Які види курсової політики Ви знаєте? До яких наслідків приводить кожний із напрямів курсової політики?
12. Що таке валютний ринок, які види валютних ринків Ви знаєте? У чому полягають переваги децентралізованого валютного ринку перед централізованим?
13. Назвіть усі функції валютних ринків та види операцій, що виконуються на них.
14. Чи всі поточні операції є операціями спот?
15. У чому полягає специфіка поточних і строкових операцій, у чому пе-реваги і недоліки кожного з цих видів операцій?
16. У чому полягає сутність операцій форвард, ф’ючерс, валютний своп, опціон?
17. Що таке валютна система, валютна політика, валютне регулювання?
18. Назвіть органи валютної політики і валютного регулювання в Украї-ні.
19. Назвіть основні інструменти валютної політики. Чому серед них є ін-струменти грошово-кредитної політики?
20. Що таке валютні обмеження і коли вони широко застосовуються?
21. Що таке платіжний баланс? Які статті платіжного балансу автоматично не врівноважуються? За рахунок яких джерел здійснюється балансування пла-тіжного балансу?
22. Що таке золотовалютні резерви, яке їх економічне призначення та склад?
23. Як здійснюється використання золотовалютних резервів для підтримання платоспроможності резидентів України на світовому ринку та для впливу на внутрішню вартість національних грошей?
24. У чому полягає специфіка золота як резервного активу? Які воно містить у собі ризики?
25. Що таке Ямайська валютна система? Поясніть механізм її функціону-вання.
26. Що таке СДР? На яких основах вона функціонує?
27. Для чого створений Європейський центральний банк?
28. Що таке євро? Які цілі введення в оборот євро?
29. Визначте поняття та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.
30. Чим відрізняються Бреттон-Вудська та Ямайська валютні системи?
31. Які причини розпаду Бреттон-Вудської валютної системи?
32. Які перспективи Європейського валютного (монетарного) союзу?
33. Визначте поняття та економічну сутність валютного курсу.
34. Як визначався валютний курс за умов золотого стандарту?
35. Які ви знаєте сучасні типи режимів валютних курсів?
36. Як визначається паритет купівельної спроможності валют?
37. Якими методами здійснюється регулювання валютних курсів?
38. У чому різниця між поняттями «міжнародний ринок грошей» та «між-народний ринок капіталів»?
39. Що означають поняття «євроринок», «євровалюта», «євродолари»?
40. Що таке міжнародний ринок грошей? Які його основні інструменти?
Що таке міжнародний ринок капіталів? Які його основні інструменти?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com