Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтролю


1. Які основні положення монетаристської теорії грошей, у чому її від-мінність від абстрактної теорії грошей?
2. У чому полягає сутність кількісної теорії грошей та її внутрішня єдність з номіналістичною теорією? Які напрями в кількісній теорії грошей Ви за-пам’ятали?
3. Які соціально-економічні події в історії Європи послугували базою для формування ідеї кількісної теорії грошей?
4. У чому полягають основні постулати класичної кількісної теорії гро-шей?
5. У чому полягає сутність «рівняння обміну» і хто його сформулював? Чому воно вважається найбільш виразним виявом кількісної теорії гро-шей?
6. До якого з напрямів кількісної теорії можна віднести американського економіста І. Фішера і чому?
7. Що нового вніс у кількісну теорію український економіст М. Туган-Барановський?
8. Який новий напрям у монетаристській теорії започаткував М. Туган-Барановський? Як назвав він свою теорію грошей?
9. Чим відрізнявся підхід «кембриджської школи» до аналізу кількісного фактора від класичної кількісної теорії І. Фішера?
10. У чому полягали принципові відмінності кейнсіанського підходу до вивчення монетарного механізму економічного регулювання від підходів представників класичної школи?
11. Як можна формалізувати «передатний механізм» впливу грошей на реальну економіку в кейнсіанському трактуванні, в чому його новизна та недоліки?
12. Чому кейнсіанська доктрина має внутрішню інфляційну спрямова-ність?
13. Які події в соціально-економічному житті Європи сприяли появі кейнсіанства і які — його послабленню?
14. У чому полягає відмінність підходів до економічного регулювання представників сучасного монетаризму від підходів кейнсіанців?
15. У чому полягає «грошове правило» М. Фрідмана?
16. Що спричинило появу доктрини «сучасного монетаризму»?
17. У чому виявляється зближення позицій монетаристів і кейнсіанців та чи можливий їх синтез з позицій практики економічного регулювання?
18. На якому етапі перехідного періоду економічна та монетарна політики в Україні більше відповідали канонам кейнсіанської концепції і на якому — канонам монетаристської концепції? У чому ця відповідність проявлялась?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com