Перечень учебников

Учебники онлайн

МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

Після вивчення цього розділу Ви зможе-те:
• дати розгорнуту характеристику таким міжна-родним валютно-кредитним установам, як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд;
• з’ясувати необхідність та форми їх співробітниц-тва з Україною;
• зрозуміти цілі та основні напрями діяльності регі-ональних валютно-кредитних установ, таких як Єв-ропейський банк реконструкції та розвитку, Євро-пейський інвестиційний банк, Банк міжнародних роз-рахунків та ін.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com