Перечень учебников

Учебники онлайн

6.4. Аналіз динамічних якостей регіону

Економічний розвиток регіону, як і прогнозування його ресурсів неможливо оцінювати лише за показниками чисельності населення, міграцій, валового регіонального продукту, регіонального доходу, станом торгівельного балансу.

Для глибокого дослідження необхідно зважати на такий фактор економічного розвитку, як чутливість економіки регіону до економічного циклу тієї сукупності галузей промисловості, які входять до програми розвитку, і чутливість до циклів самого регіону як єдиного цілого.

В процесі свого розвитку регіони час від часу відчувають підйоми і спади в своїй економічній діяльності. Ці коливання частково пов’язані з об’єктивним перебігом економічного розвитку. Однак в умовах змішаної економіки деякі з них можна послабити або уникнути в процесі державного регулювання. В цьому напрямку вивчення економічних коливань має велике значення.

В процесі розвитку якого-небудь регіону, може виникнути ситуація, коли хід його розвитку бажано або прискорити, або уповільнити, якщо це дозволить уникнути різких циклічних коливань. Отже, політика розвитку регіону повинна зважати на те, до якого циклічного наслідку вона приведе.

Аналіз структури економічних функцій і динамічних якостей регіону складається з ряду етапів:

На першому, аналізується ступінь стабільності регіональної структури, тобто визначається період розповсюдження отриманого аналітичного висновку в часі.

Розрізняють стабільну структуру, нестабільну і ту, що формується. Стабільна структура характерна для давно освоєних регіонів, тобто із структурою, що склалася давно і слабо реконструюється. Нестабільна структура може спостерігатися як в регіонах інтенсивного розвитку, так і в не розвинутих регіонах, навіть при незначних обсягах нового інвестування. Структура, що формується характерна для ново освоюваних регіонів, для регіонів, що переходять від перед індустріальної стадії розвитку до індустріальної, або для регіонів, де відбулася корінна реконструкція економічного профілю. Остання ситуація часто має місце після стану депресії і часткової руйнації економічного потенціалу.

На другому етапі аналізується процес економічного зростання. В регіоні може відбуватися пожвавлення, стагнація, депресія економічного розвитку.

Цей індикатор не розглядається відособлено, а лише в порівнянні з середніми показниками регіональної системи більш високого рівня. Так, на фоні загального падіння і стагнації темпів зростання в цілому по макрорегіону (країні) в окремих регіонах може спостерігатися і зворотна динаміка, або відбуватися менший масштаб падіння темпів росту.

На третьому етапі аналізується стадія інвестиційного циклу. В регіональному масштабі коливання інвестиційного циклу виражені більш ярко, ніж в загальному. Для аналізу інвестиційного циклу використовується наступна шкала якісного стану: висхідна стадія циклу; найвища точка інвестиційного циклу; спадаюча стадія; нижча точка; цикл не з’ясований.

Висхідна стадія циклу має місце, коли щорічний темп росту інвестицій зростає кожного наступного року в порівнянні з минулим;

Найвища точка циклу (або точка перелому) визначає ситуацію, коли обсяг інвестицій досягає максимального рівня, а в наступному році очікується падіння темпів їх зростання;

Спадаюча стадія циклу визначає ситуацію, коли темп росту інвестицій в кожному наступному році менший за попередній, або має місце скорочення обсягів інвестицій;

Нижча точка циклу – це така економічна ситуація, коли досягнуто максимального падіння темпів росту інвестицій (або обсягів інвестицій) і в наступному році очікується їх зростання.

На четвертому етапі характеризується мультиплікативний процес. В економічній теорії передбачається безумовне функціонування мультиплікативного росту, коли імпульси економічного зростання, що починаються в одній галузі, передаються галузям обслуговування, допоміжним і іншим видам діяльності. При цьому нагромадження в галузях спеціалізації створюють економічні передумови подальшого розвитку інших галузей.

В кризових умовах функціонування економіки не слід нехтувати і мультиплікатором спаду, який розгортається при падінні виробництва внаслідок яких-небудь причин в одній галузі і розповсюджує імпульси падіння по технологічному ланцюжку на всю регіональну інфраструктуру. В результаті починається загасання економічної діяльності в регіональному комплексі в цілому.

В регіоні можлива і відносна рівновага економічного стану, коли всі галузі (обсяги їх виробництва) знаходяться в деякій рівновазі, як після дії мультиплікативного зростання, так і мультиплікативного спаду.

Наведені чотири якісні стани економічного розвитку регіону вичерпують можливі варіанти дії мультиплікатора. Відсутність будь-якого мультиплікативного процесу має місце при стагнації економіки, тобто при досягненні рівноваги після мультиплікативного росту чи мультиплікативного спаду. Окремим випадком відсутності дії мультиплікатора є наявність перед індустріальних суспільств і регіонів, які ще не отримали імпульсів економічного росту. Для ринкових економічних систем з недеформованою структурою розподілу результатів діяльності, регіональна депресія і мультиплікатор спаду, як правило, породжуються двома основними причинами. По-перше, вони можуть бути викликаними коливаннями економічної кон’юнктури, по-друге, виснаженням природних ресурсів, на базі яких свого часу створювалися підприємства галузей спеціалізації.

В адміністративно-командній економіці, яка характеризується можливим централізованим вилученням коштів і їх перерозподілом, мультиплікативний процес був штучно деформованим, штучно стримувався, або штучно прискорювався. Це досягалося за допомогою бар’єрів при передачі мультиплікативних імпульсів, які пов’язані з вилученням фінансових ресурсів.

Як правило, при мультиплікативному рості в регіоні має місце економічне зростання та інвестиційний цикл знаходиться на висхідній стадії. Депресія супроводжується послабленням інвестиційного процесу. Однак зустрічаються і більш складні змішані варіанти економічного стану регіонального розвитку. Пожвавлення може відбуватися і при відсутності яких-небудь істотних змін в інвестиційному процесі поза дією мультиплікатора. Така ситуація вимагає більш поглибленого аналізу, з’ясування факторів, що стримують мультиплікативний процес, або з’ясування причин, які викликали пожвавлення при відсутності інвестицій і зміни структури економічної діяльності. Вимір зміни динаміки характеристик є достатньо складним процесом і вимагає залучення аналітичних і експертних методів дослідження.

Крім того, визначення таких індикаторів, як економічне зростання, характер мультиплікативного процесу передбачає обов’язкове співставлення із значенням аналогічних індикаторів в інших регіонах. Для цього доцільно використовувати методи порівняльного аналізу: типологій і класифікаторів.

Звичайно є бажаним розвивати такі галузі, циклічні коливання яких проявляють тенденцію до взаємного погашення, або хоча б не посилюють коливання одне одного. Таким чином дослідження економічного циклу регіону необхідно підкріплювати аналізом циклічних коливань в галузях, особливо якщо вони взаємопов’язані. Даний тип досліджень може проводитися при визначені політики щодо депресивних територій в межах регіону.

Цікаво, що на протязі короткого періоду деякі галузі відіграють вирішальну роль в економічному розвитку регіону, особливо це відбувається тоді, коли вони обслуговують загальнонаціональні ринки. Коливання в цих галузях приводять до коливань регіонального доходу, котрий в свою чергу приводить до коливань в роздрібній торгівлі і сфері послуг, останні в свою чергу викликають опосередковані коливання в інших галузях. Як висновок, можна стверджувати, що коливання економічного розвитку галузей відбувається мультиплікативно. Для з’ясування мультиплікативного ефекту необхідно використовувати економічну базу або співвідношення між базовими і обслуговуючими галузями. Більш детально про це буде говоритися в наступному параграфі.

Регіон неможливо розглядати як ізольований комплекс, він є відкритою економічною системою. Внаслідок чого, йому передаються циклічні коливання, які відбуваються у його сусідів. Тому важливим є аналіз каналів, якими розповсюджуються економічні цикли і чутливість до них конкретного регіону. Так, наприклад, ввезення продукту в один регіон відповідає рівнозначному вивезенню з іншого (в дійсності існує ціла система взаємопов’язаних регіонів). Якраз чутливість до економічних циклів різних видів регіонів особливо чітко проявляється в коливання сальдо експорту та імпорту, тобто у звуженні чи розширенні економічних зв’язків між регіонами. Такі судження підводять нас до необхідності підключення до аналізу категорії мультиплікатора міжрегіональної торгівлі

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com