Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Крисанов Д.Ф. Аграрна сфера: пріоритети та механізми реалізації. – К. : Ін-т економіки НАН України, 1998. – 235 с.

2. Словник іншомовних слів / за ред. О.С.Мельничука, 1974. – 775 с.

3. Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1996.

4. Milton Friedman’s Monetary Framework. A. Debate with his Critics / By M. Friedman, K. Brunner a A. Meltzer. e. a. Ed. by R. J. Gordom. Chicago, 1974. P. 42–43.

5. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В.М. Гейця. – К. : Ін-т економіки і прогнозування; Фенікс, 2003. – 1008 с.

6. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів». – К. : Знання України. 2002. – 180 с.

7. Жаліло Я.Ф. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія. – К. : НІСД. 2–3. – 368 с.

8. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції / авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Національний інститут стратегічних досліджень, Ін-т економіки і прогнозування НАН України, Мін-во економіки та з питань європейської інтеграції України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

9. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / за ред. М.М. Якубовського. – К. : НДЕІ Мін-ва економіки України, 2005. – 410 с.

10. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інновацйних трансформацій / відпов. ред. Ю.В. Кіндзерський. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. – 408 с.

11. Данько М.С. Статистичний моніторинг структурних технологічних змін у промисловості // Статистика України. – 2002. – № 2. – С. 39–41.

12. Наукова та інноваційна діяльність в Україні // cтат. зб. – К. : ДП «Інформ.-видав. центр Держкомстату України». 2007.

13. Концепція проекту Загальнодержавної цільової програми на період до 2017 року / Intp: // industry. kmu.gov.ua/.

14. Статистичний щорічник України за 2006 р. К.: Консультант, 2007.

15. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», від 16 січня 2003 р. № 433-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 13, с. 93 із змінами, внесеними згідно із Законами: № 3076-IV (3076-15) від 04.11.2005, ВВР, 2006, № 5–6, с. 73 та № 3421-IV (3421-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, с. 199.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com