Перечень учебников

Учебники онлайн

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авдокушин Е. Ф. Международньїе зкономические отно-шения. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 1997.

2. Альтермат У. Зтнонационализм в Європе. — М.: Рос. гос. ун-т, 2000.

3. Арістотель. Політика. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003.

4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. — М.: Текст, 1993.

5. Арон Р. Мир і Війна між націями. — К.: Юніверс, 2000.

6. Бердяев Н.А. Истоки и смьісл русского комунизма. — М.: Наука, 1990.

7. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. — М.: Международньїе отношения, 1999.

8. БовинА. Перестройка международньїх отношений: пути и подходьі // Мировая зкономика и междунар. отношения. — 1989. — № 1.

9. Богуславский М. М. Международное частное право. — М.: Международньїе отношения, 1994.

10. Бузуев А. В. Международньїй вознно-промьішленньш бизнес: Зарубежная деяльность военно-промьішленньїх моно-полий Запада. — М.: Международньїе отношения, 1985.

11. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи, 1996.

12. Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право: основи теорії. — К.: Либідь, 2002.

13. Валлерстайн И. После либерализма: Пер. с англ. / Под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. — М.: Едиториал УРСС, 2003.

14. Введение в теорию международньїх отношений и анализ внешней политики: Учеб. пособ. / Н. А. Ломагин, В. Е. Кузнецов, А. В. Лисовский и др. — СПб.: Изд. дом "Сентябрь", 2001.

15. Введение в теорию международньїх отношений: Учеб. пособ. / Отв. ред. А. С. Маньїкин. — М.: Изд-во МГУ, 2001.

16. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К.: Основи, 1998.

17. Весь мир в цифрах и фактах: Универ. справочник / Сост. А. И. Будьїко. — Минск: ООО "Мзджик Бук"; М.: Рипал Класик, 2001.

18. Гаджиев К. С. Геополитика. — М.: Международньїе отношения, 1998.

19. Гайдуков Л. Ф., Кремень В. Г., Губерський Л. В. та ін. Міжнародні відносини і зовнішня політика. — К.: Либідь, 2001.

20. Гоббс Т. Философское наследие. Избр. произв. В 2 т. — М.: Мьісль, 1964.

21. Говард М. Війна в європейській історії. — К.: Мегатайп, 2000.

22. Головченко В. В., Ковальський В. С. Юридична термінологія: Довідник. — К.: Юрінком Інтер, 1998.

23. Громов И. А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А. Западная социлогия. — СПб.: ООО Издательство ДНК, 2003.

24. Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світогляд. Аналіз. — К.: Знання України, 2002.

25. ГудбиД., Бувальда П., ТренинД. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасно-сти. — М.: Международньїе отношения, 2003.

26. Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби. — К.: Либідь, 1998.

27. Гуменюк Б. І., Щерба О. В. Сучасна дипломатична служба: Навч. посіб. — К.: Либідь, 2001.

28. Давьідов Ю. П. Норма против сильї: Проблема мироре-гулирования. — М.: Наука, 2002.

29. Действующее международное право: В 3 т. — М.: Изд-во независимого ин-та междунар. права, 1999.

30. Демин Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. — М.: Международньїе отношения, 1995.

31. Денисенко В. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії. — Л.: ПАІС, 1997.

32. Дипломатическая служба. Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Тор-кунова. — М.: Рос. политическая знциклопедия (РОССПЗН), 2002.

33. Дипломатический словарь: В 3 т. — М.: Наука, 1984.

34. Дмитрієв А. І., Муравйов В. І. Міжнародне публічне право. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

35. Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці. — Л.: Кальварія, 2004.

36. Доронина Н. И. Международньїй конфликт. — М.: Меж-дунар. отношения, 1981.

37. Дослідження світової політики: 36. наук, праць. Вип. 13 / За ред. Л. О. Лещенка. — К.: Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України, 2000.

38. Дослідження світової політики: 36. наук, праць. Вип. 15 / За ред. Л. О. Лещенка, Є. Є. Камінського. — К.: Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України, 2001.

39. Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. — К.: Основи, 1995.

40. Енциклопедія політичної думки: Пер. з англ. — К.: Дух і Літера, 2000.

41. Захарова Л. М., Коновалова А. А. Основьі дипломатиче-ской и консульской службьі: Учеб. пособ. — Минск: БГЗУ, 2001.

42. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). — К.: Либідь, 1993.

43. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. — Л.: Світ, 1995.

44. Камінський А. Основи міжнародних відносин. — Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.

45. Киссинджер Г. Дипломатия. — М.: Ладомир, 1997.

46. Класики політичної думки: від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. — К.: Тандем, 2002.

47. Клаузевиц К. О войне: В 2 т. — М.; СПб.: АКТ, 2002.

48. Ковалев А. Н. Азбука дипломатии. — 3-є изд., перераб. и доп. — М.: Международньїе отношения, 1977.

49. Козик В. В. Папкова Л. А. Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2000.

50. Колосов В. А., Мироиенко Н. С. Геополитика и политическая география: Учебник для вузов. — М.: Аспект Пресе, 2002.

51. Конфліктологія / За ред. Л. М. Герасіна, М. І. Панова. — X.: Право, 2002.

52. Костенко Г. Предмет і зміст воєнної теорії безпеки // Військо України. — 1995. — № 1—2.

53. Кулагин В. Современньїе теории международньїх отно-шений // Международная жизнь. — 1998. — № 1.

54. Кулик О., Сардарчук П. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в історії України. — Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2000.

55. Кухта Б., Романюк А., Поліщук М. Хто є хто в європейській та американській політичній науці. — Л.: Кальварія, 1995.

56. Лебедева М. М. Мировая политика: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресе, 2003.

57. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфлик-тов: Учеб. пособ. — М.: Аспект Пресе, 1999.

58. Ленин В. И. О лозунге Соединенньїх Штатов Европьі; Воєнная программа пролетарской революции. — М.: Политиздат, 1983.

59. Ленін В. І. Імперіялізм як найвища стадія капіталізму. — X.; К.: Пролетар, 1931.

60. Лібералізм. Антологія. — К.: Смолоскип., 2002.

61. Лукашук И. И. Международное право. — М.: БЗК, 1997.

62. Лундестад Г. Восток, Запад, Север, Юг: основньїе направлення международной политики. 1945—1996: Пер. с англ. — М.: Весь мир, 2002.

63. Мадисон В. В., Шахов В. А. Політологія міжнародних відносин. — К.: Либідь, 1997.

64. Макиавелли Н. Государь; Рассуждение о первой декаде Тита Ливия; О военном искустве: Пер. с итал. — Минск: Поп-пури,1998.

65. Маркс К., Знгельс Ф., Ленин В. О социализме и комму-низме. — М.: Политиздат, 1986.

66. Международньїе отношения: теории, конфликтьі, орга-низации: Учеб. пособ. / Под ред. проф. П. А. Цьіганкова. — М.: Альфа-М, 2004.

67. Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка / За ред. М. 3. Мальського і Ю. М. Мороза. — Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.

68. Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії і практики. — К.: Тайсон, 2002.

69. МзхенА. Т. Влияние морской сильї на историю: 1660 — 1783. — М.; СПб.: ACT Terra Fantastica, 2002.

70. Моделирование глобальньїх зкономических процессов / Под ред. В. С. Бабаяна. — М.: Зкономика, 1984.

71. Нарский И. С. Кант. — М.: Мьісль, 1976.

72. Насиновский В. Е., Скакунов 9. И. Политические конф-ликтьі в современньїх условиях // СПІА: зкономика, политика, идеология. — 1995. — № 4.

73. Націоналізм. Антологія. — К.: Смолоскип, 2000.

74. Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Б. Кух-ти. — Л.: Кальварія, 1997.

75. Отчет о мировом развитии 1997. Государство в меняю-щемся мире. — М.: Прайм-ТАСС, 1997.

76. Платон. Держава.—К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2000.

77. Плотникова О. В. Консульские отношения и консульс-кое право: Учеб. для вузов. — М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998.

78. Познякое 9. Внутренняя и внешняя политика. Парадокси взаимосвязи // Междунар. жизнь. — 1989. — № 10.

79. Политическая и воєнная геграфия: Учеб. пособ. — 2-е изд. / Под ред. К. И. Спидченко. — М.: Воениздат, 1980.

80. Політологічний енциклопедичний словник. — К.: Гене-за, 1997.

81. Політологія / За ред. О. І. Семківа. — Л.: Світ, 1993.

82. Пономарева И. "Геополитические факторьі внешней по-литики: современное видение" // МЗМО. — 1990. — № 1.

83. Попов В. И. Современная дипломатия. Теория и практика. Дипломатия — наука и искусство. — 2-е изд., доп. — М.: Междунар. отношения, 2000.

84. Почепцов Г. Г. Злементьі теории комуникации. — Ров-но: ППФ Волинські обереги, 1999.

85. Почепцов Г. Г. Теория и практика информационньїх войн. — Ровно: ППФ Волинські обереги, 1999.

86. Ревякин А. В. История международньїх отношений в но-вое время. — М.: Российская политическая знциклопедия (РОССЗН), 2004.

87. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 372 с.

88. Рубин Дж., Пруйт Д., Ким С. Социальньїй конфликт: зскалация, тупик, разрешение. — СПб.; М.: Прайм — ЕВРОЗНАК, 2001.

89. Рябов С. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. — 1995. — № 1.

90. Саати Т. Л. Математические модели конфликтньїх си-туаций. — М.: Сов. радио, 1997.

91. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. — К.: Основи, 1997.

92. Словник іншомовних слів. — К.: Довіра, 2000.

93. Современньїе войньї. Гуманитарньїе проблеми. Доклад для независимой комиссии по международньїм гуманитарньїм вопросам / Предст. М. Беджауи. — М.: Международньїе отношения, 1988.

94. Современньїе международньїе отношения / Под ред. А. В. Торкунова. — М.: РОССПЗН, 2001.

95. Социология гендерньїх отношений / Под ред. 3. X. Са-ралиевой. — М.: Российская политическая знциклопедия, 2004.

96. Стіґліц Дж. Глобалізація та її тягар. — К.: Видавничий дім "KM Академія", 2003.

97. Теория международньїх отношений на рубеже столетий / Под ред. Кена Буса и Стива Смита. — М.: Гардарики, 2002.

98. Тимченко Л.Д. Международное право. — X.: Консум; Ун-т внутр. дел, 1999.

99. Тихонравов Ю. В. Геополитика. — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998.

100. ТойнбіА.Дж. Дослідження історії: В 2 т. — К.: Основи, 1995.

101. Тоффлер Е. Третя хвиля. — К.: Вид. дім "Всесвіт", 2000.

102. Тоффлер 9. Метаморфози власти. — М.: ООО "Изд-во ACT", 2001.

103. Тоффлер 9. Шок будущего. — М.: ООО "Изд-во ACT", 2001.

104. Троян С. С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навч. посіб. — К.: НМЦВО, 2000.

105. Україна в міжнародно-правових відносинах: Кн 2. Правова охорона культурних цінностей. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

106. Фединяк Г. С, Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — 2-е вид., доп. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

107. Философский знциклопедический словарь. — М.: Сов. знциклопедия, 1989.

108. Філософський енциклопедичний словник. — К.: Абрис, 2002.

109. Фуку яма Ф. Конец Истории и последний человек. — М.: Ермак, 2005.

110. Халипов В. Ф. Знциклопедия власти. — М.: Академи-ческий проект; Культура, 2005.

111. Хантиетон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века: Пер. с англ. — М.: Российская политическая знцик-лопедия (РОССП9Н), 2003.

112. Хонин В. Теория международньїх отношений. Часть об-щая. — К.: Академ Пресе, 2005.

113. Хрестоматия. Теория международньїх отношений / Под ред. П. А. Цьіганкова. — М.: Гардарики, 2002.

114. Цыганков А. П., Циганков П. А. Социология международньїх отношений. — М.: Аспект Пресе, 2006.

115. Цыганков П.А. Международньїе отношения. — М.: Новая школа, 1996.

116. Цыганков П. А. Теория международньїх отношений. — М.: Гардарики, 2002.

117. Чанишев А. А. История политических учений. Класи-ческая западная традиция: Учеб. пособ. — М.: МГИМО, 1998.

118. Черкес М. Ю. Міжнародне право. — 2-е вид. — К.: Т-во Знання, 2001.

119. Шепелев М. А. Теорія міжнародних відносин. — К.: Вища школа, 2005.

120. Almond G.A., Binghem Powell G.J. Comrarative Politics Today. Sixth ed. — New York.: Harper Collins College Publichers, 1996.

121. Amin Samir. Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society. — London: Zed Books, 1997.

122. Amin Samir. The Callenge of Globalization // Review of International political Economy. — Nr. 2(3). — 1996.

123. Angell Norman. The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power in Nations to Their Economic and Social Advantage. — New York: Garland, 1972.

124. Barchil S., Devetak R., Linklater A., Paterson M., Reus-Smit C, True J. Theories of International Relations. — London: PALGRAVE, 1996.

125. Baylis J., Smith S. The Globalisation of World Politics. An Introduction to International Relations. Second edition. — Oxford: Oxford University Press, 2001.

126. Bierzanek R. Studia nad spolecznoscia miedzynarodowa.: Zrodla prawa miedzynarodowego. — Wydawnictwo Uniwesytetu Marii Curie-Sklodowskiej. — Lublin, 1991.

127. Bertalanffy Ludwig von. An Outline of General Systems Theory // British Journal of the Philosophy of Science. — Nr. 1. — 1950.

128. Brown C. Understanding International Relations. Second Edition. — New York: PALGRAVE, 2001.

129. Brzezinski Z. A Ceostrategee for Euroasia // Foreign Affers. — 1997. — September / October.

130. Brzezinski Z. Plan gry: USA — ZSRR. — Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990.

131. Buzan B. People, States and Fear. — Second Edition. — New York: Harvester Wheatsheaf, 1991.

132. CarrE. H. The 20 Years' Crisis 1919—1939. — London: Macmillan co LTD, 1962.

133. Chmaj M., Zmigrodski M. Wprowadzenie do teorii poli-tyki. — Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001.

134. Clarke M., White B. Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach. — Great Yarmouth: Galliard Ltd, 1995.

135. Cox Robert W. Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. — New York: Columbia University Press, 1987.

136. Couloumbis T. A., Wolfe J. H. Introduction to International Relations: Power and Justise. — Second ed. — Englewood: Prentice-Hall, 1992.

137. Craig G.A., George A. L. Force and Statescraft. Diplomatic Problems of Our Time. Second ed. — New York; Oxford: Oxford University, 1990.

138. Cziomer E., Zyblikiewicz L. W. Zarys wspolczesnych sto-sunkowmi?dzynarodowych. — Warszawa; Krakow: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

139. Dickinson Goldsworthy L. Causes of International War. — Wesport, Conn.: Greenwood, 1984.

140. Dougherty J. E., Pfaltzgraff R. L. Contending teories of International relations. — Harper Colins Publishers, 1990.

141. Dyplomacja. Opracowanie redakcyjne. V. Wilk-Regula. — Lodz.: Wyzsza Szkola Studiow Miedzynarodowych, 2002.

142. Easton David. A Framework for political Analysis. — Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1965.

143. Encyklopedia politologii. T 5. Stosunki medzynarodowe / Pod red. T. Los-Nowak. — Zakamycze: Kantor Wydawniczy, 2002.

144. Galtung Johan (ed.). Co-operation in Europe. — Oslo: Universitetsforlaget, 1970.

145. Galtung Johan. A Structural Theory of Aggression // Journal of Peace Research. — Nr. 1(2). — 1964. — P. 95—199.

146. Galtung Johan. A Structural Theory of Imperialism: Ten Years Later // Millennium. — Nr. 3(9). — 1980. — P. 183—196.

147. Gabis T. Powrot do geopolityki // Stanczyk. — Warszawa, 1995. — № 1(24).

148. Gilpin R. The Political Economy of International Relations. — Princeton: Princeton University Press, 1987.

149. Goldstein J. S. International Relations. Third Edition. — New York: Longman, 1999.

150. Heater D., Berridge G.R. Introduction to International Politics: HARVESTERN WHEATSHEAF, 1992.

151. Hanrieder Wolfram F. Actor Objectives and International Systems // Journal of Politics. — Nr. 1(27). — 1965.

152. Holsti Kalevi J. The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory. — Boston: Unwin Hyman, 1985.

153. Holsti Kalevi J. The State, War and the State of War. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

154. Huntington S.P. Zderzenie cywilizacji. — Warszawa: MUZA SA, 2000.

155. Ikenberry G. J. American Foreign Policy: Theoretical Essays. — Harper Collins Publishers, 1989.

156. International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues. — Jossef-Bass Publichers. — San Fransisco; Oxford, 1991.

157. Jackson R., Smrensen G. Inroduction to International Relations. — Oxford: University Press, 1999.

158. Kaplan Morton A. (ed.) New Approaches to International Relations. — New York: St. Martin's Press, 1968

159. Kennedi P. Mocarstwa swiata: narodziny, rozkwit, upa-dek. — Warszawa: Ksiazka і Wiedza, 1995.

160. Keohane R. O. After hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. — Priceton: Princeton Univerity Press, 1984.

161. Kissinger Henry A. A World Restored: Metternich, Cast-lereagh and Problems of Peace, 1812—1822. — Boston: Houghton Mifflin, 1957.

162. Kissinger Henry A. American Foreign Policy. — New York: Norton, 1966.

163. Klare M. T., Thomas D. C. World Security: Trends and Chellenges at Century End. — New York: St. Martin's Press, 1991.

164. Knutsen T. L. A history of International Relations theory. — Manchester-New York: Manchester University Press, 1992.

165. Kondrakiewicz D. Systemy rownowagi sit w stosunkach miedzynarodowych. — Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999.

166. KrejciO. Mezinarodni politica. — Praha: Victoria Publishing, 1997.

167. Kukuika J. Teoria stosunkyw miedzynarodowych. — Warszawa: SCHOLAR, 2000.

168. Lebow R. N. Between Peace and War: The Nature of International Crisis. — Baltimore — London: The Johns Hopkins University Press, 1981.

169. Lerche О. C, Said A. A. Concept of International Politics. — Prentice — Holl: Englewood Cliffs, 1965.

170. Linklater Andrew. Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations. — New York: St. Martin's Press, 1989.

171. Linklater Andrew. Men and Citizens in the Theory of International Relations. — New York: St. Martin's Press, 1982.

172. Los-Nowak T. Stosunki miedzynarodowe. Teorie— systemy—uczestnicy. — Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000.

173. Maj Cz. Wartosci polityczne w stosunkach micdzynaro-dowzch. — Lublin: Wzdawnictwo UMCS, 1992.

174. Makers of Modern Strategy: from Machiavelli to the Nuclear Age. Edited by P. Paret — Priceton: Princeton University Press, 1986.

175. Mansbach R. W. The Global Puzzle. Cecomd edition. — Boston — New York: Houghton Mifflin Company, 1997.

176. Matthews R., Rubinoff A., Stein J. International conflict and conflict management. — Prentice-Hall, 1989.

177. Maly slownik stosunkyw miedzynarodowych / Pod red. G. Michafowskiej. — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

178. Marnica A. Swiat kolisty і zwyciestwo w historii Sir Halfor-da Mackindera // Stariczyk. — 1995. — № 1(24).

179. Michalski P. Strategia kierowania panstwem // Zarzad-zanie і edukacja. — 1998. — № 3.

180. Micdzynarodowe stosunki polityczne / Pod red. W. Malen-dowskiego і C. Mojsiewicza. — Poznari: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1997.

181. Mikohjczyk B. Mniejszosci w prawie miedzynarodowym. — Katowice: Wydawnictwo Universytetu Slaskiego, 1996.

182. Modelski George. A Theory of Foreign Policy. — New York: Praeger, 1962.

183. Mondry J. Powrot geopolityki. Europe, Ameryka і Azia u progu XXI wieku. — Elblag.: SPRAWY POLITYCZNY, 2004.

184. Mojsiewicz Cz. Leksykon problemyw miedzynarodowych і confliktow zbrojnych. — Wroclaw: Alta 2, 2001.

185. Morgenthau H.J. Politics among Nations. — New York: Alfred A Knopf, 1967.

186. Niebuhr Reinhold. Man's Nature and His Communities: Essays on the Dynamic and Enigmas of Man's Personal and Social Existence. — New York: Scribners, 1965.

187. Nicholson M. Rationality and the analysis of international conflict. — Cambridge: University press, 1992.

188. Nicolson H.S. Diplomacy. — Georgetown.: Georgetown Univercity Press, 1988.

189. Nuklear Strategy and National Security: Points of View / Ed. by R. J. Prangler and R. P. Labrie. — Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977.

190. Nowe role mocarstw / Red. B. Mrozek, St. Beleri. — Wydawnictwo "Linia". — Warszawa, 1996.

191. Olson W. C. The Theory and Prectige of Internatinal Relations: Ninth Edition. — Prentice-Hall, 1994.

192. Peace research: Achievements and Chellenges. Ed. by P. Wallensteen. — London: Westview Press, 1988.

193. Piasecki St. Teoria kooperacji gospodarczej і miedzyna-rodowej wymiany handlowej. — Warszawa: WSZP im. Bogdana Janskiego, 1999.

194. PietrasZ. J. Decydowanie polityczne. — Warszawa; Krakow: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.

195. PietrasZ. J. Teoria gier jako sposyb analizy procesyw po-dejmowania decyzji politycznych. — Lublin: Wydawnictwo Uni-wersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1997.

196. PietrasZ. J. Zasady teorii stosunkow miedzynarodowych. — Lublin: UMCS, 1986.

197. Ponton G., Gill P. Introduction to Politics. Third Edition. — Oxford: Blaskwell Publichers, 1993.

198. Polska w organizacjach miedzynarodowych. Red. naukowa. Parzymies St., Popuk-Rysiriska. — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scolar", 1998.

199. Rapoport Anatol. General System Theory: Essential Concepts and Application. — Cambridge, Mass.: Abacus Press, 1986.

200. Ray J. L. Global Politics. — Third Edition. — Boston: Houghton Mifflin Company, 1987.

201. Riggs R. E., Plan C. International Organization and World Politics. — Second ed. — Belmont: Wadsworth Publiscer Company, 1994.

202. Rosecranc R., Stein A. A. The Domestic Bases of Grand Strategy. — Cornell: Cornell University Press, 1993.

203. Rosenau James N. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. — Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1990.

204. Roskin G., Berry N. O. The New World of International Relations. — Second edition. — New Jersey: Prentice-Hall, 1993.

205. Russet B. Starr World Politics. The Menu for Choice.: Fourth Edition. — New York: W. H. Freeman and Company, 1992.

206. Russet B., Starr H., Stoll R. J. Choices in World Politics. Soveregnty and Interdependence. — New York: W. H. Freeman and company, 1989.

207. Singer J. David. Models, Methods and Progress in World Politics: A Peace Research Odyssey. — Boulder, Col.: Westview, 1990.

208. Singer J. David. The Scientific Study of Politics: An Approach to Foreign Policy Analysis. — Morristown, N. J.: General Learning Press, 1972.

209. Shelling T. C. The Strategy of Conflict. — Harvard-Cambridge, 1980.

210. Stosunki miedzynarodowe: geneza, struktura, funkcjo-nowanie / Pod red. E. Halizaka, R. Kuzniara. — Warszawa: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1994.

211. Stryjski K.J. Zarys teorii stosunkow miedzynarodo-wych. — Lodz: WSSM, 2000.

212. SylwestrzakA. Historiadoktryn politycznychі prawnych. — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

213. Terroryzm we wspolczesnym swiecie / Pod red. J. Paw-lowski. — Warszawa: WZG, 2001.

214. The geopolitics reader / Edited by G. Tuathail, S. Dalby, P. Routledge. — New York: Routledge, 1998.

215. Thompson K. W. Towards a Theory of International Politics // American political sciense revie. — 1955. — Vol. 49. — № 3.

216. Vasquez John A. The Post-positivist Debate: Reconstructing Scientific Enquiry and IR Theory after Enlightenment's Fall / Booth Ken, Smith Steve (ed.) Internation Relations Theory Today. — University Park, Penns.: The Pennsylvania State University Press, 1995

217. Viotti P. R., Kauppi M. R. International Relations Theories: realism, pluralism, globalism. — New York; London: Macmillan Publiching, 1987.

218. Wallerstein Immanuel M. (ed.) World Inequality: Origins and Perspectives on the World System. — Monreal: Black Rose Books, 1975.

219. Wallerstein Immanuel M. The Capitalist World-economy: Essays. — Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

220. Wallerstein Immanuel M. The Three Instances of Hegemony in the History of the Capitalist World-economy // International Jornal of Comparative Sociology. — Nr. 1—2 (24). — 1983.

221. Waltz Kenneth N. Evaluating Theories // American Political Science Review. — Nr. 4(91). — 1997.

222. Waltz Kenneth N. International Politics Is Not Foreign Policy // Security Studies. — Nr. 1(6). — 1996.

223. Waltz Kenneth N. International Structure, National Force and the Balance of World Power // Journal of International Affairs. — Nr. 2(21). — 1967.

224. Waltz Kenneth N. Nuclear Myths and Political Realities // American Political Science Review. — Nr. 3(84). — 1990.

225. Waltz Kenneth N. Realist Thought and Neorealist Theory // Journal of International Affairs. — Nr. 1(44). — 1990.

226. Watson A. The evolutions of International Society: A comparative historical analysis. — London; New York: Routledge, 1992.

< Назад

Содержание


 
© uchebnik-online.com