Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція україни. - к., 1996.

2. Политология: учебник для вузов / под ред. проф. в. лавриненко. -м., 2002.

3. В.В. Цветков, 1.0. Креста, АЛ Коваленко. суспільна трансформація і державне управління в україні: політико-правові детермінанти. - к.. 2003.

4. Політологічний енциклопедичний словник. - к., 2004.

5. Политология: учебное пособие / под ред. a.c. тургаева, а.е. хренова. - спб., 2005.

6. Реформа політична // політологічний енциклопедичний словник. - к, 1997.- с. 298.

7. Рудин Ф. чи багато влади потрібно владі? — к., 1996.

8. Рудин Ф.М. політологія: підручник для вузів. - к., 2005.

9. С.Г. Рябов, M.B. Томенко. основи теорії політики. — к., 1995.

10. Цюрупа M.B. історія правових і політичних вчень. — к.: центр духовної культури, 2007.

11. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. та ін. основи загальної та воєнної політології.- к: наоу, 2007.

12. Юридичний енциклопедичний словник. - к„ 1999 — 2006 pp.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com