Перечень учебников

Учебники онлайн

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальні завдання є однією з форм навчання у вищий школі, що має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Це форма розвитку творчих здібностей, актуалізації мотивів як навчально-пізнавальної так і наукової та інноваційної діяльності студентів.

Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом під керівництвом викладача у формі реферату.

Реферат є одним із перших видів науково-навчальних робіт, які виконують студенти у вузі. Обсяг реферату визначається специфікою теми і змістом документів, кількістю інформації, її науковою цінністю або практичним значенням.

Головною метою виконання цієї роботи з дисципліни «Політологія» є з’ясування поняття політики як однієї з найважливіших сфер діяльності людського суспільства; усвідомлення сутності політичних процесів та явищ; оволодіння основними термінами та категоріями політології, навичками політичної культури, вміння застосовувати політичні знання в своїй професійній та громадській діяльності.

Консультативні заняття по індивідуальним завданням проводяться у поза навчальний час за окремим графіком. Завдання, які пропонуються студентам мають різний рівень складності. Індивідуальні завдання № 1-10 є завданнями першого рівня складності; завдання № 11-21 – другого рівня складності.

Індивідуальні завдання повинні формувати уміння студентів самостійно працювати над рекомендованим матеріалом, свідомо висловлювати і захищати власну точку зору, орієнтувати студентів на засвоєння та закріплення головного, суттєвого при вивченні тем програми, розвивати самостійне мислення, навички розумової праці. Індивідуальна робота студента є засобом оволодіння навчальним матеріалом самостійно у вільний від обов’язкових навчальних занять час.

Завдання першого і другого рівня складності

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com