Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання до екзамену

1. Предмет політології як науки.

2. Закони та принципи політології, категорії політичної науки.

3. Система методів політології.

4. Основні завдання та функції політології.

5. Значення політології для формування політичної культури і політичної свідомості студентів.

6. Політичні вчення Стародавнього Сходу (загальна характеристика).

7. Політичні вчення Стародавньої Греції та Риму (загальна характеристика).

8. Політичні погляди Сократа.

9. Ідеальна держава Платона.

10. Аристотель про політику та державу.

11. Цицерон і Сенека: їх внесок у розвиток політичної думки Стародавнього Риму.

12. Політична думка епохи Середньовіччя.

13. Епоха Відродження як новий етап у розвитку політичної думки.

14. Зародження ідей утопічного соціалізму.

15. Політичні ідеї епохи Реформації.

16. Політичні погляди англійських просвітників.

17. Політичні погляди французьких просвітників.

18. Вчення про державно-владні і правові відносини представників німецької класичної філософії.

19. Світова політична думка Новітнього часу.

20. Політична думка доби Київської Русі.

21. Українська полемічна література.

22. Ідеї волі і демократії у політичному житті козацтва.

23. Конституція П. Орлика як втілення української державницької ідеї.

24. Києво-Могилянська академія як центр політичних сил у боротьбі за національну незалежність.

25. Політичні ідеї українських просвітників.

26. Суспільно-політичні ідеї діячів Кирило-Мефодіївське товариства.

27. М. Драгоманов і “Громада”.

28. Політичні ідеї І. Франко.

29. Суспільно-політичні погляди М. Грушевського.

30. Розвиток політичної думки України на початку ХХ ст.

31. Політична думка у сучасній Україні.

32. Політика як соціальне явище.

33. Суб’єкти та об’єкти політики.

34. Структура та функції політики.

35. Особливості взаємодії політики та економіки в умовах ринку.

36. Влада як явище суспільного життя, суб’єкти та об’єкти влади.

37. Ресурси влади.

38. Сутнісні риси політичної влади, гілки влади.

39. Традиційні форми політичної влади.

40. Проблема легітимності. Авторитет влади.

41. Структура та функції політичної системи.

42. Типологія політичних систем.

43. Особливості політичної системи України.

44. Держава у політичній системі суспільства, її ознаки.

45. Теорії походження держави.

46. Функції держави.

47. Форми державного устрою.

48. Форми державного управління.

49. Держава і громадянське суспільство.

50. Правова держава.

51. Типологія політичних режимів.

52. Тоталітаризм як різновид політичного режиму.

53. Авторитаризм як різновид політичного режиму.

54. Сучасні концепції демократії.

55. Поняття та принципи демократії.

56. Сучасна модель демократії, її риси.

57. Протиріччя становлення демократії в Україні.

58. Партія як політичний інститут, ознаки партії.

59. Функції політичних партій в суспільстві.

60. Типологія партій.

61. Риси та класифікація політичних партій в Україні.

62. Поняття та типи партійних систем.

63. Проблеми розвитку багатопартійної системи в Україні.

64. Поняття та типи виборчих систем.

65. Виборчі системи в Україні.

66. Поняття суспільно-політичних організацій та рухів, їх місце і роль у політичній системі.

67. Типологія суспільно-політичних рухів.

68. Особливості суспільно-політичних рухів, що виникли в Україні наприкінці 80-х років.

69. Поняття та сутність політичної культури.

70. Суб’єкти та фактори формування політичної культури.

71. Структура та функції політичної культури.

72. Типологія політичної культури.

73. Особливості політичної культури українського суспільства в сучасних умовах.

74. Сутність, етапи та значення політичної соціалізації.

75. Поняття та ознаки політичного лідера.

76. Функції політичного лідера.

77. Типологія політичного лідерства.

78. Сучасні концепції еліт.

79. Фактори існування політичної еліти, критерії ефективності її діяльності.

80. Характерні риси та функції політичної еліти.

81. Типологія еліт.

82. Проблеми формування політичних еліт у сучасній Україні.

83. Сутність та структура політичної свідомості.

84. Місце політичної свідомості у системі суспільної свідомості.

85. Типи політичної свідомості.

86. Рівні політичної свідомості.

87. Особливості політичної свідомості в Україні.

88. Поняття та функції політичної ідеології.

89. Типологія ідеологій.

90. Проблеми надмірної ідеологізації суспільства та ідеологічної безпорадності.

91. Ідеологічні орієнтації українського суспільства.

92. Сучасні ідейно-політичні течії (загальна характеристика).

93. Консерватизм та неоконсерватизм як доктрина захисту традицій.

94. Особливості лібералізму та неолібералізму як ідейно-політичної течії.

95. Соціалізм (соціал-реформізм) як ідейно-політична течія.

96. Марксизм як ідейно-політична течія.

97. Анархізм як ідейно-політична течія.

98. Поняття міжнародних відносин та місце в них політичних відносин.

99. Етнонаціональні відносини як суб’єкт міжнародної політики.

100. Основні форми та принципи міжнародних відносин.

101. Причини виникнення та види міжнародних конфліктів.

102. Тероризм та його різновиди.

103. Способи врегулювання міжнародних політичних конфліктів.

104. Роль міжнародних організацій в системі міжнародних відносин.

105. Україна в системі міжнародних політичних відносин, її місце в сучасному геополітичному просторі.

106. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності.

107. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com