Перечень учебников

Учебники онлайн

Критерії оцінки знань та вмінь студентів при проведенні поточного контролю на семінарських заняттях

Програмою з дисципліни «Політологія» передбачено 8 семінарських занять (16 годин ). Робота кожного студента на семінарських заняттях може бути оцінена від 4 до 5 балів, залежно від ступеня складності і кількості годин, що на нього витрачається.

5 (4) бали студент отримає, якщо демонструє глибоке розуміння матеріалу, вільно і правильно використав понятійно-категоріальний апарат у межах поставлених питань, послідовно, зв’язано і логічно викладає матеріал, аргументовано доводить свої думки, вилучає до підготовки як основну, так і додаткову літературу (монографії, періодичні видання, першоджерела, тощо). Вміє творчо підходити до вирішення питання.

4 (3) бали студент отримує, якщо він:

• загалом орієнтується у межах поставлених питань, але відповіді не повні і не досить конкретні;

• відчуває труднощі у використанні і поясненні змісту наукових питань та категорій у межах поставлених питань;

• допускає незначні помилки та неточності, але зв’язно і логічно викладає, залучає основну і додаткову літературу.

2 бали студент отримує, коли демонструє недостатнє володіння основним матеріалом, допускає помилки при визначенні політичних процесів, не вміє їх аналізувати послідовно, глибоко, з допомогою необхідної літератури.

1 бал студент отримує, коли:

• погано орієнтується в матеріалі, допускає неточності, поверхневі знання при відповіді на поставлені питання;

• плутається у термінах та поняттях;

• відсутні власні судження, висновки.

0 балів студент отримує, коли:

• повністю не орієнтується в матеріалі;

• дає помилкові відповіді на поставлені питання;

• не володіє понятійно-категоріальним апаратом;

• відсутня логіка викладу матеріалу.

Під час проведення семінарського заняття студенти мають можливість набрати максимальну кількість балів, підготувавши доповідь чи реферат, правильно відповівши на питання та тестові завдання, активно працюючи протягом семінару. Така чинна мотивація дає можливість студенту проявити себе та свої здібності, активізує навчальну діяльність студента та розкриває його творчі здібності.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com