Перечень учебников

Учебники онлайн

Тема 6: Політична система суспільства, її інститути

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- поняття та ознаки правової держави;

- принципи правової держави;

- механізм формування правової держави;

- поняття демократії;

- зміст сучасних концепцій демократії.засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- поняття політичних організацій та рухів;

- місце та роль політичних організацій та рухів у політичній системі суспільства;

- умови виникнення суспільно-політичних рухів в Україні;

- особливості суспільно-політичних рухів, що виникли в Україні наприкінці ХХ століття.Питання до теми1. Правова держава.

2. Сучасні концепції демократії.

3. Поняття політичних організацій та рухів, їх місце і роль у політичній системі суспільства.

4. Особливості суспільно-політичних рухів, що виникли в Україні наприкінці 80-х років.Методичні рекомендаціїПри підготовці першого питання необхідно розуміти, що держава і право являють собою тісно пов’язані суспільні феномени. Більше того, демократичне реформування суспільства йде по шляху формування правової держави як втілення прагнення людства до свободи, до поваги державою законів, честі і гідності людини як найвищих цінностей у суспільстві. У зв’язку з цим проблема формування правової держави набуває виняткового значення для України як суспільства перехідного періоду від тоталітаризму до демократії.

Відповідь повинна містити такі основні положення:

- визначення поняття правової держави;

- ознаки правової держави;

- принципи, на основі яких функціонує правова держава;

- механізми формування правової держави.

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у підручниках:

1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – С. 116-118.

2. Политология для всех: Введение в политическую науку. – Ч.І. /Под ред. проф. Пушкина В.Е. – Днепропетровск, 2002. – С. 89-91.

3. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.284-287.

При підготовці другого питання необхідно враховувати його виняткову важливість для підготовки матеріалу до семінарського заняття стосовно сучасної моделі демократії.

У першу чергу студент повинен розкрити зміст демократії як способу функціонування політичної системи.

У політологічних дослідженнях виділяються такі сучасні концепції демократії як:

- партисипаторна (учасницька) концепція демократії;

- елітарна концепція демократії;

- плюралістична (конкурентна) концепція демократії.

Головний акцент у їх аналізі доцільно зробити на ставленні до проблем поєднання прямої та представницької демократії, тобто ступені участі широких народних мас у безпосередньому прийнятті політичних рішень та ролі політичної еліти у здійсненні владних функцій у суспільстві.

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у підручниках:

1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – С. 101-102.

2. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.162-168.

При підготовці третього питання студент повинен у першу чергу визначити для себе різницю між різними видами рухів:

- соціальними – проти безробіття, за підвищення життєвого рівня, за здоровий спосіб життя, за безкоштовну освіту тощо;

- новими соціальними рухами – антивоєнними, екологічними, неофеміністськими, комунікаторними тощо;

- та власне політичними, які нас цікавлять – народні рухи, проти расової та національної дискримінації, антифашистські, на захист інститутів та цінностей демократії, правозахисні, антивоєнні тощо.

Студент також повинен розуміти різницю між політичними рухами та партіями та вміти провести змістовний аналіз перших за такими позиціями як:

- ідейна спрямованість;

- соціальна база;

- ціль;

- ставлення до влади;

- організаційна структура;

- членство тощо.

Роль та місце у суспільстві політичних організацій та рухів визначаються їх функціями, які вони виконують у межах політичної системи, невід’ємною частиною якої вони є. Студент повинен не тільки перерахувати основні функції, а й уміти пояснити їх зміст та значення виконання конкретної функції для забезпечення нормальної життєдіяльності суспільства, розвитку демократії та формування правової соціальної держави.

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у підручниках:

1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – С.164-167.

2. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.331-339.

При підготовці четвертого питання студенти повинні знати, що суспільно-політичні рухи, які виникли в республіках СРСР у 80-х роках ХХ ст. мали, з одного боку, чітке антитоталітарне спрямування, а з іншого – були спрямовані на національне відродження. Не була виключенням і Україна, де у цей період виник масовий Народний Рух.

Завданням студентів є аналіз суспільно-політичних рухів України за наведеними у першому питанні позиціями з урахуванням їх специфіки.

Доцільним буде також проаналізувати діяльність суспільно-політичних рухів кінця ХХ ст., зокрема жіночого та молодіжного, та визначити перспективи їх розвитку у майбутньому.

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у підручнику:

1. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.339-344.Питання для самоконтролю1. Як визначається поняття “правова держава”?

2. Яке значення має формування правової держави для демократизації суспільства?

3. Які основні риси правової держави?

4. На яких принципах засноване функціонування правової держави?

5. Який зміст вкладається в поняття демократії?

6. У чому особливості партисипаторної концепції демократії?

7. У чому зміст елітарної концепції демократії?

8. Чим відзначається плюралістична концепція демократії?

9. Що розуміється під поняттям “політичний рух”?

10. Які ознаки характеризують політичні організації та рухи?

11. Які функції виконують у суспільстві політичні рухи?

12. У чому полягають особливості суспільно-політичних рухів, що виникли в Україні в 80-х роках?

13. Яку роль вони відіграли у процесах демократизації та національного відродження українського суспільства?Тематика доповідей та рефератів1. Громадянське суспільство і правова держава як атрибути демократичного розвитку суспільства.

2. Ідея правової держави в історії світової політичної думки.

3. Діалектика взаємозв’язку правової держави і громадянського суспільства.

4. Функції суспільно-політичних рухів в політичній системі суспільства.

5. Проблеми і труднощі становлення суспільно-політичних рухів в сучасній Україні.

6. Місце та роль Народного Руху України в боротьбі за незалежність.

7. Соціальна база політичних партій і рухів, що виникли в Україні наприкінці 80-х років.Бібліографічний списокОбов’язкова література: 1; 2; 3 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11.

Додаткова література: 51; 52; 54; 58; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 68; 69; 71; 76; 77; 79; 80; 82; 84.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com