Перечень учебников

Учебники онлайн

Додаткова література

Змістовий модуль І1. Азаркин Н.Н., Шевченко В.Н., Мартышкин О.В. История политических учений. – М., 1994.

2. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины. //Полис. – 1997. - №6.

3. Алмонд Г.К. Политическое лидерство: оптимальный стиль. // Общественные науки и современность. – 1993. - № 2.

4. Аристотель. Политика. // Соч.: В 4-х т. – Т.4. – М.,1990.

5. Бебик В.М. Політологія: теорія, методолія, практика: Підручник. – К., 1997.

6. Бей О. Ідеологема «третього шляху». Модель європейської соціал-демократії та її відношення до України. // Політика і час. – 2002. - №2.

7. Василенко С. Українська геополітика. Вектор визначено // Вече. – 2000- № 9.

8. Воскресенський Г.А. Новые тенденции в политических и социальных процессах на Востоке: (левые силы и массовые организации). М., 1991.

9. Габрієлян О. Політична наука в Україні: стан і перспективи. // Політична думка. – 2001. № 4.

10. Гаврилин Б.Україна і Росія у світовому контексті // Філософська і соціологічна думка. – 1991. № 10. – с. 3-7.

11. Галкин А. Фашизм: его сущность, признаки и формы правления. // Полис. – 1995. - №2.

12. Гарань О.В. Убити дракона (з історії Руху та нових партій України). – К., 1993.

13. Гоббс Т. Левіафан. / Пер. З англ.. – К., 2000.

14. Голубицький О., Кулик В. Консерватизм – ідеологія порядку, стабільності і добробуту. – К., 1995.

15. Гордієнко М. Концепція політики еліти В. Липинського як фактор національно-державної ідентичності України. //Нова політика. – 1998 - № 2.

16. Грушевський М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990.

17. Гуревич П.С. Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986.

18. Донцов Д. Історія розвитку української державницької ідеї. – К., 1990.

19. Дорошенко Д. Нариси історії України. – Львів, 1991.

20. Другі Всеукраїнські Збори Народного Руху України: Документи. – К., 1990

21. Зілинський М. Зовнішньополітична організація України на порозі ХХІ століття. // Політична думка. – 1994. - №3.

22. Иванов В. Политическая психология. – М., 1990.

23. История политических и правовых учений. / Под.ред.С.Нерсесянца. – М., 1995.

24. Кампанелла Т. Город Солца. – М., 1954.

25. Кирилюк Ф.М., Ковш О.Г. Западноевропейские социально-политическое учения ХІІ в. – К., 1991.

26. Кремінь В., Базовкін Т. Партії та громадські об’єднання України. –К., 1998.

27. Кремінь В., Ткаченко В. Україна в контексті глобалізму. – К., 1998.

28. Литвин В. Зовнішня політика України: 1990-2000. // Віче. – 2001. -№ 1.

29. Локк Дж. Сочинения: В з-х т. - М.,1987.

30. Макиавелли Н. Государь. - М., 1990.

31. Миргарян А.М. Переосмысливая консерватизм. // Вопросы философии. – 1990. - №11.

32. Монтескье Ш. – Л. Избранные произведения. – М., 1955.

33. Мор Т. Утопия. – М., 1978.

34. Нерсесьянц В.С. Политическое учения Древней Греции. – М., 1979.

35. Платон. Диалоги. – К., 1999.

36. Политология для всех: Введение в политическую науку. – Ч.І. /Под ред.. проф.. Пушкина В.Е. – Днепропетровск, 2002.

37. Политология: Учебное пособие. /Под общ. ред.. Г.Г.Шестопалова. – Днепропетровск, 1998.

38. Політологія: Кінець ХІХ – перша половинна ХХ ст. Хрестоматія. – Львів, 1996.

39. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій. – К., 1993.

40. Скальковський А. Історія Нової січі. / Наук. Ред.. Швидко Г. – Дніпропетровськ, 1994.

41. Современная социал-демократия: Словарь - справочник. – М., 1990.

42. Сучасна західна політологія: Короткий нарис історії і теорії. – К., 1991.

43. Тарасюк Б. Україна в сучасному світі. // Політика і час. – 1995. - № 1.

44. Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. – К., 1993.

45. Утченко С.Л. Политические учения Дневнего Рима. – М., 1977.

46. Цицерон. Про державу. Про закони. Про природу Богів. – К., 1998.

47. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків.- К., 1990.Змістовий модуль ІІ48. Аристотель. Політика.//Соч.: В 4-х т. – Т.4.-М., 1990.

49. Ашин Г.К. Современные теории элиты: Критический очерк. – М., 1985.

50. Баталов Э. Политическая культура как социальный феномен. // Вестник Московского университета. Серия 12. Пролитические науки. – 1995. - № 5.

51. Безродний Є.Ф.Політична влада. – К., 1998.

52. Болл Т. Власть. //Полис. – 1993. - № 5.

53. Бондар А. Наука о политике. – М., 1990.

54. Графский В.Г. Государство и технократия: Историко-критическое исследование. – М., 1981.

55. Гулієв А. На шляху до демократичної, правової, соціальної держави. //Політика і час. – 2001. - № 9.

56. Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». – К., 1998.

57. Закон України «Про вибори народних депутатів України». – К., 2001.

58. Иванов М.В., Коваль Б.И. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство. //Полис. – 1992. № 1-2.

59. Каверин С.В. Потребность власти. – М., 1991.

60. Кезенюк А.І. Політичні режими. – К., 1998.

61. Кірішов І. Хто для кого: держава для людини чи людина для держави. //Нова політика. – 2001. - № 2.

62. Корнієнко В. Держава: ідол чи ідеал. //Віче. – 2001. - № 4.

63. Кравченко Ю., Чечель В. Легітимність політичної влади й можливість її досягнення. // Політологічні читання. – 1993. -№ 2.

64. Кремінь В.Г., Базовкін Є.С. Політичні партії України. Порівняльний аналіз програмних документів. – К., 1993.

65. Лобер В. Демократия: от зарождения до современности. – М., 1990.

66. Лузан А.О. Політика і суспільство. // Політичні читання. – 1993. - № 1.

67. Миллс Р. Властвующая элита. – М., 1959.

68. Нечай В.І., Остапенко М.В. Партії та громадські об’єднання. – К., 1998.

69. Політичні об’єднання України. – К., 1993.

70. Рабинович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1993.

71. Романюк О.Г. Суспільство, влада, політика. – Харків. 1993.

72. Рябов С.Г. Політика як соціальне явище. // Політологічні читання. – 1994. - № 2.

73. Рябов С.Г. Теорія міжнародної політики. // Політологічні читання. – 1994. - № 11-12.

74. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К., 1996.

75. Сікора І. Проблеми легітимності політичної влади і державності в перехідних суспільствах. // Політологічні читання. – 1992. - № 1.

76. Славний Б.И. Проблема власти: новое измерение. // Полис. – 1991. - № 5.

77. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії України: Довідник. – К., 1994.

78. Тиканенко А.Г. Авторитет власти: прошлое и настоящее. – Минск, 1992.

79. Тимошенко В.І. Правова держава. – К., 1994.

80. Трипольський В. Демократія і влада. //Віче. – 1997. - № 1.

81. Хомелева Р.А. Природа политической власти. – СПб., 1996.

82. Шмочкова Т.В. Лицо политических партий. //Полис. – 1991. № 1-2.

83. Шумпетер Й. Капитализм. Социализм. Демократия. – М., 1995.

84. Энтин Л.М. Разделение властей. Опыт современных государств. – М., 1995.

85. Якушкін В. Політична система та політичний режим. // Політична думка. – 1994. - № 1.Змістовий модуль ІІІ86. Ашин Г.К. Современные теории элиты: Критический очерк. – М., 1985.

87. Блондель М. Политическое лидерство. – М., 1992.

88. Выдрин Д.И. Политический лидер и проблемы его формирования. – К., 1990.

89. Головаха Е.И. Демократизация общества и развитие личности. От тоталитаризма к демократии. – К., 1992.

90. Дай Т.Р., Зиглер Л.Х. Демократия для элиты: Ведение в американскую политику. – М., 1984.

91. Кузьменко Б. Политична еліти у пострадянській Україні: яка вона. // Право України. – 1998.- № 1.

92. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. – Львів, 1995.

93. Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: (Етнополітологічний аналіз) – К., 1998.

94. Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення. – К., 1997

95. Пахарєв А. Стиль політичного лідерства: фактори формування та складові. // Нова політика. – 2001. - № 5.

96. Похило І. Лідерство. // Політологічні читання. – 1994. - № 1.

97. А. Свідзінський. Проблеми формування нації та держави в сучасній Україні розбудова держави. – 1997. -№ 10.

98. Теплоухова Н. Політична еліта і ледерство. // Віче. -1994. -№ 5.

99. Чешкова С. Політична еліта і демократична процедура // Нова політика. – 2001 № 6.

Змістовий модуль IV100. Баталов Э. Политическая культура как социальный феномен. // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 1995. - № 5.

101. Видрін Д., Табачник Д. Україна на порозі ХХІ ст. політичний аналіз. – К., 1995.

102. Гавриленко І. Чи потрібна державі ідеологія? // Віче. – 1996. _ № 4.

103. Гаджиев К.С. Политическая культура: концептуальный аспект. // Полис.- 1991. - № 6.

104. Головаха Є. Пухляк В.Політична соціалізація в посткомуністичній Україні // Політична думка. 1994. - № 2.

105. Грозіцька Т. Консенсусна теорія демократії: оптимальна модель для України. // Нова політика. – 1998. - № 5.

106. Грушин В.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. – М., 1987.

107. Дем’янчук І. Людство має бути захищене від тероризму // Універсам. – 2001. № 7-10.

108. Деркачев А. Украинско-российские отношения – Европейский и евразийский контекст // Полис.- 200. -№ 6. с. 110-121.

109. Дзюбко І. Україна і світ // Вісник АН. України. – 1990. - № 12.

110. Житенев В.А. Политическая культура: опыт формирования и проблемы. – М., 1990.

111. Івченко О.Г, Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспективна та сучасний стан. – К., 1997.

112. Ляхов Е.Т. Тероризм и международные отношения.

113. Мадіссон В., Шахов В. Глобальні проблеми та національний інтерес у зовнішній політиці. // Політологічні читання. – 1993. - № 4.

114. Мадіссон В., Шахов В. Політологія міжнародних відносин: Навчальний посібник. –К., 1997.

115. Мартинов А. Виклик з боку терористів // Політика і час. – 2001. -№ 10.

116. Мігул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. К., Українська перспектива, 1997.

117. Проблеми та перспективи взаємин України з державами ГУУАМ та Євразійського економічного співтовариства. // Політична думка. – 2001. -№ 1-2.

118. Шлаєн О. Аллах акбар? (Міжнародний тероризм і небезпека для загальнолюдських цінностей). //Політична думка. – 2001. -№ 4.

119. Яцько А. Тероризм як форма політичної боротьби. // Політика і час. – 2002. - № 2.< Назад

Содержание


 
© uchebnik-online.com