Перечень учебников

Учебники онлайн

Вступ

Політична економія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування і розвитку. Будучи суспільною дисципліною системного типу, в її предметі особливе місце посідають характер і соціальний зміст зв’язків і відносин, в які вступають люди в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно корисних благ, соціально-економічний статус окремої людини, соціальних груп і класів у цьому процесі.

Вища економічна школа покликана в рамках сучасної базової вищої освіти формувати у молодого спеціаліста економічне мислення на основі глибокого розуміння процесів, явищ і зв’язків у економічній системі суспільства, а також чинників, що їх визначають, засобів і методів вирішення поточних і стратегічних економічних проблем.

Пізнавальний процес у вищих навчальних закладах має бути спрямований на отримання ґрунтовних знань про економічну систему, методи та інструментарій її вивчення, на засвоєння первинних навиків раціональної економічної поведінки.

Об’єктивні умови переходу українського суспільства до принципово нової суспільно-економічної формації визначають необхідність створення навчальної літератури, що відповідає міжнародному стандарту знань, які усталились у системі вищої освіти. В економічній науці таким стандартом є синтез досягнень неокласичної політичної економії з кращими зразками політекономії марксистського, інституціонального та неоліберального напрямів. Цей синтез є парадигмою даного навчального посібника.

Мета посібника — надати студентам глибокі теоретичні знання з питань закономірностей розвитку суспільного виробництва, механізму дії та ефективного використання економічних законів людьми для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних потреб. У зв’язку із цим вивчаються такі блоки політекономічних проблем: загальні засади економічного розвитку; загальні основи ринку; суб’єкти ринкової економіки; економічне зростання і соціально-економічний прогрес; формування і розвиток соціально-економічних систем; світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Для досягнення визначеної мети в процесі викладання дисципліни передбачається ґрунтовне вивчення студентами:

1) системи економічних відносин в їх єдності з продуктивними силами та іншими суспільними відносинами;

2) економічних законів, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ як у ринковій, так і в інших економічних системах;

3) закономірностей зародження, розвитку і відмирання суспільно-економічних формацій;

4) проблем ефективного використання обмежених ресурсів і управління ними з метою досягнення максимального соціально-економічного ефекту;

5) стратегічних тенденцій еволюції соціально-економічних систем у ХХІ ст.

Матеріал навчального посібника спрямовано на методичне забезпечення всіх форм роботи студентів, пов’язаної з опануванням теоретичного матеріалу, засвоєнням політекономічної термінології, ознайомленням із джерелами класичної, академічної та іншої літератури. При цьому автори посібника виходять з того, що політична економія є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів за напрямами «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент».
Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com