Перечень учебников

Учебники онлайн

Політична економія (Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.)

Вступ
ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
1.1. Предмет політичної економії
Визначення предмета політичної економії
Закони і категорії політичної економії
Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи
1.2. Методи політичної економії
Загальнонаукові методи пізнання
Спеціальні (конкретні) методи пізнання
1.3. Функції політичної економії
Функції політичної економії
Позитивна політекономія
Нормативна політекономія
Економікс і політекономія
Висновки
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ
2.1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва
Фактори виробництва та їх взаємодія
Праця і робочий день
Позитивні аспекти праці
Взаємозв’язок і розвиток факторів виробництва
2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей
Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів
Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору
Вмінені витрати
2.3 Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб
Економічні потреби, їх сутність і структура
Безмежність потреб
Закон зростання потреб
Механізм дії закону зростання потреб
2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності
Корисність продукту та її види
Гранична корисність та її сутність
Сутність граничної корисності
Закон спадної корисності
Фактори визначення корисності
2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом
Економічні інтереси та їх структура
Економічні суперечності, їх характер і типи
Суть економічної суперечності
Економічні суперечності джерело соціально-економічного прогресу
Споживання — кінцева мета виробництва
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації
Сутність і основні структурні елементи економічної системи
Класифікація економічних систем та її критерії
3.2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи
Сутність продуктивних сил
Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил
Виробнича функція та її складові
3.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи
Економічні відносини та їх пофазна структура
Виробничі відносини і спосіб виробництва
Техніко-, організаційно- і соціально-економічні відносини
3.4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації
Формаційний підхід і класифікація типів економічних систем
Цивілізаційний підхід до класифікації економічних систем
Загальний економічний закон розвитку економіки
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ
4.1. Власність як економічна категорія
Сутність власності
Суб’єкти та об’єкти власності
Ознаки власності
Економічний зміст і юридична форма власності
4.2. Структура власності
Типи власності
Види власності: приватна і суспільна
4.3. Еволюція форм власності
Первісні форми власності
Рабовласницька і феодальна власність
Капіталістична власність
Проблеми трансформації приватної власності у суспільну
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства
Сутність і риси натурального господарства
Історичні межі натуральної форми організації виробництва
5.2. Товарна форма організації суспільного виробництва
Виникнення товарного виробництва і його сутність
Основні риси товарного виробництва
Суб’єкти та об’єкти товарних відносин
Товарна форма продукту
5.3. Товар і його властивості
Властивості товару та його суперечності
Вартість і ціна: альтернативні теорії
5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності
Проста форма товарного виробництва
Розвинена форма товарного виробництва
Функціонування товарного виробництва і його закони
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ГРОШІ
6.1. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей
Виникнення загальної, чи грошової, форми вартості
Еволюція і типи грошей.
6.2. Сутність і функції грошей
Сутність грошей та її трактування економістами
Функції грошей
6.3. Сучасні функціональні форми грошей
Функціональні форми грошей і грошовий агрегат
Грошові агрегати М0, М1, М2, М3
6.4. Закони грошового обігу
Сутність закону грошового обігу
Особливості дії законів обігу за повноцінних і неповноцінних грошей
6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи
Інфляція та її види і форми
Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та грошові реформи
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види
Сутність витрат виробництва та їх види
Постійні і змінні витрати
Валові, середні і постійні витрати
Закон спадної віддачі
7.2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна
Класична теорія про витрати . Теорія трьох фа- кторів виробництва. Неокласична теорія витрат і вартості.
7.3. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку
Сутність прибутку і його структура
Норми прибутку
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ
8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
Інституціональні основи ринкової економіки
Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
8.2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування
Ринок і його сутність
Попит і пропонування
8.3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках
Еластичність попиту
Еластичність і дохід
Еластичність пропонування
8.4. Конкуренція і моделі ринків
Конкуренція, її сутність і функції
Форми конкуренції і моделі ринків
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ І ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
9.1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання
Принципи класифікації ринків
Ринок предметів споживання
9.2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування
Ринки основних виробничих ресурсів
Граничний продукт і граничний дохід
Особливості попиту на фактори виробництва
Пропонування факторів виробництва
9.3. Ринок капіталів
Ринок капіталів і ринок капітальних благ
Оренда і процент
Формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ
10.1. Ринкова інфраструктура
Поняття ринкової інфраструктури
Основні елементи ринкової інфраструктури
10.2. Позичковий капітал і процент. Банки
Сутність позичкового капіталу
Банки і банківська система
Сутність позичкового процента
Кредит, його функції і форми
Банківський прибуток
10.3. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток
Суть торгового капіталу
Торговий прибуток
Оптова і роздрібна торгівля
10.4. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі
Фіктивний капітал
Цінні папери як форма функціонування фіктивного капіталу
Фондова біржа і ринок цінних паперів
Валютна біржа
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ДОМОГОСПОДАРСТВА
11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин
Сутність домогосподарства
Функції домогосподарств
11.2. Доходи домогосподарств та їх розподіл
Доходи домогосподарств та їх джерела
Розподіл доходів між домогосподарствами
11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств
Витрати на споживання
Ефект доходу
Ефект заміни
Споживчий надлишок
Максимізація граничної корисності
Заощадження
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО
12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
Сутність, функції і форми підприємства
Форми і види підприємств
Класифікація підприємств за розмірами
12.2. Капітал підприємства і його кругообіг
Капітал підприємства
12.3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства
Оборот капіталу
Основний капітал, його фізичний і моральний знос
12.4. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці
Сутність підприємництва, його ознаки і функції
Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ
13.1. Капітал як економічна категорія
Історія етимології капіталу
Перетворення грошей у капітал
Первісне нагромадження капіталу
Сутність категорії «капітал»
13.2. Капітал і праця
Наймана праця і робоча сила як товар
Властивості товару робоча сила
13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата
Заробітна плата: неокласичний підхід.
Заробітна плата: марксистській підхід
13.4. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата
Основні форми заробітної плати
Номінальна і реальна заробітна плата
Мінімальна заробітна плата
Продуктивність праці і заробітна плата
Відмінності в заробітній платі
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ
14.1. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу
Особливості сільськогосподарського виробництва
Аграрні відносини
14.2. Земельна рента та її форми
Диференціальна земельна рента
Абсолютна земельна рента
Монопольна земельна рента
Орендна плата
Ціна землі
14.3. Розвиток підприємництва в сільському господарстві
Різноманітні форми господарювання
Формування агропромислового комплексу
14.4. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ
15.1. Необхідність цілеспрямованого втручання держави в економіку
15.2. Еволюція економічної діяльності держави
Сутність економічної діяльності держави
Державний сектор економіки і його роль
Динамізм економічної діяльності держави
15.3. Економічні функції держави
Поняття економічних функцій держави
Економічні функції держави у розвинутих країнах
15.4. Ринок і держава
Головна мета державного регулювання
Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки
Методи державного регулювання економіки
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС
ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ
16.1. Сутність і види економічного відтворення
Сутність економічного відтворення та його основні елементи
Види економічного відтворення
16.2. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту
Суспільний продукт і його структура
Методи обчислення суспільного продукту
Метод балансу народного господарства (БНГ)
Сучасні форми суспільного продукту
16.3. Тіньовий сектор в економічному відтворенні, його масштаби та особливості в економіці України
16.4. Національне багатство, його сутність, структура і проблеми розширеного відтворення
16.5. Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів
Скупний попит і сукупне пропонування
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Контрольні запитання і навчальні завдання
РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ
17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення
Сутність і значення розподілу в економіці
Розподіл як ланка взаємозв’язку між виробництвом і споживачами
17.2. Розподіл національного доходу і об’єктивні основи формування доходів населення
Моделі розподілу національного доходу
Джерела особистих доходів
Об’єктивні основи формування доходів населення
17.3. Перерозподіл національного доходу і споживання
Об’єктивні передумови перерозподілу національного доходу
Необхідність перерозподілу національного доходу державою
17.4. Споживання, національний дохід і заощадження
Споживання: сутність і функції
Заощадження та його функції
Національні заощадження і норма заощаджень
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ
18.1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні
Зміст і типи економічного зростання
Нагромадження та його норма
18.2. Теорії і моделі економічного зростання
Моделі економічного зростання
Показники економічного зростання
18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи
Сутність економічного циклу
Економічний цикл та його фази
Передумови (причини) циклу
Етапи дослідження природи економічних циклів
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
19.1. Зайнятість: сутність, форми та ефективність
Сутність зайнятості
Повна і неповна зайнятість
Ефективність зайнятості
Форми зайнятості
19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва
Неокласична теорія зайнятості: гнучкі ціни праці
Кейнсіанська теорія зайнятості: негнучкі ціни праці
19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили
Сутність безробіття
Природне безробіття та його чинники
Циклічне безробіття
Соціальні наслідки безробіття
19.4. Фактори та показники розширеного відтворення робочої сили
Специфічність і фази відтворення робочої сили
Ринок праці і відтворення робочої сили
Особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі
Проблеми політики зайнятості в Україні
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
20.1. Господарський механізм, його сутність та елементи
Організаційно-економічні відносини та господарський механізм
Функції господарського механізму
Структура господарського механізму
20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми
Основні завдання ринкового механізму саморегулювання
Основні функції державних форм господарського механізму
Механізм господарювання та право
Основні теорії державного регулювання
20.3. Державне регулювання економіки
Основні напрями державного регулювання
Проблеми удосконалення механізму господарювання в Україні
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку
Сутність капіталізму вільної конкуренції
Ознаки капіталізму вільної конкуренції
Капіталістична приватна власність
Система найманої праці
Свобода підприємництва і вибору
21.2. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму
Процес зародження капіталізму як принципово нової економічної формації
Етапи розвитку капіталістичної економічної формації
Становище найманої праці за капіталізму вільної конкуренції
Економічна рента і експлуатація найманої праці
21.3. Економічна система монополістичного капіталізму
Сутність монополістичного капіталізму
Закономірності виникнення монополій. Концентрація і централізація капіталу
Ефект масштабу
Акціонерні товариства (корпорації).
Проблеми максимізації прибутку монополіста
21.4. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансово-монополістична олігархія
Сутність фінансово-монополістичного капіталу
Фінансові групи
Фінансова олігархія
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ
22.1. Сутність і ознаки змішаної економіки
Сутність змішаної економіки
Умови виникнення змішаної економіки
Причини виникнення змішаної економіки
Національні особливості змішаної економіки
Уклади і сектори змішаної економіки
22.2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки
Взаємодія двох механізмів господарювання
Ринок у змішаній економіці
Держава у змішаній економіці
22.3. Монополії та олігополії в умовах капіталістичної змішаної економіки
Рівень монополізації виробництва в сучасних умовах
Фінансово-монополістичні групи
22.4. Наймана праця і революція у трудових відносинах
Колективні договори
Профспілки і ринок праці
Державне регулювання заробітної плати
22.5. Еволюція і перспективи розвитку сучасного капіталізму
Еволюція відносин власності
Об’єктивна необхідність соціальної орієнтації
Історичні перспективи змішаної економіки
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ
23.1. Економічна система соціалізму: теорія і практика
Сутність економічної системи соціалізму
Державний соціалізм
23.2. Об’єктивні і суб’єктивні умови формування моделі «державного соціалізму»
Відсутність матеріальних умов соціалізму в Росії і проблеми його будівництва
Основні ознаки державного соціалізму
23.3. Механізм функціонування «державного соціалізму»
Планомірна організація суспільного виробництва
Гігантська економічна роль держави
Централізоване управління народним господарством
Ринок в одержавленій економіці
Загальна криза державного соціалізму
23.4. Історичні перспективи соціалізму
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ЗАКОНОМІРНОСІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК
24.1. Зміст, чинники і типи перехідної економіки
Сутність перехідної економіки
Риси перехідної економіки
Типи перехідної економіки
24.2. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються
24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки
24.4. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
25.1. Світове господарство: сутність та структура
Сутність світового господарства та віхи його розвитку
Класифікація груп країн світового господарства
25.2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація
Сутність міжнародного поділу праці
Міжнародна кооперація
25.3. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил
Сутність інтернаціоналізації господарських відносин
Транснаціоналізація у світовому господарстві
25.4. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації
Міжнародна економічна інтеграція та її форми
Міжнародні міжрегіональні економічні об’єднання
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
26.1. Світогосподарські зв’язки та їх форми
26.2. Міжнародна торгівля та її економічні основи
Міжнародна торгівля і теорії обґрунтування її необхідності
Світовий товарний ринок
Основні види міжнародної торгівлі
26.3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу
Міжнародний рух капіталу і його форми
Риси міжнародної міграції капіталів
26.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини
Сутність міжнародних валютних відносин
Міжнародна валютна система та етапи її розвитку
Платіжний баланс
26.5. Інші форми міжнародних економічних відносин
Міжнародна трудова міграція
Міжнародне науково-технічне співробітництво
Міжнародні валютно-фінансові організації
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
27.1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем
Глобалізація світової економіки
Класифікація глобальних проблем
27.2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством
Небезпека глобальних проблем
Шляхи розв’язання глобальних проблем людством
27.3. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства
Необхідність співробітництва в планетарному масштабі
Джерела подолання глобальних проблем
Термінологічний словник
Контрольні запитання і навчальні завдання 
© uchebnik-online.com