Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество : избранное / Дж. К. Гэлбрейт. – М. : Эксмо, 2008.

2. Дилоренцо Т. Происхождение антимонопольного регулирования: риторика и реальность / Томас Ділоренцо // Экон. политика. – 2007. – № 3.

3. Звіт про науково-дослідну роботу за темою «Розробка Методичних рекомендацій за критеріями, які характеризують стан конкуренції на ринку для галузі, регіону, певного товарного ринку» в межах дослідження № (06–05) «Дослідження кількісних та якісних характеристик розвитку економічної конкуренції» // Антимонопол. ком. України; Центр комплекс. дослідж. з питань антимонопол. політики; Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування», 2006.

4. Кіндзерський Ю. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні / Ю. Кіндзерський, Г. Паламарчук // Економіка України. – 2006. – № 8.

5. Конкурентоспроможність української економіки / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка – К. : Фенікс, 2007.

6. Конкуренція в Україні. Аналітична доповідь щодо стану, тенденцій і проблем розвитку економічної конкуренції в Україні у 2000–2005 роках. – К. : Антимонопол. ком. України; Центр комплекс. дослідж. з питань антимонопол. політики; Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України», 2006.

7. Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / за ред. Л. І. Федулової. – К. : Вид-во УкрІНТЕІ, 2007.

8. Костусєв О. Актуальні проблеми конкурентної політики в Україні / О. Костусєв // Конкуренція. Вісн. Антимонопол. ком. України. – 2006. – № 4.

9. Костусєв О. Конкурентне середовище в Україні: стан та тенденції розвитку / О. Костусєв, М. Пугачова // Конкуренція. Вісн. Антимонопол. ком. України. – 2007. – № 4.

10. Костусєв О. О. Конкурентна політика в Україні / О. О. Костусєв. – К. : КНЕУ, 2004.

11. Лагутін В. Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання / В. Д. Лагутін. – К. : КНТЕУ, 2008.

12. Лагутін В. Д. Шкода від монополії чи користь від конкуренції / В. Д. Лагутін // Економіка України. – 2007. – № 4.

13. Либман А. М. Экспансия российского капитала в страны СНГ / А. М. Либман, Б. А. Хейфец. – М. : Экономика, 2006.

14. Небрат В. В. Українська фінансова думка другої половини ХІХ – початку ХХ століть / В. В. Небрат. – К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2007.

15. Патока Л. Значимость концентрации капитала / Л. Патока // Экономист. – 2006. – № 8.

16. Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України / О. Пустовойт // Економіка України. – 2008. – № 5.

17. Радыгин А. В поисках институциональных характеристик экономического роста (новые подходы на рубеже ХХ–ХХІ вв.) / А. Радыгин, Р. Энтов // Вопросы экономики. – 2008. – № 8.

18. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли / Б. Селигмен. – М. : Прогресс, 1968.

19. Сиденко В. Р. Глобализация и экономическое развитие / В. Р. Сиденко. – К. : Фенікс, 2008.

20. Сірко А.В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики / А. В. Сірко. – К. : Імекс, 2004.

21. Ступницький О. Інформаційні технології та корпоративне управління у XXІ ст. / О. Ступницький // Економіка України. – 2005. – № 2.

22. Трескен В. Письма Джона Шермана и происхождение антимонопольного законодательства / В. Трескен // Экон. политика. – 2007. – № 3.

23. Українська економіка сьогодні – досягнення, проблеми, перспективи / [Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.]. – К. : НІСД, 2007.

24. Федулова Л. І. Технологічний розвиток економіки України / Л. І. Федулова. – К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2006.

25. Черненко С. О. Конкуренція та ефективність товарних ринків в Україні / С. О. Черненко. – К. : КНТЕУ, 2006.

26. Чечетов М. В. Приватизація: теорія, методологія, практика / М. В. Чечетов. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2005.

27. Шнипко О. С. Державна політика сприяння конкуренції / О. С. Шнипко; за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка // Конкурентоспроможність укр. економіки. – К. : Фенікс, 2007.

28. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер; пер с нем. В. С. Автономова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко; пер. с англ. В. С. Автономова, Ю.В. Автономова и др. – М. : Эксмо, 2007

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com