Перечень учебников

Учебники онлайн

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Державна регіональна економічна політика — це сукупність організаційних, правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних і стратегічних цілей.

Механізм державної регіональної економічної політики — це система конкретних економічних важелів та організаційно-економічних засобів, за допомогою яких досягається її головна мета.

Перехідний період — особливий період, протягом якого долаються властиві одному суспільному способу виробництва відносини власності і формуються якісно нова система власності, принципово нові вироб-ничі відносини.

Ринкова економіка — економічна система, що базується на механізмі конкуренції, попиту і пропозиції, кон'юнктури та узгоджує приватні і суспільні інтереси.

Ринок регіональний — ринок певного товару чи товарної групи, сфера функціонування якого обмежується переважно рамками одного регіону (області, краю, республіки).

Ринок збалансований — ринок, на якому підтримується повна за загальним обсягом, структурою, асортиментом та якістю товарів відповідність між попитом і пропозицією.

Складові механізму державної регіональної економічної політики — законодавчо-нормативна база, бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку, прогнозування і програмування, нові форми територі-альної організації продуктивних сил та міжрегіонального співробітництва.

Форми власності — суспільні відносини, які характеризують розподіл (привласнення) матеріального багатства між різними суспільними групами, індивідами, державою і мають приватну, колективну та державну форми

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com