Перечень учебников

Учебники онлайн

ВСТУП

Сучасний стан становлення національної економіки потребує докорінно нових підходів до формування політики регіонального розвитку, яка б забезпечила стале економічне зростання країни у цілому. Вирішення регіональних проблем економічного і соціального розвитку набрало особливої актуальності у XXІ столітті. Ці проблеми та проблеми їх вирішення знаходяться у полі зору центральних законодавчих і виконавчих органів України. Це стосується, зокрема, Послання Президента України до Верховної Ради України, законів „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України ” та інших актів з питань державної регіональної політики в Україні.

У цьому контексті нагальним завданням сьогодення є підготовка фахівців з різних областей економічної науки, націлених на вирішення конкретних питань соціально-економічного розвитку регіонів.

За останні роки відбулися істотні зміни в структурі господарства регіонів України, які підняли великий пласт проблем розвитку і розміщення продуктивних сил.

В запропонованому посібнику охоплено сучасні досягнення в галузі історії та практики розміщення і розвитку продуктивних сил регіонів України. Особливу увагу приділено питанням комплексного розвитку продуктивних сил територій як умови сталого, пропорційного та збалансованого функціонування регіонального господарства, а також проблемам соціальної орієнтації та еколого – економічної безпеки господарювання. Також у посібнику приділено увагу висвітленню сучасного стану проблем, а також перспектив регіонального розвитку економічних макромасштабного рангу в розрізі оцінки природно-ресурсного потенціалу, соціально – економічних передумов розвитку, спеціалізації, функціонально-галузевої та територіальної структури виробничої і соціальної сфери. Висвітлюються і регіональні проблеми, оцінюються ймовірні шляхи їх ефективного вирішення та перспективи регіонального розвитку.

Запропонований посібник охоплює значний комплекс проблем розміщення продуктивних сил регіонів України. Структурно він складається з таких взаємопов’язаних розділів: сутність, функції та проблеми економічного районування України; розміщення продуктивних сил в інтегральних економічних районах України та шляхи її реалізації. Посібник містить виклад не тільки основних тем навчального курсу, а і деякі методичні розробки, які сприяють кращому оволодінню теоретичними і прикладними питаннями щодо розміщення продуктивних сил регіонів України. Він призначений для самостійного вивчення регіональної економіки студентами економічних спеціальностей ДонДУЕТ
Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com