Перечень учебников

Учебники онлайн

Використана та рекомендована література

1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 309 с.

2. Політологічний словник: Навчальний посібник ля студентів вищий навчальних закладів (За редакцією М.Ф.Головатого та О.В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с.

3. Політологія: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / М.І.Папов (керівник авторського колективу). – 2-е вид. перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2006. – 520 с.

4. Політологія: Підручник / І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрушко; За заг.ред. І.С.Дзюбка і К.М.Левківського. – К.: Вища школа, 1998. – 415 с.

5. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

6. Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. Навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: Видавництво "Фірма "ІНКОС", Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

Юрій М.Ф. Основи політології: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 340 с.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com