Перечень учебников

Учебники онлайн

Використана та рекомендована література

1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посібн. – 6-те вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2007. – 309 с.

2. Дробкіна І.Г., Кришталь Т.М., Підгородецький Ю.В. Політологія: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 292 с.

3. Кирилюк Ф.М. Історія політології. Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Знання України, 2002. – 535 с.

4. Логвіна В.Л. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с.

5. Політичний словник: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / За редакцією М.Ф. Головатого та О.В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с.

6. Політологія: Посіб. для підготов. до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В. Михайленко. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 152 с.

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. Навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: Видавництво "Фірма "ІНКОС", Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com