Перечень учебников

Учебники онлайн

Вступ

Успішне вирішення соціально-економічних та політичних проблем розвитку України, напружений процес оновлення всіх сфер життєдіяльності нашого суспільства на засадах демократизму великою мірою залежить від зваженого, науково обґрунтованого державного управління. Потреба в здійсненні глибоких реформаційних перетворень, створення сучасної системи суспільних відносин, упровадження нових технологій демократичного управління змушують переглянути підходи до теоретико-методологічного узагальнення формування та ефективного втілення в життя державної політики, розробка продуктивної моделі якої сьогодні є ключовим завданням, що в підсумку визначає успішність побудови демократичної, правової та соціальної держави.

Дисципліна «Політологічні аспекти державного управління» покликана надати знання та розуміння основних політологічних концепцій, сприяє впровадженню політичного партнерства у функціонуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування демократичним шляхом. Аналіз стану та тенденцій розвитку політичної системи країни, що проводиться даною дисципліною, дає змогу забезпечити реалізацію завдань і функцій держави на державній службі.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні політологічних знань, а на їх основі – вмінь для впровадження їх у професійну діяльність державних службовців для створення умов щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

Головні завдання, що поставлені при вивченні курсу – це глибоке і всебічне пізнання політики і політичної системи як системи влади, місця, ролі і взаємовідповідальності людини, громадянського суспільства і держави за зміст, напрямки і ефективність функціонування політики і системи політичної влади; оволодіння навиками політичної культури, вироблення вміння застосовувати політичні знання у своїй професійній і громадській діяльності.

Державне управління як важливий компонент життєдіяльності суспільства, маючи велику кількість вимірів і характеристик, формує відповідну систему та механізми соціально орієнтованого державного управління. У зв’язку з цим, актуалізується необхідність удосконалення процесу формування та здійснення завдань державної політики й посилення її регулятивного впливу на розвиток українського суспільства. Це вимагає виховання нової формації державних службовців для забезпечення розвитку державної політики України на сучасному етапі її державотворення, а також в умовах становлення справжньої демократичної держави.

Складність і суперечливість соціально-економічного й політичного розвитку нашої країни зумовлюють потребу в теоретичному осмисленні й розробці науково обґрунтованого інструментарію, за допомогою якого можна зробити ефективнішим процес державної розбудови. Без теоретичного знання, що безпосередньо слугує конкретній державотворчій практиці, неможливе виконання стратегічного завдання – побудови демократичної держави й громадянського суспільства на теренах України.

Важливість вивчення дисципліни обумовлена необхідністю розв’язання актуальних завдань державного будівництва, чого неможливо досягти без ефективного управління суспільним розвитком на основі науково обґрунтованих засад державного управління.
Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com