Перечень учебников

Учебники онлайн

Політологія (Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.)

Розділ 1. Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення.
1.1. Політологія як наука і навчальна дисципліна
Політологія в системі суспільних наук
Предмет політології
Структура та функції політології
Методологія політології
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
1.2. Політика як соціальне явище
Сутність, структура й функції політики
Політика й сучасний розвиток українського суспільства
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
1.3. Виникнення та еволюція світової політичної думки
Суспільно-політичні уявлення Давнього світу
Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя
Політична думка Нового часу
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
1.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.)
Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави
Суспільнополітична думка доби українського національного відродження
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
1.5. Утвердження політології як науки
Інституювання й теоретичні передумови формування політичної науки
Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
1.6. Українська політична думка XX століття
Націоналкомуністична течія української політичної думки
Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: Дмитро Донцов, В'ячеслав Липинський
Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
Розділ 2. Громадянське суспільство і політичне життя
2.1. Громадянське суспільство
Поняття та особливості громадянського суспільства
Становлення й утвердження інституту громадянства
Права людини в сучасних міжнародних відносинах
Культура громадянства в сучасному світі
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
2.2. Політичне життя суспільства
Політичне життя у структурно-функціональному вимірі
Виборча система
Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
2.3. Демократія в політичному житті сучасного світу
Демократія та її роль у політичному процесі
Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
2.4. Людина і політика
Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи
Людина як суб'єкт політики та основні параметри її діяльності
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
2.5. Етнонаціональні відносини й національна політика
Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація
Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
2.6. Етнонаціональна політика в Україні
Мета і завдання вітчизняної етнонаціональної політики
Зміст, принципи і суб'єкти етнонаціонального розвитку
Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
Розділ 3. Політична влада і політична система суспільства
3.1. Політична влада
Влада як системоутворюючий чинник політичної системи
Основні концепції політичної влади
Форми та механізм політичної влади
Поняття легітимності та принцип поділу влади
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
3.2. Політична система суспільства
Поняття і структура політичної системи
Функції й типологія політичних систем
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
3.3. Політична система України
Проблема становлення політичної системи України
Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні
Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
3.4. Держава в політичній системі суспільства
Поняття «держава» і теорії її походження
Типи, структура і функції держави
Структура держави
Форми державного правління і державного устрою
Демократична, соціальна, правова держава
Майбутність держави
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
3.5. Політичні режими
Поняття й типологія політичних режимів
Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
3.6. Політичні партії
Поняття і типологія політичних партій та партійних систем
Роль і функції партій у суспільно-політичному житті
Політичні партії в парламентах і урядах
Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
3.7. Громадські об'єднання і рухи
Поняття, права та функції громадських об'єднань і рухів
Класифікація громадських об'єднань
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
3.8. Політична еліта і політичне лідерство
Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії
Природа, концепції та класифікація політичного лідерства
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
Розділ 4. Політична свідомість, культура та ідеологія
4.1. Політична культура та ідеологія
Сутність політичної культури
Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури
Типи політичної культури
Походження та функції політичної ідеології
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
4.2. Світові політико-ідеологічні доктрини
Лібералізм і неолібералізм
Консерватизм і неоконсерватизм
Соціалізм і сучасна соціал-демократія
Фашизм і неофашизм
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
4.3. Політика і мораль
Діалектика взаємовпливу політики і моралі
Політика в морально-етичному вимірі
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
4.4. Політична етика
Етичне тлумачення політики: наукові критерії та вітчизняна традиція
Політика і мораль в умовах реформування українського суспільства
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
4.5. Політика і релігія
Релігія к чинник політичного життя суспільства
Держава і церква: основні моделі взаємодії
Державно-церковні відносини в Україні
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
4.6. Політика і засоби масової інформації
Масова інформація та її поширення в суспільстві
Засоби масової інформації як «четверта влада»
Суспільні функції ЗМІ
Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
Розділ 5. Політичні трансформації
5.1. Політичні конфлікти
Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів
Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
5.2. Політична модернізація
Виникнення і розвиток теорії модернізації
Зміст і основні характеристики політичної модернізації
Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх вирішення
Теми рефератів
Література
5.3. Міжнародні відносини і світовий політичний процес
Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави
Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу
Україна у світовому співтоваристві
Запитання. Завдання
Література
5.4. Україна в сучасному геополітичному просторі
Україна на тлі глобальних політичних трансформацій
Україна в загальноєвропейському політичному процесі
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
5.5. Національна безпека і національні інтереси України
Основні виміри національної безпеки України
Національні інтереси України
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
Розділ 6. Прикладна політологія
6.1. Політичне управління та його соціотехніка
Сутність управління та його роль у суспільнополітичному житті
Політичні рішення і технологія їх реалізації
Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
6.2. Політичні технології
Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності
Особливості використання індивідуальних та загальних політичних технологій
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
6.3. Політичний маркетинг
Поняття, функції і види політичного маркетингу
Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки
Функції опитування громадської думки
Виборча інженерія
Імідж. Політичне рекламування
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
6.4. Політичний менеджмент
Поняття і функції політичного менеджменту
Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії
Менеджмент правлячої команди
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
6.5. Політичне прогнозування
Специфіка, підстави й засади політичного прогнозування
Принципи та методи політичного прогнозування
Етапи вироблення прогнозу і критерії його ефективності
Запитання. Завдання
Теми рефератів
Література
Короткий словник політологічних термінів 
© uchebnik-online.com