Перечень учебников

Учебники онлайн

Гроші та кредит (Савлук М.І.)

РОЗДІЛ 1
СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
1.1. ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТВОРЕННІ ГРОШЕЙ
1.2. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ. ГРОШІ ЯК ГРОШІ І ГРОШІ ЯК КАПІТАЛ
1.3. ФОРМИ ГРОШЕЙ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ
1.4. ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ
1.5. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
1.6. ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРОШЕЙ
1.7. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 2
ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА, ЩО ЙОГО ОБСЛУГОВУЄ
2.1. СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ
2.2. МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ. ГРОШОВІ ПОТОКИ ТА ЇХ БАЛАНСУВАННЯ
2.3. СТРУКТУРА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ ЗА ЕКОНОМІЧНИМ ЗМІСТОМ ТА ФОРМОЮ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ
2.4. МАСА ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ. ГРОШОВІ АГРЕГАТИ ТА ГРОШОВА БАЗА
2.5. ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ
2.6. ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ
2.7. МЕХАНІЗМ ЗМІНИ МАСИ ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ. ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 3
ГРОШОВИЙ РИНОК
3.1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ
3.2. ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
3.3. СТРУКТУРА ГРОШОВОГО РИНКУ
3.4. ПОПИТ НА ГРОШІ
3.5. ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
3.6. ГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ. РІВНОВАГА НА ГРОШОВОМУ РИНКУ ТА ПРОЦЕНТ
3.7. ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ГРОШОВОГО РИНКУ
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 4
ГРОШОВІ СИСТЕМИ
4.1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ
4.2. ВИДИ ГРОШОВИХ СИСТЕМ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ
4.3. СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
4.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І МІСЦЕ В НЬОМУ ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЇ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
4.5. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА, ЇЇ ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ
4.6. МОНЕТИЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтро-лю
РОЗДІЛ 5
ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
5.1. СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЇ
5.2. ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ
5.3. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ
5.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ
5.5. ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
5.6. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ГРОШОВИХ РЕФОРМ
5.7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 6
ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
6.1. СУТНІСТЬ ВАЛЮТИ ТА ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН. КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТИ
6.2. ВАЛЮТНИЙ РИНОК. ВИДИ ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
6.3. ВАЛЮТНИЙ КУРС
6.4. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
6.5. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ В МЕХАНІЗМІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
6.6. СВІТОВА ТА МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
6.7. МІЖНАРОДНІ РИНКИ ГРОШЕЙ ТА КАПІТАЛІВ
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 7
КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ
7.1. КЛАСИЧНА КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ
7.2. НЕОКЛАСИЧНИЙ ВАРІАНТ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
7.3. ВНЕСОК Дж. М. КЕЙНСА У РОЗВИТОК КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
7.4. СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ
7.5. СУЧАСНИЙ КЕЙНСІАНСЬКО-НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ У ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
7.6. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД У СВІТЛІ МОНЕТАРИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 8
НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИ-ТУ
8.1. ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ КРЕДИТУ
8.2. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КРЕДИТУ
8.3. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ КРЕДИТУ
8.4. СТАДІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РУХУ КРЕДИТУ. ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 9
ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ
9.1. ФОРМИ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ
9.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ КРЕДИТУ
9.3. ЕКОНОМІЧНІ МЕЖІ КРЕДИТУ
9.4. ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ
9.5. РОЛЬ КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
9.6. РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 10
ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ
10.1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
10.2. БАНКИ ЯК ПРОВІДНІ СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕ-РЕДНИЦТВА. ФУНКЦІЇ БАНКІВ
10.3. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
10.4. НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 11
ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ
11.1. ПРИЗНАЧЕННЯ, СТАТУС ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
11.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
11.3. ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
11.4. СТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтро-лю
РОЗДІЛ 12
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
12.1. ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
12.2. ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
12.3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
12.4. ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
12.5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
12.6. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
12.7. БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ
12.8. СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВ І МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
12.9. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 13
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ
Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації
13.1. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
13.2. СВІТОВИЙ БАНК
13.3. РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ
13.4. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
13.5. БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
ВИСНОВКИ
Запитання для самоконтролю 
© uchebnik-online.com