Перечень учебников

Учебники онлайн

Основні терміни

Гіпотеза характеризує наукове передбачення на рівні загальної теорії. На рівні гіпотези надається якісна характеристика досліджуваних об’єктів, яка відображає загальні закономірності їхнього розвитку.

Діагноз – це етап прогнозування, на якому досліджується систематизований опис об’єкта прогнозування з метою виявлення тенденцій його розвитку та вибору моделей та методів прогнозування.

Норма – це максимально допустима величина, яка характеризує наукового обґрунтовану міру витрат ресурсів на одиницю продукції (робіт) у прийнятих одиницях виміру.

Норматив – це співвідношення елементів виробничого процесу (складова норми), який розробляються у відносному вираженні, характеризує ступінь використання ресурсів.

План (програма) являє собою чітку й однозначно визначену ціль та передбачає конкретні дії щодо досліджуваного об’єкта.

Прогноз – це науково обґрунтоване судження про можливий стан об’єкта у майбутньому, про альтернативні шляхи та строки його досягнення.

Програма соціально-економічного розвитку регіону являє собою документ, в якому визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємо узгоджена і комплексна система заходів органів законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв’язання існуючих у регіоні соціально-економічних проблем, досягнення сталого економічного зростання, а також характеризуються очікувані зміни у стані економіки та соціальної сфери.

Проспекція являє собою етап прогнозування, на якому за даними діагнозу розробляються прогнози розвитку об’єкта прогнозування у майбутньому, здійснюється оцінка достовірності, точності чи обґрунтованості прогнозу (верифікація), а також реалізація цілі прогнозу шляхом об’єднання конкретних прогнозів на основі принципів прогнозування (синтез).

Регіональний соціально-економічний прогноз – це система науково обґрунтованих уявлень про напрямки розвитку та майбутній стан економіки регіону.

Ретроспекція - це етап прогнозування, на якому досліджується історія розвитку об’єкта прогнозування для отримання його систематизованого опису.

Регіональна цільова програма являє собою сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку регіону або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери регіону, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку АР Крим, області, міст Києва та Севастополя на відповідний рік.

Соціально-економічне прогнозування являє собою процес розробки економічних і соціальних прогнозів, який ґрунтується на наукових методах пізнання економічних і соціальних явищ та на використанні усієї сукупності методів, способів та засобів економічної прогностики

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com