Перечень учебников

Учебники онлайн

5.3. Структура та порядок розробки регіональних прогнозів та програм

До Довгострокових прогнозних й програмних документів, що розробляються на регіональному рівні, належать Регіональні стратегії розвитку (РСР) адміністративно-територіальних одиниць України (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя), про які говорилося вище.

Основним середньо строковим документом є Прогноз економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальної одиниці, який розробляється на п’ять років.

У ньому мають бути відображені:

– аналіз соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці за попередній період та характеристика головних проблем розвитку її економіки та соціальної сфери;

– стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу, екологічна ситуація у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

– прогноз кон`юктури на ринках основних видів товарів та послуг;

– можливі шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки та соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку в середнєстроковий період та пропозиції щодо заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для їх досягнення;

– основні показники соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– висновки щодо тенденцій розвитку економіки відповідної адміністративної одиниці протягом середнєстрокового періоду.

Типова структура середньострокового прогнозу адміністративно-територіальної одиниці (АР Крим, області, району, міста) затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №621 від 26.04.2003 р. Він складається з наступних розділів:

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період:

Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу.

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери.

2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в середнє-

строковому періоді.

3. Альтернативні варіанти прогнозу (наводиться кілька альтернативних

варіантів на основі припущень та наводяться очікувані результати за

основними показниками, серед яких вибирається рекомендований

варіант, по якому наводяться більш деталізовані дані).

4. Торговельно-економічні зв’язки з іншими регіонами та

зовнішньоекономічна діяльність.

5. Фінансові ресурси.

6. Економічний і соціальний розвиток регіону:

6.1. Соціальна та гуманітарна сфера.

6.2. Структурні зміни.

6.3. перспективи розвитку інвестиційної діяльності.

6.4. Розвиток видів економічної діяльності та ринкової

інфраструктури.

7. Демографічна ситуація та ринок праці.

8. Природокористування та охорона навколишнього природного

середовища.

9. Грошові доходи населення.

10. Висновки.

Додатки:

1. Основні показники (згідно з установленими Мінекономіки України

зразками).

2. Прогноз кон’єктури на регіональних ринках основних видів товарів та

послуг (розробляється тільки для АР Крим та областей).

Програма економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальної одиниці (АР Крим, області, району, міста) на короткостроковий період розробляється взаємо узгоджено з проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. У ній відображаються:

– аналіз соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці за попередній і поточний роки та характеристика головних проблем розвитку її економіки та соціальної сфери;

– стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу, екологічна ситуація у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

– можливі шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальній одиниці;

– цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку відповідній адміністративно-територіальній одиниці в наступному році;

– система заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації соціально-економічної політики з визначенням термінів виконання та виконавців;

– основні показники соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальній одиниці;

– дані про отримання та використання доходів від розпорядження об’єктами права комунальної власності, ефективності використання об’єктів права комунальної власності, показники розвитку підприємств і організацій, що є об’єктами права комунальної власності.

Типова структура програми економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальної одиниці на короткостроковий період, містить більш деталізований перелік розділів, які відображають заходи щодо розвитку регіону на поточний рік та шляхи їх вирішення. Даний документ включає наступні розділи:

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період:

Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу.

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери.

2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у наступному

році.

3. Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки і соціальної

сфери та досягнення поставлених цілей.

4. Фінансові ресурси:

4.1. Джерела формування.

4.2. Фінансування заходів.

4.3. Фінансовий стан суб’єктів господарювання.

5. Ринкові перетворення:

5.1. Реформування відносин власності.

5.2. Розвиток підприємництва.

5.3. Формування конкурентного середовища на регіональних

ринках (цей розділ розробляється тільки на рівні АР Крим та

області).

5.4. Регулювання цін (цей розділ розробляється тільки на рівні АР

Крим, області, мм. Києва і Севастополя).

5.5. Розвиток ринкової інфраструктури.

6. Механізми регулювання:

6.1. Управління об’єктами комунальної власності.

6.2. Інвестиційна діяльність.

6.3. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для регіональних

потреб.

6.4. Реалізація державних цільових програм та регіональних

програм.

7. Розвиток реального сектору економіки:

7.1. Структурні зміни

7.2. Паливно-енергетичний комплекс.

7.3. Промисловість.

7.4. Агропромисловий комплекс.

7.5.Транспорт і зв'язок.

7.6. Науково-технічна сфера.

7.7. Виробництво споживчих товарів і послуг.

8. Зовнішньоекономічна діяльність.

9. Соціальна сфера:

9.1. Демографічна ситуація.

9.2. Зайнятість населення та ринок праці.

9.3. Грошові доходи населення та заробітна плата.

9.4. Соціальне забезпечення.

9.5. Пенсійна реформа.

9.6. Житлово-комунальне господарство.

10. Гуманітарна сфера:

10.1. Охорона здоров’я.

10.2. Освіта.

10.3. Культура.

10.4. Фізична культура і спорт.

10.5. Туристично-рекреаційна галузь.

11. Природокористування та безпека життєдіяльності людини:

11.1. Розвиток мінерально-сировинної бази.

11.2. Охорона навколишнього природного середовища.

11.3. Техногенна безпека.

11.4. Охорона праці.

Додатки:

1. Основні показники (згідно з установленими Мінекономіки зразками).

2. Заходи щодо забезпечення виконання завдань програм економічного і соціального розвитку АР Крим, області, району, міста на наступний рік.

3. Перелік державних цільових та регіональних програм, які передбачається фінансувати в наступному році.

4. Перелік об’єктів будівництва, які передбачається фінансувати в наступному році за рахунок бюджетних коштів.

5. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг)для регіональних потреб.

6. Показники розвитку підприємств та організацій комунальної власності.

Слід зазначити, що конкретні середньо - та короткострокові прогнозні і програмні документи, що розробляються в регіонах, за своїм змістом можуть відрізнятись від наведеної типової структури, що обумовлюється специфікою місцевого господарського комплексу та складністю й комплексністю проблем, які потребують розв’язання в тому чи іншому регіоні у конкретний період часу.

Розроблення прогнозів та програм економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць здійснюється відповідно до затвердженого Порядку, у якому визначається перелік та послідовність робіт, які необхідно виконати для підготовки остаточних проектів відповідних документів, головні розробники (виконавці) та співвиконавці, строки розроблення та подання відповідних матеріалів.

З метою сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць, відповідного забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу та координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій регіону, чинним законодавством передбачений механізм розробки регіональних цільових програм.

Регіональна цільова програма являє собою сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку регіону або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери регіону, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку АР Крим, області, міст Києва та Севастополя на відповідний рік.

Регіональні цільові програми є різновидом державних цільових програм, та, в залежності від характеру проблем, що підлягають програмному розв’язанню, поділяються на:

– економічні, що спрямовані на розв’язання комплексних галузевих та міжгалузевих проблем виробництва, підвищення його ефективності та якісних характеристик, забезпечення ресурсозбереження, створення нових виробництв, розвиток виробничої кооперації;

– наукові, метою яких є забезпечення виконання фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і технічних наук;

– науково-технічні, що розробляються для розв’язання найважливіших науково-технічних проблем, створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої науково ємної та конкурентоспроможної продукції;

– соціальні, що передбачають розв’язання проблем безробіття, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов праці, розвиток охорони здоров`я та освіти;

– національно-культурні, спрямовані на розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини;

– екологічні, метою яких є здійснення загальнодержавних природоохоронних заходів, запобігання катастрофам екологічного характеру та ліквідація їх наслідків;

– оборонні, що розробляються з метою посилення обороноздатності держави;

– правоохоронні, спрямовані на забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби із злочинністю та державної безпеки;

– програми, спрямовані на розв’язання інших проблем регіонального розвитку, що мають державне значення.

Підставою для розроблення програм є, по-перше, існування на рівні регіону проблеми, розв’язання якої потребує залучення бюджетних коштів та координації спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, по-друге, наявність у місцевому бюджеті коштів для забезпечення заходів, що передбачаються програмою та, по-третє, відповідність мети програми пріоритетним напрямам розвитку регіону.

Процес розробки регіональної цільової програми включає декілька стадій:

1. Ініціювання розроблення програми.

2. Підготовка проекту програми – визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування; строків виконання заходів програми, а також головних виконавців.

3.Здійснення експертизи проекту програми, погодження та затвердження програми, визначення головного розпорядника коштів.

4. Затвердження бюджетних призначень на виконання програми, включення програми до щорічних програм соціально-економічного розвитку регіону.

5. Організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням.

6. Здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання програми, внесення змін до програми.

Проект програми складається яз таких розділів:

А) Паспорт програми, в якому у стислому вигляді міститься загальна характеристика програми (назва, рішення про розроблення, відомості про розробника, перелік спів розробників програми, відповідальний виконавець програми, співвиконавці, строки виконання, обсяги та джерела фінансування);

Б) Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма;

В) Визначення мети програми;

Г) Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми.

Д) перелік завдань і заходів програми та результативні показники.

Е) Напрями діяльності та заходи програми.

Є) Координація та контроль за ходом виконання програми.

Після затвердження програми органом місцевого самоврядування головний розпорядник коштів надає структурному підрозділу з фінансових питань місцевого органу виконавчої влади бюджетні запити щодо їх фінансування у наступному році за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів місцевого бюджету, включається окремим додатком до щорічної програми соціально-економічного розвитку регіону.

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com